Zobrazen je přepis dokumentu. Vlastní dokument si můžete stáhnout níže na této stránce...

 

Zřizovací listina Knihovny obce Zdechovice

Obec Zdechovice vydává na základě usnesení obecního zastupitelstva obce ze dne 16. prosince 2002 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 257/2001 Sb., knihovním zákonem

Zřizovací listinu Knihovny obce Zdechovice

Organizační složky obce (dále jen knihovna)

Čl. 1
Označení zřizovatele

Obec Zdechovice, okres Pardubice, IČO 274 623.

Čl. 2
Název a sídlo organizační složky
 • Název organizace: Knihovna obce Zdechovice, organizační složka Obce Zdechovice
 • Sídlo a adresa organizace: Zdechovice čp. 96, 533 11 Zdechovice.

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.

Čl. 3
Účel zřízení a předmět činnosti
Vymezení účelu zřízení:

Knihovna obce Zdechovice je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a, a § 3, odst. 1), písm. c zákona č. 257/2001 Sb.

Vymezení předmětu činnosti:
 1. Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.
 2. Knihovna shromažďuje, zpracovává a poskytuje informace o obci.
 3. Knihovna poskytuje meziknihovní služby.
 4. Knihovna umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má placený přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.
 5. Knihovna pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi a školou v obci.
 6. Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v Knihovním řádu a ve Výpůjčním řádu.
Čl. 4
Vedení knihovny

(označení osob oprávněných jednat za organizační jednotku)

 1. Knihovník, který je oprávněn jednat za knihovnu, je jmenován a odvoláván statutárním představitelem obce.
 2. Knihovník je zaměstnancem zřizovatele.
 3. Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným jí do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
 4. Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Výpůjční řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.
Čl. 5
Vymezení majetku, k němuž má knihovna právo hospodaření

Zřizovatel poskytuje k provozování činnosti movitý majetek, jež je samostatnou přílohou zřizovací listiny.

Čl. 6
Hospodaření knihovny
 1. Hospodaření knihovny se řídí § 25 z.č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech České republiky.
 2. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.
 3. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce.
 4. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s ceníkem Výpůjčního řádu, o kterých vede evidenci a měsíčně je ukládá na účet obce.
 5. Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
 1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.
 2. Přílohou této zřizovací listiny je Inventurní soupis majetku obce užívaného Knihovnou obce Zdechovice, vypracovaný dílčí inventurní komisí.
 3. Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dne 1. ledna 2003.

Ve Zdechovicích, dne 20.12.2002
Ing. Robert Chutic, v.r.
starosta obce