Hlášení trvalého pobytu

Občan České Republiky může mít pouze jedno místo trvalého pobytu na území ČR a to pouze v objektu určeného k bydlení, ubytování, rekreaci s přiděleným číslem popisným, orientačním, evidenčním.

 

Kdo může ohlašovat místo trvalého pobytu:

 • občan ČR starší 15 let (vlastní občanský průkaz), nebo pověřený zmocněnec se zvláštní plnou moci opatřenou úředně ověřenými podpisy
 • zákonný zástupce občana ČR mladšího 15 let, nebo fyzická osoba se soudním svěřením dítěte do péče
 • zákonný zástupce za občana ČR s omezením svéprávnosti bez způsobilosti učinit změnu místa trvalého pobytu
 • člen domácnosti na základě soudního oprávnění, nebo zvláštní plnou mocí opatřenou úředně ověřenými podpisy pověřený zmocněnec.

Hlášení trvalého pobytu je v místě nového trvalého pobytu. V našem případě pro obec Zdechovice, místní části Spytovice, Zbraněves a Stará Pila se ohlášení provádí na obecním úřadě Zdechovice čp.5. Zdechovice, 533 11.

Pro přihlášení k trvalému pobytu budete potřebovat:

 • vyplněny „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“  - obdržíte k vyplnění na našem obecním úřadě – vzor si můžete stáhnout níže, ale neslouží k vyplnění!
 • průkaz totožnosti – občanský průkaz, popř, jiný platný obdobný doklad
 • doklad k doložení oprávněnosti užívání domu, bytu (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí - jste-li vlastníkem) popř. potvrzení oprávněné osoby (například majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením místa trvalého pobytu vč. úředně ověřeného podpisu, nebo osobní potvrzení souhlasu majitele nemovitosti před zaměstnancem ohlašovny. 

Vlastník, popřípadě oprávněná osoba, nemovitosti, nebo její části nedokládá vlastnické právo, pokud je možné existenci práva na nemovitost, nebo její části ověřit dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

Správní poplatek za ohlášení změny místa trvalého pobytu občana ČR je 50,-Kč.

Občané mladší 15 let jsou osvobození od správního poplatku. 

Lhůta pro přihlášení k trvalému pobytu je maximálně do 3 pracovních dnů (Většinou je provedena okamžitě).

 

Svatby

Plánujete svatbu v naší obci?

Zastupitelstvo obce Zdechovice schválilo uzavírání manželství před starostou nebo místostarostou obce, patřící do správního obvodu matričního úřadu, která není matričním úřadem.

 

Informace k oddávání

 • název obce: Zdechovice, Pardubický kraj
 • starosta obce: Radomír Stříška,
 • místostarosta obce: Ondřej Procházka,
 • stanovené místo: obecní úřad č.p. 5, Zdechovice.

 

Způsob zajištění svatebních obřadů - doba na oddávání:

 • pátek od 9:00 do 12:00 hodin,
 • sobota od 9:00 hodin do 12:00 hodin.

 

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na tel. čísle (+420) 466 936 133, nebo navštivte náš obecní úřad v úředních hodinách osobně.

 

Ověřování (vidimace a legalizace) podpisů a listin

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se shoduje doslova  s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou uznal za vlastní, nebo podpis na listině vlastnoručně podepsal.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje pravdivost ani správnost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad neodpovídá za obsah listin. 

Pozor: Neověřujeme listiny v cizích jazycích, výkresy, obrázky, průkazy, doklady do ciziny, .....

Jaké doklady musíte předložit?

 Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
 • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

O provedení vidimace a legalizace se vždy provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření postupuje dále dle § 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatky

 • Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny 30 Kč.
 • Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině 30 Kč.

Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn. pozd. předpisů.

 

Hrobová místa

Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Provozovatelem pohřebiště je Obec Zdechovice, 533 11 Zdechovice čp. 5, IČO 274623, v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.

Pro aktuální počet a umístění volných hrobových míst nás prosím kontaktujte na tel. čísle (+420) 466 936 133, nebo navštivte náš obecní úřad v úředních hodinách osobně.

Smlouvu o nájmu hrobového místa si můžete stáhnout níže v přiložených souborech

 

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba pohřebiště v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti
období provozní doba
leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec 8 - 16 hod
duben, květen, červen, červenec, srpen, září 8 - 20 hod

Řád pohřebiště naleznete a můžete si jej stáhnout v Obecních vyhláškách...