Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2020

Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2020

 • Typ: Obecně závazná vyhláška
 • Autor: Obec Zdechovice
 • Označení: Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2020
 • Datum schválení: 1.6.2020
 • Platnost vyhlášky: 1.6.2020 - neuvedeno
 • Aktuálně platná?: ano
 • Vyhláška vyvěšena: - 18.6.2020
 • Příloh: 1

Text vyhlášky

Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Tato směrnice stanoví závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Zdechovice a je po schválení zastupitelstvem obce závazná pro starostu obce a jím pověřené osoby, podílející se na procesu zadávání veřejných zakázek.

Základní pravidla

 

Veřejnou zakázkou malého rozsahu se podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

 

Obec je z hlediska zákona veřejným zadavatelem. Na základě obecné výjimky obsažené v § 31 zákona není zadavatel povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu v režimu zákona. Přitom veřejný zadavatel je povinen zadávat i tyto veřejné zakázky transparentním a nediskriminačním způsobem a současně dodržet zásadu rovného zacházení, jak je uvedeno v § 6 zákona.

 

Rozhodne-li zastupitelstvo obce o tom, že má být zadávání veřejné zakázky malého rozsahu zahájeno postupem platným pro podlimitní veřejné zakázky, bude celý proces zadávání veřejné zakázky malého rozsahu postupovat podle ustanovení zákona platných pro zadávání podlimitní veřejné zakázky; v souladu s § 24 zákona. V takovém případě bude veřejná zakázka malého rozsahu zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona.

 

Skutečnost, zda se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, je povinen zjistit zadavatel této veřejné zakázky. V souvislosti s tím je povinen předně stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, tedy stanovit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění veřejné zakázky (bez DPH).

Při stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zadavatel povinen postupovat podle pravidel stanovených zákonem, zejména je třeba upozornit na zákaz rozdělení předmětu veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení hodnoty veřejné zakázky a ta se tak stala veřejnou zakázkou malého rozsahu, tedy takovou, jejíž předpokládaná hodnota nepřekročí limity uvedené výše.

 

Současně je nezbytné, aby obec jako veřejný zadavatel uchovávala veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky malého rozsahu, a to zejména pro účely případné kontroly prováděné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, nebo vzhledem k pravomocem Nejvyššího kontrolního úřadu dle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

 

       I.            Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě nepřesahující 200.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. 600.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakázek na stavební práce

 

Taková veřejná zakázka může být zadána následujícím způsobem:

 • výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami plnění), pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici, či přímá objednávka plnění, a to i například emailovou formou
 • rozhodnutí pověřené osoby zadavatele na základě dodavatelem předložené či jinak dostupné aktuální nabídky (není nutné ustanovit hodnotící komisi)
 • uzavření smlouvy (uzavřením smlouvy se v tomto případě rozumí rovněž doručení dodavatelem potvrzené objednávky či přímé poskytnutí požadovaného plnění dodavatelem)
 • případně rozhodnutí zadavatele o nepřidělení veřejné zakázky/odmítnutí nabídky (např. jestliže cenová nabídka nebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné apod.).

 

Celý proces realizuje starosta obce, který je osobou oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele tyto úkony. U těchto veřejných zakázek je možné postupovat i formou přímého nákupu v obchodě.

 

    II.            Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě vyšší než 200.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty do 800.000,-Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. vyšší než 600.000,- Kč bez daně
z přidané hodnoty do 3.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakázek na stavební práce

 

Taková veřejná zakázka může být zadána následujícím způsobem:

 • výzva třem dodavatelům k předložení cenové nabídky s vymezením požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění, pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici, a to i například emailovou formou; výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící kritéria), která však nemusí být vymezena jako hodnotící kritéria podle zákona; zadavatel vyzve pouze takové zájemce, o kterých má věrohodné informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat.
 • doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 7 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům
 • výběr nejvhodnější nabídky pověřenou osobou zadavatele na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, zdůvodněné doporučení zadavateli k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
 • rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a sdělení této informace všem účastníkům řízení spolu se stručným odůvodněním výběru
 • uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem (uzavřením smlouvy se rozumí rovněž doručení dodavatelem potvrzené objednávky)
 • případně rozhodnutí zadavatele o zrušení (výběrového) řízení; důvodem pro zrušení zadávacího řízení může být skutečnost, že dodavatelé nepředložili pro zadavatele akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na zadavatelem požadované plnění; zadavatel by si měl možnost zrušení zadávacího řízení vymezit již ve výzvě dodavatelům k podání nabídek.

 

Celý proces realizuje starosta obce. Výběr nejvhodnější nabídky může provést starostou pověřená osoba. Doporučení k uzavření smlouvy projedná zastupitelstvo obce a rozhodne o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

 

III.            Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě vyšší než 800.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty do 2.000.000,-Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakázek
na dodávky a služby, resp. vyšší než 3.000.000,- Kč bez daně
z přidané hodnoty do 6.000.000,-Kč bez daně z přidané hodnoty v případě veřejných zakázek na stavební práce

 

Taková veřejná zakázka může být zadána následujícím způsobem:

 • výzva nejméně třem dodavatelům k předložení nabídky v mezích požadavků zadavatele (s ohledem na okolnosti může zadavatel zvážit, zda nevyzvat více dodavatelů); výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící kritéria); zadavatel vyzve pouze takové zájemce, o kterých má věrohodné informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat.
 • doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 10 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům
 • ustanovení alespoň tříčlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek; alespoň jeden člen komise musí mít odbornost ve vztahu k požadovanému plnění (např. u zakázky na dodávku hardware bude jeden člen hodnotící komise mít alespoň středoškolské vzdělání v příslušném oboru)
 • zdůvodněné doporučení (s ohledem na hodnotící kritéria) zadavateli k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
 • rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a sdělení této informace všem účastníkům řízení spolu se stručným odůvodněním výběru
 • uzavření smlouvy s dodavatelem
 • případně rozhodnutí zadavatele o zrušení řízení.

 

Celý proces realizuje starosta obce, kromě výběru nejvhodnější nabídky. Výběr nejvhodnější nabídky provede starostou ustavená hodnotící komise. Zprávu hodnotící komise projedná zastupitelstvo obce a rozhodne
o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

 

Pokud by byly naplněny

- podmínky pro aplikaci zákonné výjimky pro zadávání veřejných zakázek nebo podlimitních veřejných zakázek nebo

- podmínky pro postup zadavatele v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona a (současně) zadání zakázky jedinému dodavateli (kdyby se na danou zakázku zákon vztahoval), může zadavatel zadat veřejnou zakázku malého rozsahu tomuto jednomu dodavateli, tuto skutečnost však musí zadavatel řádně zdokumentovat (písemným záznamem obsahujícím rozhodné okolnosti); v případě, že je na segmentu trhu s požadovaným plněním nižší počet dodavatelů, než má být vyzván (3), vyzve zadavatel k podání nabídky všechny takové dodavatele (zájemce).

 

Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

 

Pro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadání zakázky musí být archivovány následující základní dokumenty, které jsou nezbytné pro osvědčení transparentnosti a nediskriminace (nejedná se však o úplný výčet):

 1. a) text výzvy požadovanému počtu dodavatelů k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky (např. zadávací dokumentace, pokud je zpracována); případně zdůvodnění vyzvání nižšího než metodikou požadovaného počtu dodavatelů (nejedná-li se o výzvu jednomu podle bodu I.),
 2. b) nabídky podané dodavateli na základě výzvy zadavatele nebo jiné informace či ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené dodavatelem,
 3. c) stručná zpráva (záznam) o posouzení a hodnocení podaných nabídek;
 4. d) rozhodnutí zadavatele (odpovědné osoby) o výběru nejvhodnější nabídky se stručným zdůvodněním;
 5. e) smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, popř. vč. dodatků k ní (popřípadě objednávka).

 

 

Tuto směrnici projednalo obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 1.6.2020 pod bodem č. 8 a nahrazuje směrnici schválenou dne 17. 5. 2010 pod bodem č. 6 a následně 14. 6. 2010 pod bodem č. 2.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Radomír Stříška

                                                                                                              starosta obce Zdechovice