Nevíte si rady? Kontaktujte nás na tel.: (+420) 466 936 133 popřípadě emailem na obec@zdechovice.cz

Grant

Grant je finanční účelový příspěvek na veřejně prospěšný projekt. Hlavním faktorem při posuzování účelnosti vynaložených prostředků je předložený záměr vzhledem k veřejné prospěšnosti.

Obvykle je tato podpora určena pro pořádání kulturních akcí, ale je možná i podpora dalších účelových projektů.

Dotace

Dotace je většinou určena pro podporu jednotlivých společenských organizací a jedná se o tzv. neúčelné prostředky například na chod organizace. Použití dotace může být jak neúčelné (bez konkrétní specifikace použití finančních prostředků), tak účelné (s uvedením konkrétního způsobu použití finančních prostředků).

 

Granty, dotace, věcné dary jsou poskytovány, hrazeny z rozpočtu obce Zdechovice. Zastupitelstvo obce rozhoduje o poskytování věcných darů ve výši nad 20.000Kč, peněžních darů ve výši nad 20.000Kč (FO i právnické osobě v jednom kalendářním roce), poskytovaní dotací, grantů ve výši nad 50.000Kč v zákoně vyjmenovaným subjektům za stanoveným účelem a uzavírání smluv s nich vycházejících.

Co musím mít pro podání žádosti o dotaci, grant:

 1. doklad o registraci organizace (např. stanovy, zřizovací listina apod.; kopie, není nutné úřední ověření),
 2. doklad ustanovující statutárního zástupce (např. plná moc, doklad o volbě nebo jmenování; kopie, není nutné úřední ověření),
 3. doklad o vlastnictví bankovního účtu organizací (kopie, není nutné úřední ověření; musí obsahovat identifikaci organizace a celé číslo účtu),
 4. vyplněnou žádost umístěnou dole na stránce.

 

Průběh řízení

 1. podání žádosti vč. všech potřebných dokumentů,
 2. projednání, posouzení a schválení, nebo zamítnutí žádosti,
 3. uzavření smlouvy,
 4. finanční vypořádání.

Žádosti jsou posuzovány v rovinách: 

 1. věcná a formální správnost - soulad s pravidly pro poskytnutí dotace,
 2. kvalita tzn. přínos z činnosti žadatele pro Obec Zdechovice,
 3. přiměřenost nákladů – účelnost, hospodárnost rozpočtu.

 

Poskytnuté finanční prostředky je nutné vyčerpat v daném kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta.

Obec Zdechovice jako poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek. Ke kontrole je příjemce povinen předložit kontrolnímu orgánu obce veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace. Kontrolním orgánem obce je starosta obce nebo další osoby určené pověřením.

Pro konzultace nás prosím kontaktujte na tel. čísle (+420) 466 936 133, nebo navštivte náš obecní úřad v úředních hodinách osobně.