???
 • Doba římská přesněji nezjištěný letopočet a zatím vědecky nepotvrzený nález železné strusky napovídá, že se u nás primitivními prostředky vyrábělo železo - nález železné strusky ze 4,5 m hloubky - rok 1998 při hloubení kanalizace - lokalita náves u pomníku padlých
1352
 • První písemná zmínka o obci Zdechovice - Hájkova kronika
1361
 • Nepřímá zmínka o zdechovickém kostele sv. Petra a Pavla, kdy kněze Pavla z Modřan uváděl do kostela v Žehušicích právě zdechovický plebán.
1373
 • V zemských deskách zmínka o dobrodinci okolních kostelů, p. Ješkovi ze Zděchovic, majiteli tvrze.
1384
 • Zpráva o dřevěném kostelíku s postranním ambitovým chorem. Velikou zásluhu na jeho postavení měl Ješek ze Zdechovic.
1493
 • Majitelem tvrze byl zapsán Jan Voděra ze Sekyřic, jeho následovník Petr Sekerský z Voděrad o ni pro dluhy přichází a roku.
1507
 • Je postoupena králi Vladislavovi, ten tvrz poté zastavil Mikuláši Trčkovi z Lípy.
1509
 • Čeští stavové se postavili proti zastavování královských statků, zvláště proti zastavení Zdechovic. Proto je král vyzvedl ze zástavy a držel je až do své smrti.
1515
 • Zdechovice připadly Zdeňku Lvu z Rožmitálu.
1521
 • Panství patří Václavu Loreckému ze Lkouše.
1523
 • Petr Suda z Řeneč postoupil králi svého statku Janovic a Veselé a náhradou za to obdržel královský statek Zdechovice právem zástavy.
1542
 • První zmínka o zámku - dřevěném.
1555
 • Majitelem je Sigmund z Řeneč, syn Petrův.
1558
 • Majitelem Zdechovic je Karel ze Žerotína.
1570
 • Zde vládne Jan Lukáš ze Žerotína.
1585
 • Panství kupuje Hynek Vrabský z Vrabí, po něm je drželi Kerunk Mikuláš Vrabský Tluksa.
1609
 • Panskou kovárnu ve Zdechovicích kupuje kovář Matěj za 100 kop grošů, zbořena v 60. letech 20. stol.
  okolo r. 1630 majitelem Zdechovic je Václav Vrabský z Vrabí.
1639
 • Švédský generál Banner vypálil dvorec ve Zdechovicích.
1642
 • Novým majitelem panství je Václav st. Věžník z Věžník.
1643
 • Švédský generál Forstenson vypálil Kutnou Horu a přes Zdechovice se hnul k Pardubicím.
1682
 • V. Hájek z Libočan uvádí, že v tomto roce na hřbitov v Přelouči U matky boží na svatém poli dodal ke stavbě kostela železo majitel zdechovického statku Bernard Věžník.
1710
 • Zdechovické panství patří Leopoldu Věžníkovi.
1716
 • Vystavěn barokní kostel sv. Petra a Pavla (stavebník Leopold z Věžníků).
poč. 18. stol
 • mariánský sloup
1722
 • zdechovický statek prodal Leopold z Věžníka hraběti Karlu Josefu z Paaru, který byl dědem nejvyššího poštmistra za 130 tisíc zlatých. Rod Paarů držel panství a později velkostatek až do roku 1889.
1733
 • Z tohoto roku pochází socha sv. Jana z Nepomuku s andílky.
1742
 • 25. dubna přitáhlo pruské dělostřelectvo přes Přelouč a Trnávku do Telčic, tam zabralo panskou sýpku, 68 korců žita a veškerá sena a slámu. Vojáci pobili všechnu drůbež a pobrali lidem zásoby do posledního chleba.
 • 27.a 28. dubna přitáhli pěší Prusové do Zdechovic, Spytovic, Řečan, Trnávky a Chvaletic.
 • 7.a 8. května 5 eskadron se rozložilo v Telčicích, Kojicích a dalším okolí, všechno brali. Po bitvě u Chotusic se rozložili mezi Zdechovicemi, Trnávkou a Chvaleticemi.
1744
 • V létě byla válka obnovena a 26. srpna pruské vojsko prošlo zdechovickou krajinou k Pardubicích a Chrudimi, všude uvalovali těžké daně na penězích, spíži a dobytku, vyrabovali všechny zásoby potravin.
1785
 • Vyhořel mlýn a pila ve Zdechovicích u Pazderného rybníka.
1786
 • Katolický farář Fischer ze Zdechovic pořídil soupis obyvatel podle náboženského vyznání a vyšlo mu, že ve své farnosti má 511 katolíků a 1000 jinověrců.
1802
 • Ve Zdechovicích vypukl velký požár, zámek úplně vyhořel.
1803
 • Paarové vystavěli nový zděný zámek
1. pol. 19. stol.
 • vystavěn statek č. 15, s empírovou bránou, vystavěna fara - přízemní, s trojbokým volut. štítem
1819
 • založen zámecký park
1842
 • 3. července vypukl ve Zdechovicích oheň, při silném větru bylo zničeno 22 domků.
1865
 • Požár ve Zdechovicích zničil 3 stavení.
1866
 • 8. září došlo ve Spytovicích k velkému požáru, vyhořelo 33 stavení a z celé vesnice zbylo jen 15 domků.
 • 6. července ve Zdechovicích se objevila pruská jízda prince Bedřicha Karla.
1867
 • 2. června ve Zbraněvsi vyhořely 4 chalupy
1869
 • Vyhořela panská kovárna ve Zdechovicích.
1873
 • Zavítal do Zdechovic k návštěvě knížecí rodiny Paarů jeho císařská výsost korunní princ Rudolf.
1884
 • Postavena jednopatrová budova školy.
1887
 • Obec pořídila novou čtyřkolovou stříkačku, která stála 630 zlatých. Vystavěn obecní domek, ve kterém je místnost pro obecní stříkačku a světnice pro osoby odsouzené k samovazbě.
1888
 • 20. 5. se strhla nad Zdechovicemi bouře s průtrží mračen a silným krupobitím a došlo k velkým materiálním škodám nejen na úrodě na polích. Příval vody strhnul most vedoucí ze silnice od sochy P. Marie do zámeckého dvora, povalil zeď parkovní a na dvou místech i zeď v Pazderně.
1889
 • Zámek koupil pražský podnikatel, p. Schebek. Na zámku je v této době postavena věž s hodinami.
 • JUDr. Otto Mettal byl zvolen za českou konzervativní šlechtu rakousko-uherskou ve Vídni poslancem a doživotním členem pražské poslanecké sněmovny v Praze.
 • Rozkvět panství a zámku (vodotrysk, zkrášlení parku po anglickém vzoru, doplňování sbírky obrazů...)
1891
 • Ve Zdechovicích vyhořel domek čp. 6, kde dříve stávala škola.
 • Na počátku roku bylo provedeno sčítání lidu, byly zjištěny následující údaje: počet čísel popisných 96, počet duší 650 (605 katolíků).
1894
 • 1894 - letopočet uvedený na plechových vratech do sklepa zámku - snad rok významných oprav.
1898
 • Zřízena hájovna u Řečan n.L. v pseudogotickém slohu.
1901
 • Ve Zdechovicích vyhořelo čp. 40, 42, 52, 50, 73 a 83.
 • 23. srpna vyhořel Dolní mlýn čp. 61, zvaný Pilský.
1905
 • Upravena zámecká kaple a vysvěcena biskupem.
poč. 20. stol.
 • Byl zrušen mlýn u Pazdernického rybníka. Místo něj byla postavena pila, na které se řezalo až do roku 1939.
1914 - 1918
 • První světová válka. Ze Zdechovic bylo do války povoláno 121 mužů, (25% všech mužů), z nich zahynulo 27, raněno 20, zajato 16.
brzy po r. 1918
 • Pronajaty žulové lomy na Strážníku, zřízena zde kovárna a drtič kamene.
1923
 • JUDr. Otto Mettal v Praze umírá, pohřben v zámecké kapli 15. 7.
1925
 • Péčí osvětové komise ve Zdechovicích postaven žulový pomník padlým ve světové válce.
1926
 • Helena Mettalová dává odstranit věž ze zámku - získává tím kromě materiálu také výhodu - nemusí platit daně z věží na panských sídlech.
Vánoce 1926
 • Část obce Zdechovice je elektrifikována.
1930
 • Zahájení výroby žulových kostek v lomu Strážník - zaznamenán další rozmach obce.
1930 - 1938
 • Rozvoj letní rekreace v obci, mnoho významných návštěv, m.j. i Jan Masaryk, tenorista Národního divadla Oldřich Kovář, primář pardubické nemocnice MUDr. Messany, záměr vybudovat plicní sanatorium
1932
 • Helena Mettalová prodává živý a mrtvý inventář, polnosti včetně dvora jsou pronajaty nájemnímu hospodářskému družstvu, založeným sedláky z okolí v čele s vynikajícím hospodářem Oldřichem Mrázem z Chvaletic, rozkvět družstva a lihovaru ve Zdechovicích.
1938
 • Státní silnice v obci Zdechovice zadlážděna žulovými kostkami.
1939
 • německá okupace
1945
 • Zámek konfiskován na základě dekretů presidenta Dr. E. Beneše.
cca 1949
 • Začátek dobývání manganu ve Chvaleticích, množství brigádníků nastěhováno do zámku, pořádání hornických dnů.
1953
 • založení JZD, nájemní hosp. družstvo rozpuštěno, lihovar zlikvidován, jen komín stál ještě koncem padesátých a začátkem šedesátých let.
 • Československá armáda se stěhuje do zámku, začíná se zde psát historie PTP.
1955
 • Letopočet uvedený v knize Umělecké památky Čech - 4. díl, heslo heslo Zdechovice (Pardubice), zřejmě rok stavebních zásahů spojených s odstraněním dvou schodišťových věží v atriu, řada dalších zásahů do stropu a některých dispozičních změn, realizace ústředního topení.
1959
 • Výstavba bytovek pro důstojníky (finské domky) v řečanské ulici.
1963
 • Výstavba zděných bytovek pro důstojníky čsl. armády čp. 148,149 a 150.
1964
 • Požární zbrojnice na návsi - zprovoznění a zároveň likvidace staré šatlavy.
1968
 • Příchod sovětské armády.
1969
 • Sovětská vojska ženijní a snad raketové vojsko v zámku, současně odjezd čsl. jednotky do Přelouče vybudování autoparku v zámeckém parku a autodromu na stráních Zbraněvse.
1971
 • Výstavba panelového domu typ pro Moskvu a podmoskevskou oblast tj. čp. 155 až 157 pro nižší sovětské důstojníky - tzv. ruský dům.
1976
 • Výstavba panelového domu technologie T06 B - čp. 158 a 159. pro vyšší sovětské důstojníky, tzv. český dům.
1981
 • Uzavření t.č. dvojtřídní školy.
1982
 • Nová prodejna potravin (v akci Z) - Jednota uprostřed zbytků barokní kruhové návsi a současně zánik provozu v prodejně u Karasů.
cca 1985
 • Výměna oken na hlavní budově zámku, výměna pálených bobrovek na střeše za hliníkové šablony
1990
 • 21.8. odchod sovětských vojsk ze Zdechovic.
 • Obydlení českého domu českými občany zprovoznění sovětské kotelny.
 • 27.8. podepsána smlouva s ÚVTIZ Praha o vybudování muzea velké zemědělské techniky ve Zdechovicích.
1991
 • 1.1. sčítání lidu - Zdechovice, Spytovice, Zbraněves - počet obyvatel 513, z toho mužů 268, žen 245, počet bytů 180, z toho v rodinných domcích 139.
1991
 • 1.9. obnovení provozu Základní školy ve Zdechovicích v čele se ředitelem p. Mgr. Janem Mazalem v rozsahu 1. - 4. ročníku.
1992
 • Položení kanalizační stoky D s tunelem pod hospodářskými budovami zámku, do morašické ulice, odvodněna náves až k čp. 96, výměna stroje věžních hodin a ciferníku.
1991-1992
 • Nová ohradní zeď zámeckého parku vč. vjezdu do muzea, zatrubnění příkopu, položení chodníku ze šedé zámkové dlažby.
1992
 • 1.4. zprovoznění expozice Zemědělského muzea velké zemědělské techniky.
1992-1993
 • Opravy ruského domu kabelizace sítí NN v oblasti Zdechovice - sever výstavba trafa u bytovek 2 x 630 kVA zprovoznění ruského domu čp. 155 až 156 vč. prostor pro Klub důchodců.
1993
 • Imigrační politika vlády ČSFR - příjezd Volyňských Čechů celkem 64 osob.
1994
 • Právní subjektivita základní a mateřské školy.
1994-1995
 • Úklid divokých skládek v okolí našich obcí - akce za cca 750.000 Kč.
1995
 • Odprodej staré požární zbrojnice firmě Telecom a její demolice. Mateřská škola se přestěhovala do nových prostor v ruském domě čp. 157. Otevření lékařské ordinace v čp. 157 ve Zdechovicích
1996
 • Kolaudace nové Pohotovostní požární stanice Zdechovice - získána rekonstrukcí bývalé ruské kotelny, slavnostní couvnutí požární Tatrou 148 do nové garáže provedl p. Stanislav Ženatý, velitel jednotky
  náves zadlážděna šedou a chodníky červenou zámkovou dlažbou, vytvořen zelený ostrůvek uprostřed návse s lavičkami.
 • Kolaudace nové digitální telefonní ústředny na místě staré požární zbrojnice z roku 1887.
1997-1998
 • Odstranění žulové dlažby na silnici I/33 (nyní I/2) v obci a náhrada asfaltobetonem, položeny kanalizační stoky systému A a B - od kostela až k domům okolo prodejny Jednota na návsi, ukončeno zatím u čp. 4 kabelizace elektrosítě NN v dané lokalitě.
1999
 • Nová zastávka ČSAD - stání pro autobusy směr Pardubice.
 • Dohoda s ČD o zřízení podchodu pro pěší v žel. stanici Řečany n. L. za finančního přispění obcí Zdechovice a Řečany n. L.
2000
 • 3.6. třetí setkání bývalých příslušníků PTP Zdechovice.
2002
 • 25.2. předal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan prof. Václav Klaus naší obci znak a prapor. za obec jej převzali místostarostka a starosta obce.
 • 1.6. páté setkání veteránů PTP ve Zdechovicích.
 • 21.6. v 19.30 hodin byl v chrámu sv. Petra a Pavla ve Zdechovicích vysvěcen p. děkanem Otto Šrůtkem obecní prapor.
 • 22.6.v 19.00 hodin byl slavnostně vztyčen prapor obce na návsi ve Zdechovicích, v 19.15 následovalo vztyčení praporu na návsi ve Spytovicích.
2012
 • 11.8. Obecní slavnosti Zdechovice
2013
 • 10.8. otevření zámeckého parku, v areálu zámku uskutečněn ZDECHOVICKÝ FESTIVAL.
 • 22.8. - 24.8. Ve Zdechovicích a v Lázních Bohdaneč proběhlo Mistrovstv Evropy žen a juniorů U21.