Ztráty a nálezy upravuje zákon č. 89/2012 Sb. „Kdo nalezne věc nesmí jí považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo jí ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného“. V případě nemožnosti identifikace komu má být věc vrácena, oznámí nálezce nález obci ne jejímž území byla věc nalezena. Je-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejné dopravě odevzdá nálezce nález provozovateli zařízení.

Pokud se do jednoho roku od vyhlášení nálezu nepřihlásí její majitel může obec, nálezce nakládat s věcí jako poctivý držitel. Po uplynutí třech let od vyhlášení nálezu nabude vlastnické právo k věci obec, nálezce.       

Pro ohlášení nálezu, nebo ztráty nás prosím kontaktujte na tel. čísle (+420) 466 936 133, nebo navštivte náš obecní úřad v úředních hodinách osobně.

 

Seznam ztrát a nálezů

Aktuální seznam ztrát a nálezů
č. evidenční Popis nalezené věci Datum