PRONÁJEM OBECNÍCH BYTŮ

V připadě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na tel. čísle (+420) 466 936 133, nebo navštivte náš obecní úřad v úředních hodinách osobně.

 

Pronájem/prodej obecních pozemků 

Jak postupovat?

 1. vyplnit žádost
 2. podat osobně, poštou, elektronicky na adresu úřadu - viz Kontakty
 3. zařazení do projednávání zastupitelstva obce Zdechovice proběhne automaticky a po jeho jednání bude písemně informování.

Obec Zdechovice vlastní pozemky v okolí obce Zdechovice, Spytovice, Zbraněves, Stará Pila, v případě Vašeho zájmu o pronájem pozemků, nebo jejich částí je možné stáhnout žádost níže na stránce popř. osobně vyzvednout na obecním úřadě v úředních hodinách. Podání žádosti je možné osobně, emailem (s ověřeným elektronickým podpisem vydaným autorizovanou osobou), nebo datovou schránkou. O žádosti na pronájem, prodej pozemků rozhoduje, po zařazení do příslušného zastupitelstva, zastupitelstvo obce Zdechovice na svém veřejném zasedání.

Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů

V současné době obec Zdechovice intenzivně pracuje na výběru pozemků určených k výstavbě rodinných domů.

Bohužel žádné volné pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitách Zdechovice, Spytovice momentálně nejsou k dispozici.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na tel. čísle (+420) 466 936 133, nebo navštivte náš obecní úřad v úředních hodinách osobně.

 

Územní plán

Veškeré informace a dokumenty týkající se územního plánu obce naleznete na samostatné stránce Územní plán.

 

Žádost o přidělení č.p./č.ev.

Přidělování čísla popisného, nebo evidenčního prošlo změnami a nově tak přiděluje Obec Zdechovice čísla popisná a evidenční na základě výzvy stavebního úřadu Chvaletice u staveb, které se nekolaudují (formulář pro podání je níže na stránce):

 • a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
 • b) podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),
 • c) stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,
 • d) stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
 • k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.

U ostatních staveb v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)a zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích

V případě stavby, která nevyžaduje kolaudaci, ale přiděluje se jí číslo popisné nebo evidenční, musí stavebník požádat stavební úřad, aby vyzval obecní úřad k přidělení čísla popisného nebo evidenčního. Skutečnost, že k přidělení čísla popisného nebo evidenčního vyzývá stavební úřad, vyplývá z § 31a odst. 1 písm. a) zákona o obcích:

Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu

K žádosti o přidělení čísla popisného by měl stavebník přiložit geometrický plán a prohlášení o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou dokumentací/ověřenou projektovou dokumentací. Pokud při provádění stavby došlo k odchylkám oproti ověřené dokumentaci/ověřené projektové dokumentaci, přiloží stavebník místo prohlášení dokumentaci skutečného provedení stavby.“

Citace textu Ministerstva pro místní rozvoj.

Kde se bude věc projednávat

Stavební úřad Chvaletice, po obdržení výzvy ze stavebního úřadu následně na Obecním úřadu Zdechovice

 
Kontaktní údaje
Název úřadu:

Městský úřad Chvaletice - Stavební úřad

Adresa: U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice
Telefon: +420 466 768 471
Fax: +420 466 768 477
E-mail: elpodatelna@chvaletice.cz
Web: www.chvaletice.cz
Úřední hodiny:
den dopoledne odpoledne
Pondělí: 07:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 11:00 12:00 - 14:00
Středa: 07:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 11:00 12:00 - 14:00
Pátek: 07:00 - 11:00 12:00 - 13:00

 

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na tel. čísle (+420) 466 936 133, nebo navštivte náš obecní úřad v úředních hodinách osobně.

 

Žádost o zřízení sjezdů, vjezdů, inženýrských sítí a jiné stavby tzv. cizí stavby umístěné na pozemku obce Zdechovice

Žádosti se řídí dle právní úpravy stavebním zákonem zák. č. 111/2006 Sb.  a právním vtahem k pozemku dle § 110 článek 2, zák. č. 183/2006 Sb.

Povinnost žádosti o souhlas se stavbou na pozemcích obce Zdechovice má kdo :

 • opravuje, zřizuje liniové stavby inženýrských sítí (hlavní vedení plynovodů, VN, NN, vodovodů, kanalizací) na pozemcích obce Zdechovice,
 • opravuje, zřizuje přípojky inženýrských sítí (plynovodní VN, NN, vodovodní, kanalizační)  na pozemcích obce Zdechovice,
 • zřizuje vjezdy, sjezdy k nemovitostem, nebo jiné stavby na pozemcích obce Zdechovice.

 

Kdo může v této věci jednat

Předkladatel plánované stavby (vlastník), projektant, investor.

Co budu potřebovat

Projektovou dokumentaci, výpis listu vlastnictví dotčených ploch, popř. plnou moc v jednání v případě zastupování vlastníka, investora.

Kde se bude věc projednávat

Obecní úřad Zdechovice

Lhůta pro vyřízení

30 dnů, v případě nutností projednání se stavebním úřadem Chvaletice 60 dnů.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na tel. čísle (+420) 466 936 133, nebo navštivte náš obecní úřad v úředních hodinách osobně.