Program ustavujícího zasedání zastupitelstva připravuje dosavadní starosta obce (§ 102 odst. 1 zák. č. 128/2000 o obcích).

Ustavujícímu zasedání předsedá většinou dosavadní starosta (nemusí být zvolen členem nového zastupitelstva), případně nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva do doby, než je zvolen nový starosta nebo místostarosta. Zastupitelstvo může pověřit vedením zasedání jinou osobu.

Nově zvolené zastupitelstvo obce je vázáno usneseními a rozhodnutími předchozího zastupitelstva (do doby, než tato usnesení změní nebo zruší), tedy i jednacím řádem ZO.

Ustavující zasedání zahajuje skoro vždy dosavadní starosta, který nejdříve zjistí, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné tzn. ověří přítomnost nadpoloviční většiny nových zastupitelů. Na ustavujícím zasedání následuje složení slibu nových členů zastupitelstva. Po jeho složení jsou určeni ověřovatelé zápisu, zapisovatel a dále  schválen program zasedání. Ustavující zasedání by mělo volit starostu, místostarostu a rozhodnout o vykonávání funkcí jako dlouhodobě uvolnění/neuvolnění. Ustavit výbory zastupitelstva obce tzn. povinně finanční a kontrolní výbor a zvolit jejich předsedy a členy. Po zvolení nového starosty nebo nového místostarosty dosavadní starosta nebo nejstarší člen zastupitelstva předá vedení zasedání. Na ustavujícím zasedaní zastupitelstva lze projednávat i běžnou agentu zastupitelstva.

Mandát nově zvoleným zastupitelům vzniká již zvolením, k němuž dojde ukončením hlasování. Od tohoto okamžiku mají zastupitelé plná práva a povinnosti, i když dosud nesložili slib. V případě následného nesložení slibu, nebo složení s výhradou jím tento mandát v tomto okamžiku zaniká a dnem následujícím nastupují jejich náhradníci.

Ustavující usnesení obce Zdechovice 2018 si můžete stáhnout níže...