Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy z 5.12.2022

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 23.12.2022
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Č
ODBOR STAVEBNÍ
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Spis.zn.:ST/17067/2022/Ju
Č.j.:MUPC 22974/2022
Spis.,skart.znak280.4, S, 5
Vyřizuje:Ing. Jiří Jura
Tel.:466 094 150
E-mail:jiri.jura@mestoprelouc.cz
Datum: 5.12.2022


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


Opatření obecné povahy


Městský úřad Přelouč, odbor stavební (dále jen „správní orgán“), jako příslušný správní orgán ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 124 odst. 6 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve smyslu ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), podle ust. § 171 a následující části šesté správního
řádu, po předchozím projednání věci s dotčeným orgánem Policie České republiky, na základě žádosti, kterou
dne 24.08.2022 podala obce Morašice, IČ 00580678, se sídlem Morašice 59, 535 01 Přelouč, tímto podle ust.
§ 77 odst. 1 pism. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu a podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí
zákon o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,

stanovuje


místní úpravu provozu


na silnici III/3384 a III/3389 v obcích Morašice (kat. území Morašice v Železných horách), Zdechovice (kat.
území Zdechovice) a Litošice (kat. území Litošice), a to umístěním stálých svislých dopravních značek:
 B 4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) s doplněním hodnoty 12 t do spodní části značky, E 14
(Tranzit) s textem „Tranzit směr silnice I/2“, E 7b (Směrová šipka pro odbočení) – silnice III/3384
před křižovatkou se silnicí č. III/3389, z obou směrů
 B 4, E 14 s textem „Tranzit směr silnice I/2“ – silnice III/3389 za křižovatkou se silnicí č. III/3384
 B 4, E 14 s textem „Tranzit směr silnice III/3384“ – silnice III/3389 za křižovatkou se silnicí I/2
dle přiložené situace dopravního značení,
 IP 22 s nápisem „SILNICE“, symbolem dopravních značek IS 16b (Číslo silnice) s údajem „3389“, B 4, E
14 - ve vzdálenosti min. 30 m před sestavou dz č. B4, E14, E7 a B 4, E 14 po dobu max. 3 měsíce,
k informování o nově zřízeném zákazu,


dále za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a stálé svislé dopravní značky
Velikost dopravního zařízení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: TRVALE

Důvod: požadavek obce Morašice na omezení tranzitní nákladní dopravy (nad 12t) na průtahu obcí Morašice –
nevhodný dopravě stavebně-technické stav silnice pro tranzitní dopravu, negativní vlivu nákladní dopravy na
přilehlé nemovitosti a obyvatele obce
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
Obec Morašice, IČO 00580678, se sídlem Morašice 59, 535 01 Přelouč, tel. 606 660 218


Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:
1. Stálé svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních
komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN
73 6110) na pozemní komunikace.).
2. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO
a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
3. V obci se dopravní značky umístí ve výšce min. 2,20 m a mimo obec min. 1,2 m nad úrovní terénu
(nezpevněné krajnice, chodníku a pod). Vnitřní okraj dopravních značek bude 0,5 m až 2,0 m od okraje
vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnější hrany zpevněné krajnice).
4. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
5. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního značení
nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
6. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou.
7. Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat přílohám vyhlášky
č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a splňovat podmínky uvedené v publikaci TP 65 - Zásady pro dopravní
značení na pozemních komunikacích, vydané CDV Brno, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1
ze dne 31.7.2013 (účinnost od 1.8. 2013).
8. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud
nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení.
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude
vyžadovat veřejný zájem.


Odůvodnění:
Správní orgán obdržel dne 24.08.2022 žádost obce Morašice, IČ 005780678, se sídlem Morašice 59, 535 01
Přelouč o stanovení místní úpravy provozu na silnicích č. III/3384 a III/3389 v obcích Morašice, Zdechovice,
Litošice z důvodu omezení tranzitní dopravy nad 12 t v průtahu obce Morašice. Žádost je zdůvodněna
nedostatečnými šířkami silnice III/3389 a snížením negativního vlivu nákladní dopravy na přilehlé nemovitosti
a obyvatele obce.
K předloženému návrhu bylo v rámci řízení zajištěno stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České
republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu,
vydané pod č.j. KRPE-80356-2/ČJ-2022-170606 ze dne 20. září 2022 s podmínkami:
1) Musí být doplněno návěstění předmětného zákazu také na silnici č. I/2 v obci Zdechovice.
2) Stálé svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl.
5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na
pozemní komunikace.
3) Na změnu místní úpravy provozu musí být upozorněno pomocí přenosné svislé dz č. IP22 umístěné na max. 3
měsíce vždy z obou stran před x se silnicí č. III/3389. Dz č. IP22 bude umístěna ve vzdálenosti min. 30 m
před sestavou dz č. B4, E13, E7a.
4) Umístění navržených dz musí splňovat podmínky dané platnými TP65.
Předložený návrh dopravního značení byl upraven do souladu s požadavky dotřeného orgánu (body 2, 3, 4).
K bodu 1) stanoviska správní orgán uvádí, že umístěná zákazová značka bude dostatečně viditelná na příjezdu
ze silnice I/2 a tedy považuje umístění návěstění na silnici I/2 za nadbytečné.

Podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích místní
a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace stanoví na silnici
III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
policie.
Podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů se jedná o součásti pozemní komunikace. Osazení dopravního značení a zařízení, jeho kontrolu
a udržování, zajišťuje vlastník předmětné komunikace.
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích, provedená dopravními značkami, z nichž plynou pro
účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, představuje příklad opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) v materiálním pojetí,
jež se vyznačuje konkrétností předmětu a obecnosti subjektů. Umístěním dopravního značení na konkrétní místo
dochází ke konkretizaci pravidel, toliko ve smyslu práv a povinnosti blíže nespecifikovaných účastníků provozu
na pozemních komunikacích, proto správní orgán vydává toto oznámení formou veřejné vyhlášky.
Právní rámec procesu stanovování dopravního značení upravuje zákon o silničním provozu, zákon č. 13/1997
Sb ., o pozemních komunikacích, v platném znění, vyhláška č. 104/1997 Sb. , kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, v platném znění, a správní řád. Jedná se o řízení sui generis vedené z úřední
povinnosti. V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví místní úpravu provozu na
pozemních komunikacích příslušný správní orgán OOP, jde - li o světelné signály, příkazové a zákazové
dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky
ukládající účastníkům silničního provozu povinnosti odchylně od obecné úpravy provozu na pozemních
komunikacích. Procesní pravidla stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích upravuje
zvláštní právní úpravu (lex specialis) v ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. OOP nebo jeho návrh
zveřejní správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se OOP
týká, jen vztahuje-li se stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném
území dotčené obce nebo může-li tímto stanovením dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území
dotčené obce. Postup při vydávání OOP je potom obecně upraven v ust. § 171 a následně části šesté správního
řádu, který představuje lex generalis.
Stanovení posuzovaného dopravního značení představuje příklad OOP v materiálním pojetí, jež se vyznačuje
konkrétností předmětu a obecností subjektů. V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručil správní orgán
oznámení o návrhu OOP ve věci stanovení místní úpravy provozu dotčeným osobám veřejnou vyhláškou podle
ust. § 25 správního řádu.


Návrh OOP byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Přelouč od 22.09.2022
do 08.10.2022 a zároveň byl zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem zveřejnění návrhu
OOP je patnáctý den po vyvěšení tohoto návrhu na úřední desce správního orgánu, který jej doručuje. Návrh
OOP byl dále zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Morašice (27.09.2022 – 13.10.2022), Obecního úřad
Jankovice (23.09.2022 – 09.10.2022), Obecního úřadu Zdechovice (26.9.-21.10.2022),
V oznámení o návrhu OOP správní orgán poučil dotčené osoby, že v souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu
může k návrhu stanovení místní úpravy provozu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto
OOP přímo dotčeny, uplatnit písemně připomínky a v souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou
k návrh ustanovení místní úpravy provozu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto OOP přímo dotčeny, podat proti návrhu
písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.


K návrhu opatření obecné povahy byly uplatněny níže uvedené námitky a připomínky:
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, obdržel dne 19.10.2022 níže uvedené námitky obce Litošice, IČ
00580562, se sídlem Litošice 27, 535 01 Přelouč:
„Obec Litošice nesouhlasí s návrhem stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3384 a III/3389v obcích
Morašice (kat. území Morašice v Železných horách), Zdechovice (kat. území Zdechovice) a Litošice (kat. území
Litošice), a to umístěním stálých svislých dopravních značek: (dále uvedeny dopravní značky dle návrhu OOP)
Navrženou místní úpravou v obci Morašice viz výše, jsme přesvědčení, že bude tranzitní doprava naváděna do
obce Litošice a dalších obcí. Dané omezení pro tranzitní dopravu je tak nekoncepční a zvyšuje intenzitu
nákladní dopravy v okolních obcích včetně Litošic. V případě, že mí dojít k omezení tranzitní nákladní dopravy,
měla by být nákladní doprava odváděna na silnice I. a II. třídy a nesvádět nákladní dopravu do okolních obcí.
S ohledem na výše uvedené nesouhlasíme s navrhovanou úpravou provozu.
Za zúžení silnice v Morašicích si obec Morašice může sama díky stavebním úpravám a nepřipadá nám správné
řešit problém obce Morašice na úkor obyvatel obce Litošice a dalších obcí, přes které by se v případě
uskutečnění navrhované změny zvýšil tranzit nákladní dopravy.
Již v této době je v obci Litošice poměrně rušná nákladní doprava (kamiony, které si zde zkracují cestu)
a vzhledem k tomu, že silnice v obci Litošice je ve skutečnosti jeden rovný úsek, je nasnadě, že si moc tito řidiči
moc nelámou hlavu s dodržováním rychlosti. Tedy jakékoliv navýšení nákladní dopravy je velice nebezpečné pro
občany obce, ale hlavně pro děti, které se pohybují po krajnici při cestě na autobus. V obci nejsou chodníky
a silnice také nepatří k nejširším a kvalitě silnice ani nemluvím, čímž dochází k negativním vlivům na přilehlé
nemovitosti (otřesy, hluk), při průjezdu nákladní dopravy.
Jsme toho názoru, že občané Litošic a ostatních obcí by neměli být trestání zvýšením nákladní dopravy přes
obec jen proto, že v obci Morašice si zúžili silnici. I naši občané mají právo na bezpečí ve své obci.“
O námitkách, které podala výše uvedená fyzická osoba do řízení o návrhu opatření obecné povahy, rozhodl
správní orgán rozhodnutím, které je součástí tohoto odůvodnění.

Rozhodnutí o námitkách a připomínkách:
Dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu, o podané námitce obce Litošice, IČ 00580562, se sídlem Litošice
27, 535 01 Přelouč, rozhodl správní orgán takto:
Námitce ve věci nesouhlasu s návrhem místní úpravy provozu na silnicích č. III/3384 a III/3389 v obcích
Morašice, Zdechovice, Litošice z důvodu omezení tranzitní dopravy nad 12 t v průtahu obce Morašice správní
orgán nevyhověl.


Odůvodnění rozhodnutí o námitkách a připomínkách:
Správní orgán zveřejnil návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou dne 22.09.2022, doručen byl
07.10.2022. Poslední den lhůty (30 dní) pro podání námitek a připomínek byl 07.11.2022. Vzhledem k tomu, že
námitka obce Litošice byla podána dne 18.10.2022, byla podána v zákonné lhůtě.
Správní orgán uvádí, že jak žádost obce Morašice, tak námitky obce Litošice týkající se zvýšených intenzit
nákladní dopravy nebyly podloženy konkrétními počty nebo druhem vozidel (výsledky sčítání dopravy,
dopravního průzkumu apod.), správní orgán tak vychází z uvedeného obecného tvrzení a z vlastních zkušeností
v rámci své správní činnosti.


Správní orgán se zabýval charakterem tranzitní dopravy v obci Morašice s návazností na zatížení dalších obcí
v regionu. Dle názoru správního orgánu je většina tranzitní nákladní dopravy v Morašicích generována lomy ve
Zdechovicích a Chvaleticích s cíli Heřmanův Městec – Chrudim (s trasou Morašice – Litošice – Turkovice a
dále po I/17) nebo Čáslav, s trasou přes Svobodnou ves - tomto případě je však dle názoru vhodnější trasa po
silnici II/338. V Litošicích je dle názoru hlavním tranzitem doprava ve směru Hradec Králové – Přelouč –
Podhořany u Ronova a dále směr Čáslav nebo Heřmanův Městec.


Vymístění tranzitu z Morašic dle názoru správního orgánu nebude mít na obec Litošice negativní dopad, pro
vozidla jedoucí ve směru „lom Zdechovice“ – Heřmanův Městec, poté bude východnější využít trasu po
silnicích I/2 Přelouč – Valy – II/342 Heřmanův Městec v druhém směru směr Čáslav je pro dopravu již nyní
výhodnější použít silnici I/2 a II/338. Případné omezení tranzitní dopravy na silnici III/338 10 v úseku Přelouč
– Podhořany lze řešit samostatně, avšak v koordinaci s ORP Čáslav (Středočeský kraj).


K názoru obce Litošice, že „za zúžení silnice v Morašicích si obec Morašice může sama díky stavebním
úpravám“ správní orgán uvádí, že stavební úpravy byly provedeny v rámci stavby „Morašice – III/3389 – průtah
obcí“ právě s cílem zklidnění dopravy v obci a vymístění tranzitní dopravy z obce, která i v původním stavu
poškozovala okolní zástavbu (tj. silnice nebyla vymezena obrubou) a zajištění bezpečnosti občanů (zřízení
chodníků – z důvodu historické zástavby částečně na úkor silnice).

Z výše uvedených důvodů byly námitky zamítnuty.


Poučení k rozhodnutí o námitkách:
Proti tomuto rozhodnutí o námitkách se podle § 172 odst. 5 správního řádu nelze odvolat ani podat rozklad.
Na základě rozhodnutí o námitkách a po posouzení celé věci dospěl správní orgán k závěru, že vydá toto
opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na silnicích č. III/3384 a III/3389
v obcích Morašice, Zdechovice, Litošice, a to z důvodů, které jsou výše uvedeny. Všechny zákonné podmínky
pro stanovení místní úpravy provozu na dotčených komunikacích byly splněny.


Poučení:
Podle ust. §173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek, lze ovšem
nicméně posoudit soulad opatření obecné povahy s právními předpisy, a to v přezkumném řízení. Výslovně je
toto zakotveno v ust. §174 odst. 2 správního řádu, přičemž podle ust. § 174 odst.1 správního řádu pro řízení ve
věci přezkoumání opatření obecné povahy platí přiměřeně ustanovení části druhé správního řádu. V souladu s
ust. § 94 odst.1 správního řádu přezkoumávají správní orgány z moci úřední (exofficio) v přezkumném řízení
pravomocná rozhodnutí (v daném případě opatření obecné povahy) v tom případě, pokud je možno důvodně
pochybovat o jejich souladu s právními předpisy.


Podle ust. §174 odst. 2 správního řádu lze usnesení o zahájení přezkumného řízení vydat do 1 rok od účinnosti
opatření, proto lze na základě ust. § 174 odst.1 správního řádu o přiměřené platnosti ustanovení části druhé
správního řádu dovodit, že pro zahájení přezkumného řízení ve věci opatření obecné povahy neplatí subjektivní
dvouměsíční lhůta stanovená v ust. § 96 odst. 1 správního řádu. Zmeškání lhůty pro podání návrhu na zrušení
tohoto opatření nelze prominout.


Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve smyslu ust.
§ 101a -101d zákona č.150/2002Sb., soudní řád správní, v platném znění, je možný přezkum u soudu. Do
opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý na hlédnout u podepsaného správního orgánu.


Lubomír Novotný
vedoucí odboru


Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po
posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět Městskému úřadu Přelouč,
odboru stavebnímu.


Vyvěšeno dne: .......6.12.2022............................ Sejmuto dne ................................

Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Příloha: situace dopravního značení
Obdrží:
účastníci (doručenky)
Obec Morašice, IDDS: 5jma435
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Obec Jankovice, IDDS: 9i5azmj
Obec Litošice, IDDS: s5pazn7
dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32
ostatní
Městský úřad Přelouč – úřední deska
Obecní úřad Morašice – úřední deska, IDDS: 5jma435
Obecní úřad Zdechovice – úřední deska, IDDS: zkza5qh