Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zdechovice, včetně nakládání se stavebním odpadem. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Cena za svoz, sběr a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2019 činí 300Kč/110l nádoba. 

Cena za svoz, sběr a likvidaci bio odpadu pro rok 2019 činí 200Kč/110l nádoba.

Pro přihlášení do systému sběru a likvidace komunálního odpadu nás kontaktujte na tel.: (+420) 466 936 133 popřípadě emailem na obec@zdechovice.cz

 

Termíny svozů odpadu

Termíny svozů komunálního, tříděného a bio odpadu si můžete stáhnout níže...

Komunální odpad

Sběrné nádoby o objemu 110 litrů. V roční platbě je zahrnuto: pronájem nádoby, pravidelný odvoz a uložení. Výměna nádoby zničené obvyklým opotřebením - zdarma - předávací místo obecní úřad. Za obvyklé opotřebení se nepovažuje - propálení, rozbití, utržení nosných ok způsobené přetěžováním.

Nosnost nádoby je 65 kg - viz smlouva.

Životnost nádoby je min. 5 let.

V případě, že se nejedná o obvyklé opotřebení, nádobu vyměníme, ale požadujeme úhradu. V případě propálení žhavým popelem, krádeže či ztrátě je požadována úhrada nové nádoby.

Úhradu za sběr, odvoz a likvidaci komunálního odpadu je možné provést v hotovosti na Obecním úřadě ve Zdechovicích, nebo bankovním převodem na účet č. 4626561/0100, Komerční banka a.s., VS: 9 (pouze domy ve Spytovicích) čp. domu (příklad: čp. 96 Zdechovice: 962020, čp. 50 Spytovice: 9502020). Po prokázané úhradě si u nás můžete samolepku vyzvednout kdykoliv. PROSÍME O ÚHRADU AŽ V DANÉM KALENDÁŘNÍM ROCE SVOZŮ.

Vždy od 1. února daného roku budou vyváženy jen popelnice označené nálepkami pro daný rok.

Důležitá poznámka: 

cena za komunální odpad je cenou dotovanou obcí a platí pro trvale bydlící i chalupáře bez ohledu na intenzitu užívání a bez ohledu na to, zda se jedná o komunální odpad z podnikání místních podnikatelů nebo odpad soukromý. Tato cena je stejná i pro vícečlenné domácnosti. Každý majitel nemovitosti může požádat i o více sběrných nádob za stejnou roční cenu. Zaplacením ceny za nádobu a podpisem smlouvy je občan zapojen do systému odstraňování odpadu a má tyto další výhody:

 1. Každý občan, který má u nás zaplacenou sběrnou nádobu v uvedené ceně má právo odložit ZDARMA velký komunální odpad do kontejnerů nosnosti 3 t, které jsou trvale přístupny na vyhrazených místech ve Zdechovicích a Spytovicích. Platí i pro podnikatele se sídlem plátcovy pokladny na našich katastrech.
 2. Stanoviště nebezpečného odpadu: Po dohodě s obecním úřadem a v jeho provozní době lze v čp. 96 Zdechovice odložit bezplatně (v odůvodněných případech a po dohodě i mimo tuto dobu): oleje, barvy, ředidla, obaly, hadry, štětce ap. od těchto látek znečištěné, žářivky, akumulátory, suché baterie, elektroniku, televizní obrazovky a monitory, odpad ze zdravotnictví, velké spotřebiče jako lednice, boilery, sporáky ap. Předávací místo – budova starého obecního úřadu čp. 96 Zdechovice.

 

Hřbitovní odpad

Cena za svoz a likvidaci hřbitovního odpadu je zahrnuta v pronájmu hrobového místa. Termín svozu  odpadu je stejný jako u komunálního odpadu.

Bio odpad

Harmonogram svozu bioodpadu najdete výše v  přiložených souborech.

 • vhodit lze: listí, plevele, tráva, odpady z ovoce a zeleniny, zkažené potraviny, spadané ovoce, skořápky ořechů, vajec, sedliny kávy a čaje (i s filtrem), pokojové květiny, řezané květiny (bez drátků a stuh), peří, vlasy, papírové kapesníky, ubrousky, papírové sáčky
 • vhodit nelze: pleny, obvazy, plastové kelímky, sáčky, obaly, tekuté zbytky potravin (nápojů), plechovky, hliníkové folie, krabice tetrapak, textilie, kůže, vlna, dřevo, prospekty, noviny, objemné zelené odpady jako větve stromů nebo pařezy, uhynulá zvířata apod.

 

Shromažďování tříděného odpadu

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených níže.

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 1. biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá, nebo zelený kovový kontejner
  vhodit lze: listí, plevele, tráva, odpady z ovoce a zeleniny, spadané ovoce, pokojové květiny, řezané květiny (bez drátků a stuh)
 2. papír, barva modrá,

  vhodit lze: noviny, časopisy, letáky, knihy, sešity, krabice (prosíme rozložit), kancelářský papír
  vhodit nelze: mokrý mastný a jinak znečištěný papír, papír voskovaný a kopíráky, použité papírové pleny a hyg. potřeby 

 3. plasty, PET lahve, nápojové kartony, barva žlutá,

  vhodit lze: PET láhve po sešlápnutí, kelímky, sáčky, folie, polystyren, výrobky a obaly z plastu
  vhodit nelze: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek - olejů, chemikálií, barev ap. 

 4. sklo, barva zelená,

  vhodit lze: láhve všech barev, skleněné střepy a tabulové sklo
  vhodit nelze: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, televizní obrazovky, nevhazujte sem prosím láhve v igelitových taškách

 5. kovy, označené nápisem „KOV“,

  vhodit lze: kovové obaly od potravin, drobné kovové předměty

 6. kuchyňské oleje a tuky, barva černá,
  vhodit lze: odložený jedlý olej a tuky výhradně rostlinného původu z domácnosti v plastových lahvích o objemu do 2l
 7. textil, barva bílá

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Máte-li problém, do kterého kontejneru uložit Vás odpad, sledujte samolepky na kontejnerech, nebo se s námi spojte, rádi Vám poradíme.

Do těchto kontejnerů a kontejnerů na velký komunální odpad určitě nepatří - kuchyňský a jateční odpad, mrtvá zvířata, léky, nebezpečný odpad (co je nebezpečný odpad viz níže).

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Nebezpečné složky komunálního odpadu lze po předchozí telefonické dohodě odkládat do sběrných nádob umístěných na dvoře starého obecního úřadu čp. 96 v úředních hodinách obecního úřadu. Jedná se zejména o:

oleje, barvy, ředidla, obaly, hadry, štětce ap. od těchto látek znečištěné, zářivky, akumulátory, suché baterie, elektroniku, televizní obrazovky a monitory, odpad ze zdravotnictví, velké spotřebiče jako lednice, bojlery, sporáky. 

Více informací na tel.: (+420) 466 936 133.

Sběr a svoz objemného odpadu

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, …). Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů umístěných na stanovištích uvedených níže.

Shromažďování směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob sběrnými nádobami rozumějí:

 1. typizované sběrné nádoby – popelnice a kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Nakládání se stavebním odpadem

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Více informací na tel.: (+420) 466 936 133.

 

Sběrná stanoviště

Tip: Jednotlivá sběrná stanoviště si můžete zobrazit i na mapě níže...

Stanoviště zvláštních sběrných nádob

Sběrné nádoby na biologický odpad rostlinného původu: barva hnědá
 • Ve Zdechovicích u prodejny Jednoty
 • Ve Zdechovicích u hasičské zbrojnice
 • Ve Spytovicích u zvoničky
Sběrné nádoby na papír: barva modrá
 • Ve Zdechovicích u prodejny Jednoty
 • Ve Zdechovicích u hasičské zbrojnice
 • Ve Spytovicích u zvoničky
 • Ve Spytovicích parkoviště „ U studny“
 • Ve Spytovicích u předního rybníka
Sběrné nádoby na plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů: barva žlutá
 • Ve Zdechovicích u prodejny Jednoty
 • Ve Zdechovicích u hasičské zbrojnice
 • Ve Spytovicích u zvoničky
 • Ve Spytovicích parkoviště „ U studny“
 • Ve Spytovicích u předního rybnika
Sběrné nádoby na sklo: barva zelená
 • Ve Zdechovicích u prodejny Jednoty
 • Ve Zdechovicích u hasičské zbrojnice
 • Ve Spytovicích u zvoničky
 • Ve Spytovicích parkoviště „ U studny“
 • Ve Spytovicích u předního rybnika
Sběrné nádoby na kovy: označené nápisem KOV
 • Ve Zdechovicích u prodejny Jednoty
 • Ve Zdechovicích u hasičské zbrojnice
 • Ve Spytovicích u zvoničky
Sběrné nádoby na kuchyňské oleje a tuky: barva černá
 • Ve Zdechovicích u prodejny Jednoty
 • Ve Zdechovicích u hasičské zbrojnice
 • Ve Spytovicích u zvoničky

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad

 • Ve Zdechovicích v ulici k Ovčínu
 • Ve Zdechovicích v ulici k Pazderně
 • Ve Spytovicích u předního rybníka