Ztráty a nálezy upravuje zákon č. 89/2012 Sb. „Kdo nalezne věc nesmí jí považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo jí ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného“. V případě nemožnosti identifikace komu má být věc vrácena, oznámí nálezce nález obci na jejímž území byla věc nalezena. Je-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejné dopravě odevzdá nálezce nález provozovateli zařízení.

Pokud obec zjistí vlastníka věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby věc převzal. Obec do doby  převzetí nálezu rozhodne, jak bude věc uschována. Pokud obec nezjistí vlastníka věci, učiní vhodná opatření, aby nález vešel v širší známost. Pokud se vlastník věci o ni do jednoho roku od vyhlášení nepřihlásí, může s ní obec nebo nálezce nakládat jako poctivý držitel. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let po vyhlášení nálezu, vydá se mu věc (nebo výtěžek z prodeje věci) po odečtení nálezného, bylo-li vyplaceno. Po uplynutí tří let od vyhlášení nálezu, je věc ve vlastnictví obce, na jejímž území byla věc nalezena.

Nálezce má právo na nálezné ve výši jedné desetiny ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení. 

Přihlásí-li se obci vlastník věci před uplynutím lhůty tří let od jejího vyhlášení, je vyzván k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby bylo zřejmé, že mu věc náleží. Vlastník věci je povinen nahradit obci náklady, které jí vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) se předávají tomu odboru městského úřadu, který zajišťuje příslušnou agendu.

 

Pro ohlášení nálezu, nebo ztráty nás prosím kontaktujte na tel. čísle (+420) 466 936 133, nebo navštivte náš obecní úřad v úředních hodinách osobně.

 

Seznam ztrát a nálezů

Aktuální seznam ztrát a nálezů
č. evidenční Popis nalezené věci Datum

1/2019

2/2019

3/2019

4/2019

modrá nákupní taška s krabicí s PUZZLE

svazek 3 klíčů, pravděpodobně od auta

1 ks klíče se šňůrkou NOKIA

dozický klíč 1 ks

8.3.2019

31.5.2019

19.8.2019

13.11.2019

1/2020

4/2020

svazek 23 ks klíčů se šňůrkou

5 ks klíčů na kroužku

10.8.2020

21.12.2020

1/2021 sluneční brýle 8.9.2021