Zobrazen je přepis dokumentu. Vlastní dokument si můžete stáhnout níže na této stránce...

 

Č. j.: 1446/2013

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Zdechovice, okres Pardubice

vydaná v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 178/179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, schválená Zastupitelstvem obce Zdechovice usnesením ze dne 3.6.2013, č. 4/2013, bod č. 1.

Čl. a)
Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele
 • Název: Obec Zdechovice
 • Okres: Pardubice
 • IČ: 00 274 623
Čl. b)
Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace
 • Název: Základní škola Zdechovice, okres Pardubice
 • Sídlo: 533 11 Zdechovice 65
 • IČ: 601 566 78
Čl. c)
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace

1) Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále organizování a zajišťování kulturních a společenských akcí pro občany obce Zdechovice a jejich rodinné příslušníky nad rámec akcí souvisejících s výchovou žáků.

2) Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti základní školy, zařízení školního stravování, školní družiny

 • základní škola

Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které obec zřizuje

 • školní jídelna

Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a může připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu a zajišťuje stravování zaměstnancům zařízení v souladu s právní normou 84/2005 Sb., ve znění dalších předpisů

 • školní družina

Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu

 • závodní stravování

Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování v souladu s právní normou 84/2005 Sb., ve znění dalších předpisů.


Čl. d)
Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové organizace

1) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává starosta obce (v případech, kdy se rada obce nevolí).

2) Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace.

Čl. e)
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený“) majetek a vymezení majetku ve výpůjčce
1. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí ve výpůjčce

Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, který využívá organizace na základě smlouvy o výpůjčce, je specifikován v předmětu výpůjčky uvedeném ve smlouvě, která obsahuje i další podmínky výpůjčky majetku.

2. Dlouhodobý majetek nemovitý a movitý svěřený k hospodaření

Zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření dlouhodobý majetek, jehož aktuální soupis je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Aktualizace tohoto seznamu bude prováděna Základní školou každý rok k 31.12. Rozsah tohoto majetku se:

a) snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení;
b) zvyšuje o majetek, který přísp. org. nabyla v souladu s čl. f, bod A. 1) této listiny a který byl příspěvkové organizaci předán k hospodaření v souladu s příslušnými předpisy z důvodu nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou obcí Zdechovice nebo pro obec Zdechovice, a to k okamžiku jeho převzetí;
c) seznam svěřeného movitého majetku včetně přírůstků a úbytků za minulý rok podle stavu k 31. 12. a v rozdělení na dlouhodobý a drobný dlouhodobý majetek předá Základní škola vždy do 15. 1. následujícího roku zřizovateli.

Čl. f)
Vymezení práv umožňujících organizaci naplňovat hlavní účel příspěvkové organizace
A. Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“)

1) Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jen se souhlasen zřizovatele. Souhlasem se rozumí, kromě písemného schválení, také schválení v rámci schvalovaného rozpočtu příspěvkové organizace.

2) Příspěvková organizace nesmí svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob.

3) Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.

4) Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:

a) majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,

b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy,

c) vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvkové organizace ve svém vlastnictví,

d) pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,

e) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,

f) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), apod.,

g) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících,

h) informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.,

i) při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná. V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny nájemného,

j) informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy.

k) využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním),

l) řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací,

m) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.

5) Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:

a) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek na dobu jednoho roku. Doba trvání nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce může být v případech, kdy jsou tyto uzavírány za účelem provozování podnikatelské činnosti třetí osoby prodloužena příspěvkovou organizací maximálně o další rok, současně může být v těchto případech příspěvkovou organizací uzavřena smlouva o nájmu nebo smlouva o výpůjčce se stejným subjektem opětovně pouze jedenkrát. K dalšímu prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu nebo smlouvy o výpůjčce nebo jejich opětovnému uzavření je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace;

b) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek na dobu delší než jeden rok pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

6) Příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného jí k hospodaření, a to v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.

7) Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární orgán příspěvkové organizace. Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.

B. Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví

8) PO není vlastníkem nemovitého majetku.

9) Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví movitý a nemovitý majetek potřebný k výkonu činností, pro které byla zřízena, a to:

a) bezúplatným převodem od zřizovatele,

b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,

d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele

Zřizovatel touto Zřizovací listinou uděluje souhlas k nákupu zásob a spotřebě zásob včetně potravin a materiálu v souladu s potřebou pro zajištění činnosti PO do jejího vlastnictví. Dále uděluje souhlas s přijímáním finančních darů účelově neurčených do 40.000,-- Kč v jednotlivém případě.

10) Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:

a) vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to:

- zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,

- zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním.

b) pojistit majetek,

c) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod.,

d) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících,

e) informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy,

f) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele,

g) pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může
příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem (§27, odst.6 zákona č. 250/2000 Sb.)

C. Další práva a povinnosti

Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:

11) Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 1 milion Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu.

12) V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU nebo
z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková organizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.

D. Finanční hospodaření příspěvkové organizace

13) Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní činnost uvedená v čl. c) bod 3 je zásadně financovaná z příspěvku zřizovatele na kulturní činnost a z příjmů vybraných od účastníků kulturních a společenských akcí.

14) Příspěvková organizace je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku (např. obcí) pro zajištění svého hlavního účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem zřizovatele i na dobu delší.

15) Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy související s její vlastní činností a také příjmy z pronájmu movitého majetku, nemovitého majetku, bytu nebo nebytových prostor jako vlastní výnosy.

Čl. g)
Okruhy doplňkové činnosti

1. Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti (v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon § 135), které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace:

a) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

b) zájmové kroužky pro děti

c) stravovací služby pro cizí strávníky

2. Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:

a) realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace,

b) oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a použití zisku v souladu se zněním § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

c) dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou zřizovatelem.

Čl. h)
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřízena

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

Čl. i)
Závěrečná ustanovení

1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu č. j. 969/2009 ze dne 20.10.2009.

2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1.1.2014

3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel.

 

Ve Zdechovicích dne 29.11.2013

Ing. Robert Chutic, starosta obce


Smlouva o výpůjčce

Níže uvedeného dne, měsíce a roku osoby dle svého vlastního prohlášení způsobilé k právním úkonům

Obec Zdechovice, okres Pardubice, IČO 274623 zastoupená starostou Ing. Robertem Chuticem (dále jen půjčitel)

a

Základní škola Zdechovice, okres Pardubice, IČO 60156678 zastoupená ředitelem Mgr. Janem Mazalem (dále jen vypůjčitel)

u z a v í r a j í

podle § 659 a násl. občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu:

I. Předmět výpůjčky

Půjčitel jako vlastník níže uvedených nemovitostí dle listu vlastnictví č. 10001 pro katastrálním území Zdechovice u Katastrálního úřadu v Pardubicích, je oprávněn uzavřít tuto
smlouvu o výpůjčce.

Předmětem smlouvy je výpůjčka objektu čp. 65 stojící na stavební parcele č. 50, dále pozemková parcela č. 183, pozemková parcela č. 181/2 a pozemková parcela 182/1 vše v obci a katastrálním území Zdechovice.

Předmětem výpůjčky je dále víceúčelový jednopodlažní stavební objekt půd.rozměrů 13,90x4,10m (zastavěná plocha 57m2) s valbovou střechou, který je rozdělen na tři samostatné části – garáž, sklad zahradního nářadí a sklad sportovního nářadí.

Předmětem výpůjčky jsou rovněž tyto komunikace a zpevněné plochy:

 • multifunkční hřiště půd.rozměrů 11x20m s povrchem SMARTSOFT35 vše na pozemku p.č. 182/1, rozběhová dráha pro skok daleký šíře 1,22m, délky 20m s povrchem SMARTSOFT 35 včetně doskočiště 3x5m,
 • travnatý kurt půd.rozměrů 10x8m,
 • amfiteátr: s jevištěm (3x8m, 0,8m nad úrovní okolního terénu) a hledištěm ve tvaru kruhové výseče s kapacitou 167 osob. Obvod hlediště, jeviště a přístupového schodiště na jeviště je upnut do betonových palisád,
 • chodníky ze zámkové dlažby pro přístup k jednotlivým objektům v areálu a k budově školy.
II. Účel výpůjčky

Půjčitel nemovitosti uvedené v čl. I. dává do výpůjčky vypůjčiteli za účelem provozu základní školy a kancelářských prací s vedením školy spojených, event. dalších aktivit spojených s její činností v rozsahu zřizovací listiny.

III. Výše úhrad za služby, jejich splatnost a způsob úhrady.

Výpůjčka nemovitostí se sjednává bezplatně.

Náklady na služby a energie (vytápění, elektrická energie, vodné a stočné apod.) hradí ze svého vypůjčitel na základě smluv uzavřených s jednotlivými dodavateli.

IV. Doba platnosti smlouvy a sankce

Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu neurčitou po celou dobu existence vypůjčitele.

V. Další ujednání

Vypůjčitel se zavazuje, že bude užívat nemovitosti v souladu s účelem, ke kterému byly zapůjčeny a tak, aby nedošlo k jejich poškození, zničení či nepřiměřenému opotřebování. V opačném případě nahradí půjčiteli vzniklou škodu v plné výši. Vypůjčitel je povinen zajišťovat a hradit opravy spojené s obvyklým udržováním nemovitostí, tj. zejména malování včetně oprav omítek, opravy a výměna zámků, kování, zasklívání rozbitých oken, opravy a
výměny podlahových krytin a opravy nábytku, např. laviček a odpadkových košů.

Vypůjčitel bude též zajišťovat a hradit instalace, opravy a úpravy takových zařízení, které slouží výhradně provozní činnosti vypůjčitele. Vypůjčitel je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil na nemovitostech on nebo další osoby v rámci provozní činnosti nebo její přímé souvislosti. Nesplní-li tuto povinnost v přiměřené lhůtě, odstraní je na jeho náklad půjčitel.

Veškeré stavební úpravy v pronajatých prostorách, jakož i jiné úpravy vyvolané potřebou vypůjčitele, mohou být realizovány jen s předchozím souhlasem půjčitele. Vypůjčitel odpovídá za škody vzniklé nesplněním uvedených povinností.

Ostatní opravy, zejména udržování podstaty budovy a zařízení zajišťuje a hradí půjčitel, resp. vlastník budovy.

Vypůjčitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit půjčiteli potřebu oprav, které má provést půjčitel a umožnit provedení těchto oprav, jinak odpovídá za škodu, která by nesplněním těchto povinností vznikla.

Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky do užívání třetí osobě.

Vypůjčitel je povinen majetek, který je předmětem výpůjčky, pojistit proti živelným pohromám, vandalismu a krádežím.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace a čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel. Její změny lze provést jen písemným dodatkem, oboustranně odsouhlaseným a podepsaným. Tato smlouva o výpůjčce nahrazuje smlouvu uzavřenou dne 20.10.2009.

Ve Zdechovicích dne 29. listopadu 2013

Ing. Robert Chutic
starosta obce

Mgr. Jan Mazal
ředitel základní školy


Příloha č. 1 k zřizovací listině Základní školy Zdechovice, okres Pardubice

účinné od 1.1.2014

A. Hmotný investiční majetek stavby – stavby

  Pořizovací cena
1. studna 3m hluboká
(původně vsakovací k malé čistírně odpadních vod
SKP 46.25.20.00 pořízeno kolem roku 1955
Odpisová skupina 5
6.451,- Kč
2. Vrtaná studna 13m hluboká
SKP 46.25.22.10 pořízeno kolem roku 1962
Odpisová skupina 5
18.000 ,- Kč
3. Zádlažba okolo bazénu
SKP 46.23.22.00 pořízeno 30.10.2001
Odpisová skupina 5
64.510,10 Kč

 

Ing. Robert Chutic,
starosta obce Zdechovice