Povolení kácení dřevin

„Dřevina“ označuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dřevinu rostoucí mimo les. Může to být strom nebo keř jednotlivě rostoucí, nebo ve skupinách v krajině, sídelních útvarech, mimo pozemků určených k funkcí plnění lesa. Povolení ke kácení dřevin vydává příslušný orgán ochrany přírody a to místně příslušný obecní úřad. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí obecního úřadu je Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky (regionální pracoviště).

Vzor žádosti o povolení kácení dřevin si můžete stáhnout níže v přiložených souborech.

Období kácení

Kácení dřevin se provádí v období vegetačního klidu (mimo havarijní kácení) tj. období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. V praxi se povoluje kácení nejčastěji od 1. listopadu do 31. března.

Kdy nemusím o povolení ke kácení dřevin žádat:
 • dřevina má ve výšce 130cm nad zemí obvod kmene menší než 80cm a současně není součástí stromořadí. Platí i pro ovocné stromy v sadu,
 • při obnovování sadu (pozemek na kterém dochází ke kácení musí být na katastru nemovitostí vedený jako zahrada, ostatní plocha – zeleň, zastavěna plocha a nádvoří).
 • při zapojených porostech dřevin s maximální celkovou plochou kácených porostů do 40m2,
 • pokud se jedná o pozemek vedený jako plantáž dřevin
Kdy musím o povolení ke kácení dřevin žádat

(dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin):

 • dřevina je součástí významného krajinného prvku (rybníky, jezera, vodní toky, rašeliniště, údolní nivy, nebo registrovaného VKP), nebo stromořadí ve výšce 130cm nad zemí obvod kmene menší než 80cm a současně není součástí stromořadí. Platí i pro ovocné stromy v sadu,
 • při obnovování sadu (pozemek na kterém dochází ke kácení musí být na katastru nemovitostí vedený jako zahrada, ostatní plocha – zeleň, zastavěna plocha a nádvoří).
 • při zapojených porostech dřevin s maximální celkovou plochou kácených porostů do 40m2,
 • pokud se jedná o pozemek vedený jako plantáž dřevin

Pokud je však dřevina součástí významného krajinného prvku (rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy nebo registrovaného VKP) nebo stromořadí, je třeba opatřit si povolení ke kácení vždy, viz § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 189/2013 Sb.“).

Havarijní kácení dřevin

 • v případě odstranění dřeviny, která jednoznačně a bezprostředně ohrožovala na životě, nebo hrozila škoda velkého rozsahu (vyvrácený strom větrem, rozlomený vichřicí).

Ve lhůtě 15 dnů od provedení odstranění (kácení) dřeviny musí být podáno oznámení o kácení dřevin na AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny).

 

Kdy musím podávat před-oznámení o kácení dřevin

(písemně 15 dní před zahájením kácení příslušnému orgánu ochrany přírody),

 • kácení z pěstebních důvodů (obnova porostů, výchovné probírky),
 • při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
 • k odstraňování náletových dřevin
 • k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrické a plynárenské soustavy,
 • k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy
 • ze zdravotních důvodů (např. napadení dřeviny chorobou)