Žádost je možné podat ústně nebo písemně i prostřednictvím elektronické komunikace - emailem a to i bez elektronického podpisu. Pokud žadatel nepovažuje při ústním podání informace za dostatečné, musí žádost podat písemně.

Písemná žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

Žadatel fyzická osoba 
  • jméno a příjmení žadatele,
  • adresu trvalého pobytu popř. doručovací adresu,
  • datum narození,
  • informaci, že jde o žádost dle zák. č.106/1999Sb.,
  • uvedení názvu obce (povinného subjektu), od které tuto informaci požaduje
Žadatel právnická osoba
  • název společnosti,
  • přidělené IČ,
  • adresu sídla,
  • informaci, že jde o žádost dle zák. č.106/1999Sb.,
  • uvedení názvu obce (povinného subjektu), od které tuto informaci požaduje

 

Žádost podaná emailem musí být zaslána pouze na adresu elektronické podatelny obec@zdechovice.cz.

Pokud obec poskytne žadateli informaci na základě žádosti o informaci dle zák. č. 106/1999Sb., musí tuto informaci dále zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup tzn. v elektronické podobě na webových stánkách obce Zdechovice do 15 dnů od poskytnutí informace.