Zobrazen je přepis dokumentu. Vlastní dokument si můžete stáhnout níže na této stránce...

 

Č. j.: 1415/2013

Zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřská škola Zdechovice, obce Zdechovice

vydaná v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 178/179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválená Zastupitelstvem obce Zdechovice, usnesením ze dne 3.6.2013, č. 4/2013, bod č. 1.

Čl. a)
Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele
 • Název: Obec Zdechovice
 • Okres: Pardubice
 • IČ: 00 274 623
Čl. b)
Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace
 • Název: Mateřská škola Zdechovice, okres Pardubice
 • Sídlo: 533 11 Zdechovice 157
 • IČ: 601 566 60
Čl. c)
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace

1) Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy a zařízení školního stravování.

 • mateřská škola

Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které obec zřizuje

 • školní jídelna

Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a může připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu a zajišťuje závodní stravování zaměstnancům zařízení v souladu s právní normou 84/2005 Sb., ve znění dalších předpisů

 • závodní stravování

Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování v souladu s právní normou 84/2005 Sb., ve znění dalších předpisů

Čl. d)
Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové organizace

1) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává starosta obce (v případech, kdy se rada obce nevolí).

2) Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace.

Čl. e)
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený“) majetek a vymezení majetku ve výpůjčce
1. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí ve výpůjčce

Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, který využívá organizace na základě smlouvy o výpůjčce, je specifikován v předmětu výpůjčky uvedeném ve smlouvě, která obsahuje i další podmínky výpůjčky majetku.

2. Movitý majetek svěřený k hospodaření

Zřizovatel předal k 1. 7. 1994 příspěvkové organizaci k hospodaření dlouhodobý majetek včetně drobného dlouhodobého majetku, který je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Aktualizace tohoto seznamu bude prováděna Mateřskou školkou každý rok k 31.12. Rozsah tohoto majetku se:

a) snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení;

b) zvyšuje o majetek, který přísp. org. nabyla v souladu s čl. f, bod A. 1) této listiny a který byl příspěvkové organizaci předán k hospodaření v souladu s příslušnými předpisy z důvodu nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou obcí Zdechovice nebo pro obec Zdechovice, a to k okamžiku jeho převzetí;

c) seznam svěřeného movitého majetku včetně přírůstků a úbytků za minulý rok podle stavu k 31. 12. a v rozdělení na dlouhodobý a drobný dlouhodobý majetek předá Mateřská škola vždy do 15. 1. následujícího roku zřizovateli.

Čl. f)
Vymezení práv umožňujících organizaci naplňovat hlavní účel příspěvkové organizace
A. Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“)

1) Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jen se souhlasen zřizovatele. Souhlasem se rozumí, kromě písemného schválení, také schválení v rámci schvalovaného rozpočtu příspěvkové organizace.

2) Příspěvková organizace nesmí svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob.

3) Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.

4) Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:

a) majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,

b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy,

c) vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvkové organizace ve svém vlastnictví,

d) pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,

e) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,

f) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), apod.,

g) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících,

h) informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.,

i) při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná. V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny nájemného,

j) informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy.

k) využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním),

l) řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací,

m) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.

5) Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:

a) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek na dobu jednoho roku. Doba trvání nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce může být v případech, kdy jsou tyto uzavírány za účelem provozování podnikatelské činnosti třetí osoby prodloužena příspěvkovou organizací maximálně o další rok, současně může být v těchto případech příspěvkovou organizací uzavřena smlouva o nájmu nebo smlouva o výpůjčce se stejným subjektem opětovně pouze jedenkrát. K dalšímu prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu nebo smlouvy o výpůjčce nebo jejich opětovnému uzavření je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace;

b) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek na dobu delší než jeden rok pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

6)Příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného jí k hospodaření, a to v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.

7) Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární orgán příspěvkové organizace.
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek

B. Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví

8) PO je od r. 1997 vlastníkem nemovitého majetku a to staveb v pořizovací hodnotě 155 579,80 Kč a pozemků v hodnotě 32 538,- Kč. Pozemky jsou evidovány na LV č. 633 KÚ obec Zdechovice.

9) Nadále je příspěvková organizace oprávněna nabývat do svého vlastnictví movitý a nemovitý majetek potřebný k výkonu činností, pro které byla zřízena, a to:

a) bezúplatným převodem od zřizovatele,

b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,

d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele

Zřizovatel touto Zřizovací listinou uděluje souhlas k nákupu zásob a spotřebě zásob včetně potravin a materiálu v souladu s potřebou pro zajištění činnosti PO do jejího vlastnictví. Dále uděluje souhlas s přijímáním finančních darů účelově neurčených do 40.000,-- Kč v jednotlivém případě.

10) Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:

a) vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to:

 • zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,
 • zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním.

b) pojistit majetek,

c) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod.,

d) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících,

e) informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy,

f) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele,

g) pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem (§27, odst.6 zákona č. 250/2000 Sb.)

C. Další práva a povinnosti

Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:

11) Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 1 milion Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu.

12) V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU nebo z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková organizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.

D. Finanční hospodaření příspěvkové organizace

13) Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

14) Příspěvková organizace je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku (např. obcí) pro zajištění svého hlavního účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem zřizovatele i na dobu delší.

15) Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy související s její vlastní činností a také příjmy z pronájmu movitého majetku, nemovitého majetku, bytu nebo nebytových prostor jako vlastní výnosy.

Čl. g)
Okruhy doplňkové činnosti

Příspěvková organizace nevykonává žádnou doplňkovou činnost.

Čl. h)
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřízena

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

Čl. i)
Závěrečná ustanovení

1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu č. j. 969/2009 ze dne 20.10.2009.

2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1.1.2014

3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel.

 

Ve Zdechovicích dne 29.11.2013

Ing. Robert Chutic, starosta obce