Návrh rozpočtu obce sestavuje finanční výbor obce na rozpočtové období neboli jeden kalendářní rok. Schválení rozpočtu obce přísluší zastupitelstvu obce.

Při zpracování rozpočtu obce vycházíme z rozpočtového výhledu, který zahrnuje informace o výdajích a příjmech a dále o pohledávkách, dlouhodobých závazcích a finančních příjmech. Zpravidla se rozpočet sestavuje jako vyrovnaný tzn. výdaje se rovnají příjmům popř. lze schválit i jako schodkový (v tomto případě pouze, lze-li schodek uhradit finančními prostředky z minulých let popř. úvěrem apod), nebo přebytkový (v tomto případě jsou-li  některé příjmy roku určeny k čerpání až v následujícím/ch roku/letech, nebo pokud jsou určeny ke splácení úvěrů z předchozích let).

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.