Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam - DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2020

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Vyhlášky
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 28.5.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Finanční úřad pro Pardubický kraj V Pardubicích
Boženy Němcové 2625 dne
530 02 PARDUBICE V
Čj.: 816180/20/2800-11460-602966
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 27. dubna 2020 do dne 27. května 2020
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj
v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou
zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 15:30 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin
pátek od 8:00 do 14:00 hodin
po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam č.j.: 810029/20/2800-11460-602966,
jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním
poprvé seznámit.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů, zveřejněného ve Finančním zpravodaji
č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz.
L.S. Ing. Miroslav Vobejda
vedoucí oddělení a zástupce ředitelky odboru
Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 24. dubna 2020
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 28. května 2020
Ing. Miroslav Vobejda
vedoucí oddělení a zástupce
ředitelky odboru
21. 04. 2020
Elektronicky podepsáno