Veřejná vyhláška

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Vyhlášky
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 17.7.2010
  • Příloh: 6

Obsah příspěvku

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ
Odbor stavební, vodoprávní a dopravy
Oddělení dopravy a komunikací
Masarykovo nám. č.p. 25, 535 33 Přelouč
tel. 466 094 111 fax. 466 094 104
Spis. zn. ST 245/2010/Do
Č.j. MUPC 7799/2010
Spis. a skart. znak: 334,V,10
Vyřizuje: Dobruský Jiří
Telefon: 466 094 149 (736 607 107)
E-mail: jiri.dobrusky@mestoprelouc.cz
Datum: 30.06.2010
Účastníci řízení:
Navrhovatel a stavebník:
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ: 00274623
Vlastníci dotčených pozemků a staveb na nich:
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ: 00274623
Česká republika - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451
Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, IČ: 70892822, zastoupený Správou a údržbou silnic
Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031
Ivana Čermáková, Dukelská 129, 533 12 Chvaletice
Karel Jandera, Zdechovice 89, 533 11 Zdechovice
Martina Moravcová, Dukelská 125, 533 12 Chvaletice
Jan Plocica, Lipová 1754, 250 88 Čelákovice
Václava Plocicová, Lipová 1754, 250 88 Čelákovice
Zdeňka Čermáková, Klíčanská 463/13, 182 00 Praha - Kobylisy
Ing. Vladimír Dušek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Ludmila Dušková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Jiří Marek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Kateřina Marková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
LUNEST a.s., Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice
Petr Smetana, Zdechovice 146, 533 11 Zdechovice
Olena Smetanová, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Jiří Kupka, Zdechovice 28, 533 11 Zdechovice
Jana Kupková, Zdechovice 28, 533 11 Zdechovice
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ: 00274623
Andrej Čučvaga, Zdechovice 16, 533 11 Zdechovice
Elena Čučvaga, Zdechovice 16, 533 11 Zdechovice
Josef Rambousek, Zdechovice 155, 533 11 Zdechovice
Taťána Rambousková, Zdechovice 155, 533 11 Zdechovice
Josef Smolík, Zdechovice 157, 533 11 Zdechovice
Jaroslava Smolíková, Zdechovice 157, 533 11 Zdechovice
Petr Kupka, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Jana Kupková, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Jiří Jirgl, Modrá 1980/8, 155 00 Praha Stodůlky
Josef Jirgl, Malenovice 8, 739 11 Malenovice
Jan Kárník, Zdechovice 21, 533 11 Zdechovice
Karel Kárník, Lipoltice 87, 533 64 Lipoltice
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 402 02 Děčín 4, IČ: 27232425
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336
Č.j. MUPC 7799/2010 str. 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Odbor stavební, vodoprávní a dopravy, oddělení dopravy a komunikací Městského úřadu v Přelouči jako
speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací příslušný podle § 16 a § 40, odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
(dále jen „stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost
o stavební povolení, kterou dne 05.01.2010 podala
Obec Zdechovice, zastoupená starostou Ing. Robertem Chuticem, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
IČ: 00274623 , (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
s t a v e b n í p o v o l e n í
na stavbu:
„Technická vybavenost pro 9-10 RD na p.p.č. 490/3-12 ve Zdechovicích"
Stavební objekt F 2.1 - komunikace
na pozemcích parc. č. 490/8, 614 a 615 v katastrálním území Zdechovice.
II. Stavba obsahuje:
Předmětem stavby je:
- úprava části stávající místní komunikace s živičnou úpravou v délce 115m o proměnné šířce 3,50-5,00m
v úseku od křižovatky s komunikací III. třídy č. 3389 po novou navrženou komunikaci k RD,
spočívající v rozšíření, odvodnění a úpravě stávajícího propustku, dále bude zrealizován nový sjezd
k nemovitosti č.p. 89
- realizace nové živičné jednopruhové, obousměrné místní obslužné komunikace kategorie D1
- zklidněná komunikace - obytná zóna zajišťující plynulý a bezpečný přístup k nové lokalitě RD
ve Zdechovicích v délce 128,5m včetně 8 sjezdů ze zámkové dlažby napojené přes chodníkový přejezd
ze žulových kostek o výšce 6,0cm k upravované stávající místní komunikaci. Šířka jízdního pruhu bude
mezi obrubami 3,50m, na komunikaci budou z důvodu vyhnutí vozidel umístěny dvě výhybny
a úvraťové obratiště pro otočení vozidel. Dále bude na komunikaci umístěn příčný práh. Po levé straně
komunikace bude samostatný pruh pro chodce ze zámkové dlažby v šíři 2,0m včetně obruby a po druhé
straně zelený pás. V obou pásech budou sjezdy k jednotlivým RD. Parkování bude na vlastním
pozemku u RD. Příčný sklon vozovky bude jednostranný ve spádu 2%. Komunikace bude odvodněna
pomocí podélných a příčných sklonů do uličních vpustí a dále do nové kanalizace.
Stavbou budou dotčeny pouze pozemky výše uvedené. Výpisy z katastru nemovitostí, vydaná rozhodnutí
a příslušné smlouvy opravňují zřídit stavbu na výše uvedených pozemcích. K záboru jiných pozemků bez
souhlasu jejich vlastníků nedojde.
Stavba byla umístěna na základě rozhodnutí Městského úřadu Chvaletice, odbor stavební a územního plánování
ze dne 23.07.2009, č.j. 2229/09/SÚ/LHo. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 01.09.2009.
Ke stavbě byl získán souhlas příslušného obecného stavebního úřadu, tj. Městského úřadu Chvaletice, odbor
stavební a územního plánování ze dne 02.02.2010, č.j. 0420/10/SÚ/Lho, kterým ověřuje dodržení podmínek
vydaného rozhodnutí o umístění stavby ze dne 23.07.2009, č.j. 2229/09/SÚ/LHo.
Č.j. MUPC 7799/2010 str. 3
III. Pro provádění stavby stanoví speciální stavební úřad následující podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný technik pro
dopravní stavby Ing. Jaroslav Bureš, Kočí 178, 53861 Kočí (ČKAIT 0700091), případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu
oprávněným.
3. Při provádění stavby je nutno dodržet právní předpisy, týkající se bezpečnosti práce a dbát na ochranu
všech osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérového užívání
staveb. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na komunikaci stanovené vyhláškou
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a příslušné
technické normy, zejména ČSN 73 3050 - Zemní práce, ČSN 73 6133 - Navrhování a provádění
zemního tělesa, ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110
- Projektování místních komunikací, ČSN 73 6121 - Stavba vozovek Hutnění asfaltové vrstvy,
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Před zahájením stavebních prací musí být veškeré sítě vytýčeny a s tímto vytýčením musí být
seznámeni pracovníci zhotovitelů. Vytýčení sítí je nutné provést za účasti příslušných správců v souladu
s jejich vyjádřením. Při provádění prací musí být stanovena ochranná pásma jednotlivých sítí
a stanoveny požadavky na omezení prací pomocí mechanismů.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení
prováděné stavby stavbyvedoucím. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením stavby název
a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
7. Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu ke všem objektům nacházejících se v blízkosti
staveniště. Příjezd pro vozy integrovaného záchranného systému musí být zajištěn trvale. Zhotovitel
včas upozorní majitele nemovitostí na omezení příjezdu k nemovitostem.
8. Zhotovitel stavby požádá u místně příslušného silničního správního úřadu o stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích k označení pracovních míst při provádění stavebních prací
na dotčené komunikace.
9. Stavebník je povinen v dostatečném předstihu před ukončením prací požádat o vydání kolaudačního
souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů
k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a doloží dokumentaci skutečného provedení stavby.
10. Před vydáním kolaudačního souhlasu musí být provedeno předání a převzetí stavby, musí být předány
doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků.
11. Stavebník požádá před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích o vydání stanovení místní úpravy provozu (stanovení dopravního
značení).
12. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena po pokládce spodních vrstev komunikace a po úplném
dokončení stavby jako závěrečná kontrolní prohlídka stavby v souladu s předloženým plánem
kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném
předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.
13. Po dobu výstavby budou provedena dopravně inženýrská opatření na vjezdu ze silnice III/3389.
14. Úpravou stávající místní komunikace nebude zhoršeno odvodnění silnice č. III/3389, rovinatost a nové
spádové poměry rekonstruovaných povrchů vozovek dovolí srážkovým vodám odtéci za každého počasí
mimo vozovku a to zvláště z míst napojení nových a starých ploch, na rozhraní obou ploch nezůstanou
účelové prolomené problematické stopy finišeru (válce) a další bezodtoková místa.
15. Při provádění stavebních a jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo
k ohrožení nebo poškození zařízení veřejného vodovodu a kanalizace v majetku Vodovodů a kanalizací
Pardubice a.s., zejména dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č.j. HM/09/V-K/45-16 ze dne
05.02.2009.
16. Při provádění stavebních a jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo
k ohrožení nebo poškození energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., zejména dodržet
podmínky uvedené ve vyjádření č.j. 1020383378 ze dne 6.1.2009.
17. Při provádění stavebních a jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo
k ohrožení nebo poškození sítí elektronických komunikací v majetku společnosti Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., zejména dodržet podmínky dané ve vyjádření č.j. 130397/08/CPA/M00 ze dne
4.11.2008.
Č.j. MUPC 7799/2010 str. 4
18. Stavba bude dokončena do 31.12. 2010.
19. Přilehlé pozemky nesmějí být dopravou ani samotnou stavbou poškozeny. Investor zajistí jejich uvedení
do stavu podle projektu nebo do původního stavu.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ: 00274623
Odůvodnění:
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, vodoprávní a dopravy obdržel dne 05.01.2010 návrh na vydání
stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Chvaletice, odbor stavební a územního
plánování dne 23.07.2009 pod č.j. 2229/09/SÚ/LHo (právní moc 01.09.2009).
Po přezkoumání žádosti stavební úřad zjistil, že předložená žádost neposkytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby a výzvou ze dne 01.02.2010, č.j. MUPC 1252/2010 stavebníka vyzval, aby žádost
ve lhůtě do 31.05.2010 doplnil o požadované údaje a podklady a stavební řízení zahájené podáním žádosti
přerušil.
Dne 26.05.2010 stavebník požadované údaje a podklady doložil. Speciální stavební úřad opatřením ze dne
28.05.2010 oznámil dle ustanovení § 112 zákona stavebního zákona všem účastníkům řízení a dotčeným
orgánům zahájení stavebního řízení. Stavební úřad upustil ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního
zákona od místního šetření a ústního jednání a určil lhůtu 10 dnů pro uplatnění závazných stanovisek dotčených
orgánů a námitek účastníků řízení, zároveň umožnil účastníkům řízení seznámit se s podklady rozhodnutí před
jeho vydáním.
Jelikož je v řízení více jak 30 účastníků je řízení vedeno podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění jako řízení s velkým počtem účastníků.
Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona a v souladu
s ustanovením § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Hlavním účastníkem ve smyslu § 27
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění je stavebník, neboť je žadatelem o vydání
stavebního povolení a tímto rozhodnutím mu vzniká oprávnění uskutečnit stavbu.
Dalšími účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění jsou
osoby, která mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemeni ke stavbou dotčeným pozemkům
a stavbám na nich, včetně osob, která mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemeni
k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, zákonem
o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního
rozhodnutí o umístění stavby.
Stanoviska a souhlasy udělili:
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, stanovisko ze dne 18.2.2009,
č.j. 685/09/HOK-Pce/212
- Policie České republiky, Dopravní inspektorát Pardubice, stanovisko ze dne 18. prosince 2008, č.j.
ORPA-185-511/ČJ-07-2008
- Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, stanovisko ze dne 11.2.2008, č.j.
MUPC/1382/2009/OŽP/195/Ce
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, stanovisko ze dne 13. února 2009,
č.j. HSPA-4-114/PR-2009-Du
- Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, stanovisko ze dne 10.2.2009, č.j. MmP 8381/2009
Č.j. MUPC 7799/2010 str. 5
- Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, souhlas ze dne 02.02.2010, č.j.
0420/10/SÚ/Lho
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavebník ve vedeném řízení prokázal ve smyslu § 110 odst. 2 stavebního zákona, že má právo k dotčeným
pozemkům, které jej opravňuje provést na nich předmětnou stavbu.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí.
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor
dopravy, silničního hospodářství a investic, který o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu, odboru
stavebního, vodoprávního a dopravy, u něhož se odvolání podává.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
- odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
odkladný účinek.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Lubomír Novotný
vedoucí odboru
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši
3000,- Kč byl zaplacen dne 02.02.2010.
Příloha pro stavebníka:
Ověřená dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena" budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí.
Č.j. MUPC 7799/2010 str. 6
Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce Městského úřadu Přelouč a Obecního úřadu
ve Zdechovicích. Den vyvěšení a sejmutí se do lhůty nezapočítává.
Vyvěšeno dne .................................. Sejmuto dne .................................
Jméno a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje Jméno a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje
Vyvěšení a razítko úřadu: sejmutí a razítko úřadu:
Obdrží:
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ: 00274623
Česká republika - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, IČ: 70892822, zastoupený Správou a údržbou silnic
Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031
Ivana Čermáková, Dukelská 129, 533 12 Chvaletice
Karel Jandera, Zdechovice 89, 533 11 Zdechovice
Martina Moravcová, Dukelská 125, 533 12 Chvaletice
Jan Plocica, Lipová 1754, 250 88 Čelákovice
Václava Plocicová, Lipová 1754, 250 88 Čelákovice
Zdeňka Čermáková, Klíčanská 463/13, 182 00 Praha - Kobylisy
Ing. Vladimír Dušek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Ludmila Dušková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Jiří Marek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Kateřina Marková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
LUNEST a.s., Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice
Petr Smetana, Zdechovice 146, 533 11 Zdechovice
Olena Smetanová, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Jiří Kupka, Zdechovice 28, 533 11 Zdechovice
Jana Kupková, Zdechovice 28, 533 11 Zdechovice
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ: 00274623
Andrej Čučvaga, Zdechovice 16, 533 11 Zdechovice
Elena Čučvaga, Zdechovice 16, 533 11 Zdechovice
Josef Rambousek, Zdechovice 155, 533 11 Zdechovice
Taťána Rambousková, Zdechovice 155, 533 11 Zdechovice
Josef Smolík, Zdechovice 157, 533 11 Zdechovice
Jaroslava Smolíková, Zdechovice 157, 533 11 Zdechovice
Petr Kupka, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Jana Kupková, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Jiří Jirgl, Modrá 1980/8, 155 00 Praha Stodůlky
Josef Jirgl, Malenovice 8, 739 11 Malenovice
Jan Kárník, Zdechovice 21, 533 11 Zdechovice
Karel Kárník, Lipoltice 87, 533 64 Lipoltice
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 402 02 Děčín 4, IČ: 27232425
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336
Co:
spisMĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ
Odbor stavební, vodoprávní a dopravy
Oddělení dopravy a komunikací
Masarykovo nám. č.p. 25, 535 33 Přelouč
tel. 466 094 111 fax. 466 094 104
Spis. zn. ST 245/2010/Do
Č.j. MUPC 7799/2010
Spis. a skart. znak: 334,V,10
Vyřizuje: Dobruský Jiří
Telefon: 466 094 149 (736 607 107)
E-mail: jiri.dobrusky@mestoprelouc.cz
Datum: 30.06.2010
Účastníci řízení:
Navrhovatel a stavebník:
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ: 00274623
Vlastníci dotčených pozemků a staveb na nich:
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ: 00274623
Česká republika - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451
Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, IČ: 70892822, zastoupený Správou a údržbou silnic
Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031
Ivana Čermáková, Dukelská 129, 533 12 Chvaletice
Karel Jandera, Zdechovice 89, 533 11 Zdechovice
Martina Moravcová, Dukelská 125, 533 12 Chvaletice
Jan Plocica, Lipová 1754, 250 88 Čelákovice
Václava Plocicová, Lipová 1754, 250 88 Čelákovice
Zdeňka Čermáková, Klíčanská 463/13, 182 00 Praha - Kobylisy
Ing. Vladimír Dušek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Ludmila Dušková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Jiří Marek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Kateřina Marková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
LUNEST a.s., Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice
Petr Smetana, Zdechovice 146, 533 11 Zdechovice
Olena Smetanová, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Jiří Kupka, Zdechovice 28, 533 11 Zdechovice
Jana Kupková, Zdechovice 28, 533 11 Zdechovice
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ: 00274623
Andrej Čučvaga, Zdechovice 16, 533 11 Zdechovice
Elena Čučvaga, Zdechovice 16, 533 11 Zdechovice
Josef Rambousek, Zdechovice 155, 533 11 Zdechovice
Taťána Rambousková, Zdechovice 155, 533 11 Zdechovice
Josef Smolík, Zdechovice 157, 533 11 Zdechovice
Jaroslava Smolíková, Zdechovice 157, 533 11 Zdechovice
Petr Kupka, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Jana Kupková, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Jiří Jirgl, Modrá 1980/8, 155 00 Praha Stodůlky
Josef Jirgl, Malenovice 8, 739 11 Malenovice
Jan Kárník, Zdechovice 21, 533 11 Zdechovice
Karel Kárník, Lipoltice 87, 533 64 Lipoltice
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 402 02 Děčín 4, IČ: 27232425
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336
Č.j. MUPC 7799/2010 str. 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Odbor stavební, vodoprávní a dopravy, oddělení dopravy a komunikací Městského úřadu v Přelouči jako
speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací příslušný podle § 16 a § 40, odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
(dále jen „stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost
o stavební povolení, kterou dne 05.01.2010 podala
Obec Zdechovice, zastoupená starostou Ing. Robertem Chuticem, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
IČ: 00274623 , (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
s t a v e b n í p o v o l e n í
na stavbu:
„Technická vybavenost pro 9-10 RD na p.p.č. 490/3-12 ve Zdechovicích"
Stavební objekt F 2.1 - komunikace
na pozemcích parc. č. 490/8, 614 a 615 v katastrálním území Zdechovice.
II. Stavba obsahuje:
Předmětem stavby je:
- úprava části stávající místní komunikace s živičnou úpravou v délce 115m o proměnné šířce 3,50-5,00m
v úseku od křižovatky s komunikací III. třídy č. 3389 po novou navrženou komunikaci k RD,
spočívající v rozšíření, odvodnění a úpravě stávajícího propustku, dále bude zrealizován nový sjezd
k nemovitosti č.p. 89
- realizace nové živičné jednopruhové, obousměrné místní obslužné komunikace kategorie D1
- zklidněná komunikace - obytná zóna zajišťující plynulý a bezpečný přístup k nové lokalitě RD
ve Zdechovicích v délce 128,5m včetně 8 sjezdů ze zámkové dlažby napojené přes chodníkový přejezd
ze žulových kostek o výšce 6,0cm k upravované stávající místní komunikaci. Šířka jízdního pruhu bude
mezi obrubami 3,50m, na komunikaci budou z důvodu vyhnutí vozidel umístěny dvě výhybny
a úvraťové obratiště pro otočení vozidel. Dále bude na komunikaci umístěn příčný práh. Po levé straně
komunikace bude samostatný pruh pro chodce ze zámkové dlažby v šíři 2,0m včetně obruby a po druhé
straně zelený pás. V obou pásech budou sjezdy k jednotlivým RD. Parkování bude na vlastním
pozemku u RD. Příčný sklon vozovky bude jednostranný ve spádu 2%. Komunikace bude odvodněna
pomocí podélných a příčných sklonů do uličních vpustí a dále do nové kanalizace.
Stavbou budou dotčeny pouze pozemky výše uvedené. Výpisy z katastru nemovitostí, vydaná rozhodnutí
a příslušné smlouvy opravňují zřídit stavbu na výše uvedených pozemcích. K záboru jiných pozemků bez
souhlasu jejich vlastníků nedojde.
Stavba byla umístěna na základě rozhodnutí Městského úřadu Chvaletice, odbor stavební a územního plánování
ze dne 23.07.2009, č.j. 2229/09/SÚ/LHo. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 01.09.2009.
Ke stavbě byl získán souhlas příslušného obecného stavebního úřadu, tj. Městského úřadu Chvaletice, odbor
stavební a územního plánování ze dne 02.02.2010, č.j. 0420/10/SÚ/Lho, kterým ověřuje dodržení podmínek
vydaného rozhodnutí o umístění stavby ze dne 23.07.2009, č.j. 2229/09/SÚ/LHo.
Č.j. MUPC 7799/2010 str. 3
III. Pro provádění stavby stanoví speciální stavební úřad následující podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný technik pro
dopravní stavby Ing. Jaroslav Bureš, Kočí 178, 53861 Kočí (ČKAIT 0700091), případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu
oprávněným.
3. Při provádění stavby je nutno dodržet právní předpisy, týkající se bezpečnosti práce a dbát na ochranu
všech osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérového užívání
staveb. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na komunikaci stanovené vyhláškou
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a příslušné
technické normy, zejména ČSN 73 3050 - Zemní práce, ČSN 73 6133 - Navrhování a provádění
zemního tělesa, ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110
- Projektování místních komunikací, ČSN 73 6121 - Stavba vozovek Hutnění asfaltové vrstvy,
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Před zahájením stavebních prací musí být veškeré sítě vytýčeny a s tímto vytýčením musí být
seznámeni pracovníci zhotovitelů. Vytýčení sítí je nutné provést za účasti příslušných správců v souladu
s jejich vyjádřením. Při provádění prací musí být stanovena ochranná pásma jednotlivých sítí
a stanoveny požadavky na omezení prací pomocí mechanismů.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení
prováděné stavby stavbyvedoucím. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením stavby název
a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
7. Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu ke všem objektům nacházejících se v blízkosti
staveniště. Příjezd pro vozy integrovaného záchranného systému musí být zajištěn trvale. Zhotovitel
včas upozorní majitele nemovitostí na omezení příjezdu k nemovitostem.
8. Zhotovitel stavby požádá u místně příslušného silničního správního úřadu o stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích k označení pracovních míst při provádění stavebních prací
na dotčené komunikace.
9. Stavebník je povinen v dostatečném předstihu před ukončením prací požádat o vydání kolaudačního
souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů
k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a doloží dokumentaci skutečného provedení stavby.
10. Před vydáním kolaudačního souhlasu musí být provedeno předání a převzetí stavby, musí být předány
doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků.
11. Stavebník požádá před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích o vydání stanovení místní úpravy provozu (stanovení dopravního
značení).
12. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena po pokládce spodních vrstev komunikace a po úplném
dokončení stavby jako závěrečná kontrolní prohlídka stavby v souladu s předloženým plánem
kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném
předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.
13. Po dobu výstavby budou provedena dopravně inženýrská opatření na vjezdu ze silnice III/3389.
14. Úpravou stávající místní komunikace nebude zhoršeno odvodnění silnice č. III/3389, rovinatost a nové
spádové poměry rekonstruovaných povrchů vozovek dovolí srážkovým vodám odtéci za každého počasí
mimo vozovku a to zvláště z míst napojení nových a starých ploch, na rozhraní obou ploch nezůstanou
účelové prolomené problematické stopy finišeru (válce) a další bezodtoková místa.
15. Při provádění stavebních a jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo
k ohrožení nebo poškození zařízení veřejného vodovodu a kanalizace v majetku Vodovodů a kanalizací
Pardubice a.s., zejména dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č.j. HM/09/V-K/45-16 ze dne
05.02.2009.
16. Při provádění stavebních a jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo
k ohrožení nebo poškození energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., zejména dodržet
podmínky uvedené ve vyjádření č.j. 1020383378 ze dne 6.1.2009.
17. Při provádění stavebních a jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo
k ohrožení nebo poškození sítí elektronických komunikací v majetku společnosti Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., zejména dodržet podmínky dané ve vyjádření č.j. 130397/08/CPA/M00 ze dne
4.11.2008.
Č.j. MUPC 7799/2010 str. 4
18. Stavba bude dokončena do 31.12. 2010.
19. Přilehlé pozemky nesmějí být dopravou ani samotnou stavbou poškozeny. Investor zajistí jejich uvedení
do stavu podle projektu nebo do původního stavu.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ: 00274623
Odůvodnění:
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, vodoprávní a dopravy obdržel dne 05.01.2010 návrh na vydání
stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Chvaletice, odbor stavební a územního
plánování dne 23.07.2009 pod č.j. 2229/09/SÚ/LHo (právní moc 01.09.2009).
Po přezkoumání žádosti stavební úřad zjistil, že předložená žádost neposkytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby a výzvou ze dne 01.02.2010, č.j. MUPC 1252/2010 stavebníka vyzval, aby žádost
ve lhůtě do 31.05.2010 doplnil o požadované údaje a podklady a stavební řízení zahájené podáním žádosti
přerušil.
Dne 26.05.2010 stavebník požadované údaje a podklady doložil. Speciální stavební úřad opatřením ze dne
28.05.2010 oznámil dle ustanovení § 112 zákona stavebního zákona všem účastníkům řízení a dotčeným
orgánům zahájení stavebního řízení. Stavební úřad upustil ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního
zákona od místního šetření a ústního jednání a určil lhůtu 10 dnů pro uplatnění závazných stanovisek dotčených
orgánů a námitek účastníků řízení, zároveň umožnil účastníkům řízení seznámit se s podklady rozhodnutí před
jeho vydáním.
Jelikož je v řízení více jak 30 účastníků je řízení vedeno podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění jako řízení s velkým počtem účastníků.
Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona a v souladu
s ustanovením § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Hlavním účastníkem ve smyslu § 27
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění je stavebník, neboť je žadatelem o vydání
stavebního povolení a tímto rozhodnutím mu vzniká oprávnění uskutečnit stavbu.
Dalšími účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění jsou
osoby, která mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemeni ke stavbou dotčeným pozemkům
a stavbám na nich, včetně osob, která mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemeni
k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, zákonem
o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního
rozhodnutí o umístění stavby.
Stanoviska a souhlasy udělili:
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, stanovisko ze dne 18.2.2009,
č.j. 685/09/HOK-Pce/212
- Policie České republiky, Dopravní inspektorát Pardubice, stanovisko ze dne 18. prosince 2008, č.j.
ORPA-185-511/ČJ-07-2008
- Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, stanovisko ze dne 11.2.2008, č.j.
MUPC/1382/2009/OŽP/195/Ce
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, stanovisko ze dne 13. února 2009,
č.j. HSPA-4-114/PR-2009-Du
- Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, stanovisko ze dne 10.2.2009, č.j. MmP 8381/2009
Č.j. MUPC 7799/2010 str. 5
- Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, souhlas ze dne 02.02.2010, č.j.
0420/10/SÚ/Lho
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavebník ve vedeném řízení prokázal ve smyslu § 110 odst. 2 stavebního zákona, že má právo k dotčeným
pozemkům, které jej opravňuje provést na nich předmětnou stavbu.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí.
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor
dopravy, silničního hospodářství a investic, který o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu, odboru
stavebního, vodoprávního a dopravy, u něhož se odvolání podává.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
- odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
odkladný účinek.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Lubomír Novotný
vedoucí odboru
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši
3000,- Kč byl zaplacen dne 02.02.2010.
Příloha pro stavebníka:
Ověřená dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena" budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí.
Č.j. MUPC 7799/2010 str. 6
Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce Městského úřadu Přelouč a Obecního úřadu
ve Zdechovicích. Den vyvěšení a sejmutí se do lhůty nezapočítává.
Vyvěšeno dne .................................. Sejmuto dne .................................
Jméno a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje Jméno a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje
Vyvěšení a razítko úřadu: sejmutí a razítko úřadu:
Obdrží:
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ: 00274623
Česká republika - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, IČ: 70892822, zastoupený Správou a údržbou silnic
Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031
Ivana Čermáková, Dukelská 129, 533 12 Chvaletice
Karel Jandera, Zdechovice 89, 533 11 Zdechovice
Martina Moravcová, Dukelská 125, 533 12 Chvaletice
Jan Plocica, Lipová 1754, 250 88 Čelákovice
Václava Plocicová, Lipová 1754, 250 88 Čelákovice
Zdeňka Čermáková, Klíčanská 463/13, 182 00 Praha - Kobylisy
Ing. Vladimír Dušek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Ludmila Dušková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Jiří Marek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Kateřina Marková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
LUNEST a.s., Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice
Petr Smetana, Zdechovice 146, 533 11 Zdechovice
Olena Smetanová, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Jiří Kupka, Zdechovice 28, 533 11 Zdechovice
Jana Kupková, Zdechovice 28, 533 11 Zdechovice
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ: 00274623
Andrej Čučvaga, Zdechovice 16, 533 11 Zdechovice
Elena Čučvaga, Zdechovice 16, 533 11 Zdechovice
Josef Rambousek, Zdechovice 155, 533 11 Zdechovice
Taťána Rambousková, Zdechovice 155, 533 11 Zdechovice
Josef Smolík, Zdechovice 157, 533 11 Zdechovice
Jaroslava Smolíková, Zdechovice 157, 533 11 Zdechovice
Petr Kupka, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Jana Kupková, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Jiří Jirgl, Modrá 1980/8, 155 00 Praha Stodůlky
Josef Jirgl, Malenovice 8, 739 11 Malenovice
Jan Kárník, Zdechovice 21, 533 11 Zdechovice
Karel Kárník, Lipoltice 87, 533 64 Lipoltice
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 402 02 Děčín 4, IČ: 27232425
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336
Co:
spis