Veřejná vyhláška 06.01.2009

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Vyhlášky
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.1.2010
  • Příloh: 13

Obsah příspěvku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H V A L E T I C E
Odbor stavební a územního plánování
U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice

Váš dopis ze dne : 15.10.2009
Vaše značka:

Č.j.: 4594/09/SÚ/LHo
Spis.značka4103/09/SÚ/LHo
Počet listů:7
Počet příloh:


Vyřizuje:L.Horníčková
Tel.:466 768 471
Fax:466 768 463
E-mail:hornickova@chvaletice.cz
Ve Chvaleticích dne 05.01.2010

Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
v zastoupení
Atelier AURUM, s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
JUDr. Jitka Greifová, Jasmínova 2691/41, 106 00 Praha 10-Záběhlice
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Ing. Josef Vančura, Budislav 162, 569 65 Budislav u Litomyšle
Marie Vančurová, Budislav 162, 569 65 Budislav u Litomyšle
Miroslav Krupička, Zdechovice 74, 533 11 Zdechovice
Pavel Rýdl, Zdechovice 17, 533 11 Zdechovice
František Forst, Gagarinova 1242, 535 01 Přelouč
Zdeněk Forst, Havířská stezka 139, 284 01 Kutná Hora-Šipší
Milena Koberová, Gagarinova 1243, 535 01 Přelouč
Petr Fořt, Spytovice 64, 535 01 Přelouč
Vladislava Fořtová, Spytovice 64, 535 01 Přelouč
Václav Vaníček, Zdechovice 75, 533 11 Zdechovice
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
RWE Distribuční služby, s. r. o. Brno, Pražská 702, 500 04 Hradec Králové
Telefónica 02 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.10.2009 podal
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, kterou na základě plné moci zastupuje
Atelier AURUM, s. r. o., Ing. Drahomír Ježek, Jiráskova 21, 530 02 Pardubice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
ZTV Zdechovice - U Ovčína

(dále jen "stavba") v zastavěném území a zastavitelné ploše - lokalita U Ovčína, v obci Zdechovice na pozemcích dle katastru nemovitostí (dále jen „KN") parc. č. 111/2, 111/3, 121/1, 123/1, 385/3, 604/3, 602 a na pozemcích dle původního pozemkového katastru (dále jen „PK") č. 111/3, 384/2, 384/3, 385/1, 385/2, 398/2, 399, 604 v katastrálním území Zdechovice.
Přístup a příjezd na staveniště bude ze státní silnice č. I/2 po stávající zpevněné komunikaci - dotčené pozemky dle PK 385/1 a dle KN 385/3 a 604/3.
Přístup a příjezd do plánované lokality bude zajištěn ze stávající státní silnice I/2 (p.p.č. 602), po nové místní komunikaci (p.p.č. 385/3, 604/3 a dle PK 385/1 a 604) a dále po stávající zpevněné komunikaci ( v západní části lokality p. dle PK 604).

Druh a účel umisťované stavby, umístění na pozemku a určení prostorového řešení stavby:
Navrhuje se umístění technické (voda, elektro, kanalizace, plyn, veřejné osvětlení, místní rozhlas) a dopravní (přístupová komunikace a chodníky) infrastruktury pro výstavbu 15 rodinných domů předměstského typu na východním okraji obce Zdechovice (lokalita U Ovčína, dle územního plánu plocha 4.a. - předměstské bydlení, 4.e. - zahrady a sady, 4.f. - silniční doprava). Lokalita je navržena v zastavitelném území a navazuje na stávající zastavěné území obce. Součástí jsou i sadové úpravy - izolační pás zeleně pro oddělení obytné zóny od provozu na státní silnici.
Zásobování vodou bude zajištěno napojením na veřejnou vodovodní síť v obci (p. p. č. 121/1). Součástí je i umístění vodovodních přípojek k plánovaným RD ukončených na hranicích pozemků určených pro výstavbu RD, v šachtě.
Splašková kanalizace gravitační bude svedena do čerpací stanice splašků (umístěna v jihovýchodní části lokality), odtud budou odpadní vody tlakovou kanalizací přečerpávány do stávající koncové šachty veřejné kanalizace (před č. p. 109). Součástí je i umístění kanalizačních přípojek k plán. RD ukončených na hranicích pozemků určených pro výstavbu RD, v šachtě.
Dešťové vody z lokality budou svedeny novou dešťovou kanalizací přes výtokový objekt doplněný o škrtící klapku (p.p.č. 111/3) do Morašického potoka.
STL plynovod bude napojen na odbočku připravované přívodní plynovodní větev P1 DN90, která bude do Zdechovic přivedena z napojovacího bodu od Spytovic (hlavní řad není předmětem územního řízení). Z STL plynovodu budou provedeny jednotlivé přípojky, které budou ukončeny v pilířích na hranicích pozemků plánovaných RD.
Kabelové vedení 1 kV bude napojeno ve stávající trafostanici TS č. 419 (p. p. č. 123/1) a ukončeno v nově osazené pojistkové skříni SR 502. Z tohoto vedení budou provedeny přípojky s ukončením v pilířích na hranicí pozemků připravovaných RD.
Veřejné osvětlení - napojovací bod v novém rozvaděči, který bude napojen z rozpojovací pojistkové skříně nového sekundárního kabelového rozvodu nn (před č. p.109) a dále bude kabel VO veden podél stávající zpevněné komunikace (p. p. č. 121/1) do obytné zóny.
Kabelové vedené místního rozhlasu bude vedeno ve stejném výkopu s kabelem VO.
Kabelové vedení sítě elektronických komunikací (SEK) bude napojeno v severní části lokality v PSR.
Komunikační síť bude zajišťovat dopravní a pěší obslužnost nové obytné zóny. Jsou zde navržena i parkovací místa. Nová komunikace (šíře 6,0 m) bude napojena od severu přímo na stávající státní silnici č. I/2 a od západu na stávající zpevněnou komunikaci. Pěší doprava do a z lokality bude vedena směrem ke zpevněné komunikaci v západní části lokality a dále směrem do obce. Chodníky v obytné zóně jsou navrženy šíře min. 2,0 m. Příjezd do nové lokality bude ze stávající státní silnice I/2 (p. p. č. 602), po nové místní komunikaci (p. p. č. 385/3, 604/3 a dle PK 385/1 a 604) a dále po stávající zpevněné komunikaci ( p. dle PK 604).
Dle předložené zpracované hlukové studie z listopadu 2006 RNDr. Tomášem Bajerem, CSc., tato připravovaná obytná zóna bude od státní silnice č. I/2 oddělena izolačním pásem zeleně v šíři 24,5 m. Hluková studie byla součástí zastavovací studie lokality U Ovčína, kterou posoudila KHS PK Pardubice, jak je uvedeno v jejich závazném stanovisku k tomuto řízení. Pozemek označený RD 1 bude od provozu dále chráněn navrženým protihlukovým opatřením uvedeným v dodatku k technické zprávě z 21.12.2009.
Přístup na staveniště bude ze stávající silnice č. I/2 po stávající zpevněné komunikaci - pozemky dle PK 385/1 a dle KN 385/3 a 604/3.
Příjezd do plánované lokality bude zajištěn ze stávající státní silnice I/2 (p. p. č. 602), po nové místní komunikaci (p. p. č. 385/3, 604/3 a dle PK 385/1 a 604) a dále i po stávající zpevněné komunikaci v západní části lokality (p. dle PK 604), na kterou bude nová komunikace napojena. Pěší doprava bude z lokality vedena směrem ke zpevněné stávající komunikaci a dále po stávajících chodnících do obce.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Jednotlivé stavební objekty budou umístěny na pozemcích v k. ú. Zdechovice dle KN: parc. č. 111/2 - dešťová kanalizace; 111/3 - dešťová kanalizace, část výtokového objektu na dešť. kanalizaci; 121/1 - kabelové vedení 1 kV, vodovod, kanalizace splašková výtlak, veřejné osvětlení, místní rozhlas, dešťová kanalizace; 123/1 - napojení kabel. vedení 1 kV ve stávající trafostanici a část kabel. vedení; 385/3 - vodovod, kabelové vedení 1 kV, 602 - napojení nové místní komunikace na stávající silnici č. I/2, 604/3 - místní komunikace, dešťová kanalizace, kanalizace splašková - výtlak, veřejné osvětlení, místní rozhlas a pozemcích dle PK č. 111/3 - výtokový objekt na dešťové kanalizaci; 384/2 - kabelové vedení SEK, středotlaký plyn, kanalizace splašková - gravitace, výtlak, dešťová kanalizace, vodovod, místní komunikace, kabelové vedení 1 kV; 384/3 - kabelové vedení SEK, středotlaký plyn, kanalizace splašková - gravitace + výtlak včetně čerpací stanice odpadních vod a elektro přípojky, dešťová kanalizace, kabelové vedení 1 kV, vodovod, místní komunikace, chodník, veřejné osvětlení, místní rozhlas, 385/1 - napojovací bod SEK a kabelové vedení SEK, izolační pás ochranné zeleně, středotlaký plyn, kanalizace splašková gravitační, dešťová kanalizace, vodovod, kabelové vedení 1 kV, veřejné osvětlení, místní rozhlas, místní komunikace, chodník; 385/2 - izolační pás ochranné zeleně, místní komunikace, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace; 399 - středotlaký plyn, dešťová kanalizace, kanalizace splašková gravitační + výtlak, veřejné osvětlení, místní rozhlas, vodovod, kabelové vedení 1 kV, kabelové vedení SEK, místní komunikace, chodník; 398/2 - středotlaký plyn, místní komunikace, chodník, vodovod, kabelové vedení 1 kV, veřejné osvětlení, místní rozhlas, kanalizace splašková gravitační, kabelové vedení SEK; 604 - vodovod, dešťová kanalizace, kanalizace splašková výtlak, napojení nové místní komunikace na stávající zpevněnou komunikaci, kabelové vedení 1 kV, veřejné osvětlení, místní rozhlas tak, jak je zakresleno v ověřené grafické příloze (koordinační situace stavby výkres č. C), která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením jednotlivých stavebních objektů (tras inženýrských sítí, umístění komunikace a chodníku, izolační zeleně), požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
Případné změny v umístění stavby musí být včas projednány se stavebním úřadem (před podáním žádosti o její povolení).
2. Umístěním stavby, staveništěm ani příjezdem do lokality U Ovčína nesmí být dotčeny žádné jiné pozemky. Vstupy na dotčené pozemky musí být včas projednány s jejich vlastníky. Hranice dotčených pozemků budou vytyčeny oprávněnou osobou - geodetem a budou viditelně v terénu vyznačeny.
3. Stavbou ani staveništěm nesmí být omezen přístup na přilehlé nemovitosti, případné omezení vstupu na sousední pozemky musí být v dostatečném předstihu projednáno s vlastníky těchto nemovitostí.
4. Příjezd na staveniště do lokality U Ovčína bude zajištěn ze státní silnice I/2 (p.č. 602) po stávající zpevněné komunikaci - dotčené pozemky dle PK 385/1 a dle KN 385/3 a 604/3.
5. Příjezd do nové lokality bude zajištěn ze státní silnice č. I/2 (p. p. č. 602) po nově vybudované místní komunikaci a dále i po stávající zpevněné komunikaci (p. dle PK 604 - v západní části lokality), na kterou bude nová komunikace napojena. Pěší doprava z i do lokality bude řešena po této stávající komunikaci (v západní části), a dále po stávajících komunikacích do centra obce.
6. Obytná zóna a pozemek označený RD 1 budou od provozu na státní silnici I/2 (hluk a vibrace) chráněny izolačním pásem zeleně v šíři 24,5 m umístěným na pozemcích dle PPK 385/1 a 385/2, a to dle schválené hlukové studie a navrženým protihlukovým opatřením uvedených v dodatku k technické zprávě z 21.12.2009.
7. Je třeba dodržet podmínky vydaného souhlasu odboru ŽP MěÚ Přelouč, jako orgánu ochrany ZPF, zn. MUPC/7677/2009/OŽP/1113/Ce ze dne 30.09.2009, jehož nedílnou součástí je i situace se zobrazením schváleného odnětí zemědělské půdy:
- Kulturní vrstvy půdy budou z pozemků dle PPK č. 385/1 (výměra 0,5815 ha); 384/5 ( výměra 0,1947 ha); 384/3 (výměra 0,0702 ha); 385/2 (výměra 0,0557); 398/2 (výměra 0,0426 ha); 399 (výměra 0,0038 ha) a část pozemku parc. č. 385/3 (výměra 0,0048 ha), v souladu s ust. § 8 odst. 1, písm. a) zák. č. 344/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, skryty odděleně na celé ploše záboru, k odnětí celkem 0, 9533 ha, do hloubky 16 cm ornice a 5 cm podorničí. Z plochy 0,9533 ha bude skryto 1525 m3 ornice a 477 m3 podorničí.
- Skrytá zemina, dle schválené bilance skrývky, bude použita na ozelenění pásů podél nově vybudované místní komunikace a část bude rozprostřena na nezastavěných částech stavebních parcel, které budou užívány jako zahrady. V případě přebytku skryté zeminy tato bude použita na sadové úpravy v obci Zdechovice (především podorničí).
- Za povolený trvalý zábor zemědělské půdy dle § 11 odst. 3 písm. c) zákona ZPF, se odvody nepředepisují. Jedná se o místní komunikaci a zeleň při bytové výstavbě.
8. Mezideponie skryté zeminy bude zřízena v místě navrženého izolačního zeleného pásu podél státní silnice - na pozemcích dle PK č. 385/1 a 385/2.
9. Podmínky dotčených orgánů a spolupůsobících organizací uvedené v jejich vyjádřeních budou projektanty zapracovány do dokumentace pro povolovací řízení (stav. povolení, vodoprávní pov., povolení silničního úřadu):
- KHS PK Pardubice - závazné stanovisko č. j. 4681/09/HOK-Pce/212 ze dne 21.09.2009
- KrÚ PK Pardubice, odbor dopravy, SH a investic - vyjádření č. j. ODSHI-51528/2009-Sa ze dne 27.10.2009
- Magistrát města Pardubic - stanovisko č.j. MmP 48058/2009 ze dne 03.09.2009
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice - vyjádření zn. 18154-09-ŘSD-312 ze dne 23.09.2009
- Krajské ředitelství Policie ČR, dopravní inspektorát, Pardubice - stanovisko č. j. KRPH-1036-451/ČJ-2009-050607 ze dne 14.09.2009
- Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast Povodí Labe, Správa Pardubice - stanovisko OPL/P PA 0435/2009 ze dne 16.10.2009
- HZ Sbor PK Pardubice - závazné stanovisko č. j. HSPA-4953/PR-2009-Du ze dne 21.09.2009
10. Stavba vodovodu, splaškové kanalizace (gravitační+výtlak+ČS) a dešťové kanalizace je podle ust. § 55 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění vodní dílo a podle ust. § 15 téhož zákona je třeba k jeho provedení povolení příslušného vodoprávního úřadu (MěÚ Přelouč).
11. Stavba dopravní infrastruktury (místní komunikace a chodníky) je stavbou dopravní, k jejíž realizaci je třeba povolení speciálního stavebního úřadu - MěÚ Přelouč - odd. dopravy a komunikací.
12. K realizaci zbývajících staveb (SO 04 - Veřejné osvětlení+místní rozhlas; SO 05 STL plynovod a sadové úpravy) je třeba povolení příslušného obecného stavebního úřadu (MěÚ Chvaletice).
13. SO 04 - Kabelové vedení 1 kV je dle § 103 odst. 1 písm. b), bodu 4. stavebního zákona zařízení, které je součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy, a proto nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
14. Všechny přípojky, kterými budou jednotlivé pozemky napojeny na inženýrské sítě jsou stavbami, které dle ust. § 103 odst.1 bodu b) čísla 8. stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.
15. Budou dodrženy podmínky a skutečnosti vyplývající z vyjádření vlastníků a správců sítí, kteří mají v zájmovém území svá vedení a zařízení, podmínky zahrnující jejich ochranu, včetně ochrany v jejich ochranných pásmech; tyto musí být respektovány a dodrženy v projektové dokumentaci pro stavební, vodoprávní řízení a pro řízení pro povolení dopravní stavby, která jim bude předložena k vyjádření. Jedná se o vyjádření:
- VČP Net, s.r.o., Hradec Králové zn. 198/09/234 ze dne 30.07.2009
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Hradce Králové zn. 3179/09/134 ze dne 07.08.2009
- Telefónica 02, a.s., prac. Pardubice č.j. 96771/09/CPA/MM0 ze dne 21.08.2009
- ČEZ Distribuce, a.s., prac. Pardubice zn. 1023322783 ze dne 25.08.2009 a č. j. 12551005/OP/100/2009 ze dne 11.09.2009
- ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4 - stanovisko k připojení odběrného místa zn. 4120527054 ze dne 28.12.2009
- Vodovody a kanalizace, a.s., provoz Přelouč zn. HM/09/V-K/249-88 ze dne 24.09.2009
- Vodovody a kanalizace, a.s., Pardubice zn. Ja/09/v,k/122 ze dne 29.09.2009
16. Umístění podzemních inženýrských sítí - odstupové vzdálenosti od stávajících sítí technického vybavení budou v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, v platném znění.
17. Projektová dokumentace pro povolení jednotlivých stavebních objektů bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány a spolupůsobícími organizacemi. Případné připomínky a požadavky budou zapracovány do této dokumentace.
18. Dodržení podmínek tohoto platného územního rozhodnutí bude zapracováno do projektové dokumentace a bude dokladováno v žádostech o povolení stavebních objektů.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Účastník řízení Pavel Rýdl, Zdechovice 17 podal připomínky týkající se sousedního pozemku dle PK 401 a dle KN parc. č. 400, které jsou v jeho vlastnictví, v návaznosti s plánovaným záměrem v území. Jedná se o zajištění přístupu na pozemky v jeho vlastnictví v době výstavby, nevyužívání části pozemku dle PK 401, na kterém je umístěna stávající zpevněná komunikace při stavbě ani po dokončení stavby, požadavek na vyjasnění nepřesností a odlišností v mapách vlastnických vztahů v zájmovém území.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice

Odůvodnění:
Dne 15.10.2009 podal žadatel Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11, kterého na základě předložené plné moci ze dne 24.08.2009 zastupuje společnost Atelier AURUM, s.r.o., zastoupená Ing. Drahomírem Ježkem - jednatelem společnosti, Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ZTV Zdechovice - U Ovčína.
Navrhuje se umístění technické (voda, elektro, kanalizace, plyn, veřejné osvětlení, místní rozhlas, síť elektronických komunikací - SEK) a dopravní (přístupová komunikace a chodníky) infrastruktury včetně sadových úprav pro výstavbu 15 rodinných domů předměstského typu na východním okraji obce Zdechovice (lokalita U Ovčína, dle územního plánu plocha 4.a.- předměstského bydlení, 4.e. - zahrady a sady, 4.f. - pro silniční dopravu ). Lokalita je navržena v zastavitelném území a navazuje na stávající zastavěné území obce.
Zásobování vodou (SO 02) bude zajištěno napojením na veřejnou vodovodní síť v obci (p.p.č. 121/1). Součástí je i umístění vodovodních přípojek k plánovaným RD ukončených na hranicích pozemků určených pro výstavbu RD, v šachtě.
Splašková kanalizace (SO 03) gravitační bude svedena do čerpací stanice splašků (umístěna v jihovýchodní části lokality), odtud budou odpadní vody tlakovou kanalizací přečerpávány do stávající koncové šachty veřejné kanalizace (před č. p.109). Součástí je i umístění kanalizačních přípojek k plán. RD ukončených na hranicích pozemků určených pro výstavbu RD, v šachtě.
Dešťové vody (SO 03) z lokality budou svedeny novou dešťovou kanalizací přes výtokový objekt (p.p.č. 111/3) do Morašického potoka.
STL plynovod (SO 05) bude napojen na odbočku připravované přívodní plynovodní větve P1 DN 90, která bude do Zdechovic přivedena z napojovacího místa od Spytovic (hlavní řad není předmětem tohoto územního řízení). Z STL plynovodu budou provedeny jednotlivé přípojky, které budou ukončeny v pilířích na hranicích pozemků plánovaných RD.
Kabelové vedení 1 kV (SO 04) bude napojeno ve stávající trafostanici TS č. 419 (p.p.č.123/1) a ukončeno v nově osazené pojistkové skříni SR 502 na sloupu VO. Z tohoto vedení budou provedeny přípojky s ukončením v pilířích na hranicí pozemků připravovaných RD.
Veřejné osvětlení (SO 04) napojovací bod v novém rozvaděči, který bude napojen z rozpojovací pojistkové skříně nového sekundárního kabelového rozvodu nn (před č. p.109) a dále bude kabel VO veden podél stávající zpevněné komunikace (p.p.č. 121/1) do navrhované obytné zóny.
Kabelové vedení místního rozhlasu (SO 04) bude vedeno ve stejném výkopu s kabelem VO.
Kabelové vedení sítě elektronických komunikací (SEK) bude napojeno v severní části lokality v PSR.
Komunikační síť (SO 01) bude zajišťovat dopravní a pěší obslužnost nové obytné zóny. Jsou zde navržena i parkovací místa. Nová komunikace (šíře 6,0 m) bude napojena od severu přímo na stávající státní silnici č. I/2 a od západu na stávající zpevněnou komunikaci. Pěší doprava z a do lokality bude vedena směrem ke stávající zpevněné komunikaci v západní části lokality a dále do centra obce. Chodníky v obytné zóně jsou navrženy šíře min. 2,0 m.
Dle předložené zpracované hlukové studie z listopadu 2006 RNDr. Tomášem Bajerem, CSc., bude tato připravovaná obytná zóna od státní silnice č. I/2 oddělena izolačním pásem zeleně v šíři 24,5 m. Tato studie byla součástí zastavovací studie lokality U Ovčína, kterou posoudila KHS PK Pardubice, jak je uvedeno v jejich závazném stanovisku k tomuto řízení. Pozemek označený RD 1 bude od provozu dále chráněn navrženým protihlukovým opatřením uvedeným v dodatku k technické zprávě z 21.12.2009.
Přístup na staveniště bude ze stávající silnice č. I/2 po stávající zpevněné komunikaci - pozemky dle PK 385/1 a dle KN 385/3 a 604/3.
Příjezd do plánované lokality bude zajištěn ze stávající státní silnice I/2 (p. p. č. 602), po nové místní komunikaci (p. p. č. 385/3, 604/3 a dle PK 385/1 a 604) a dále po stávající zpevněné komunikaci ( p. dle PK 604 v západní části lokality). Pěší doprava bude řešena po této stávající komunikaci (v západní části), a dále do centra obce.
Umístěním stavby budou dotčeny pozemky v k. ú. Zdechovice dle KN: parc. č. 111/2 - dešťová kanalizace; 111/3 - dešťová kanalizace, část výtokového objektu na dešť. kanalizaci; 121/1 - kabelové vedení 1 kV, vodovod, kanalizace splašková výtlak, veřejné osvětlení, místní rozhlas, dešťová kanalizace; 123/1 - napojení kabel. vedení 1 kV ve stávající trafostanici a část kabel. vedení; 385/3 - vodovod, kabelové vedení 1 kV, 602 - napojení nové místní komunikace na stávající silnici č. I/2, 604/3 - místní komunikace, dešťová kanalizace, kanalizace splašková - výtlak, veřejné osvětlení, místní rozhlas a pozemky dle původního pozemkového katastru č. 111/3 - výtokový objekt na dešťové kanalizaci; 384/2 - kabelové vedení SEK, středotlaký plyn, kanalizace splašková - gravitace, výtlak, dešťová kanalizace, vodovod, místní komunikace, kabelové vedení 1 kV; 384/3 - kabelové vedení SEK, středotlaký plyn, kanalizace splašková - gravitace + výtlak včetně čerpací stanice odpadních vod a elektro přípojky, dešťová kanalizace, kabelové vedení 1 kV, vodovod, místní komunikace, chodník, veřejné osvětlení, místní rozhlas, 385/1 - napojovací bod SEK a kabelové vedení SEK, izolační pás ochranné zeleně, středotlaký plyn, kanalizace splašková gravitační, dešťová kanalizace, vodovod, kabelové vedení 1 kV, veřejné osvětlení, místní rozhlas, místní komunikace, chodník; 385/2 - izolační pás ochranné zeleně, místní komunikace, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace; 399 - středotlaký plyn, dešťová kanalizace, kanalizace splašková gravitační + výtlak, veřejné osvětlení, místní rozhlas, vodovod, kabelové vedení 1 kV, kabelové vedení SEK, místní komunikace, chodník; 398/2 - středotlaký plyn, místní komunikace, chodník, vodovod, kabelové vedení 1 kV, veřejné osvětlení, místní rozhlas, kanalizace splašková gravitační, kabelové vedení SEK; 604 - vodovod, dešťová kanalizace, kanalizace splašková výtlak, napojení nové místní komunikace na stávající zpevněnou komunikaci, kabelové vedení 1 kV, veřejné osvětlení, místní rozhlas.
Uvedeným dne podání žádosti 15.10.2009 bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad opatřením ze dne 22.10.2009 č. j. 4162/09/SÚ/LHo oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům, vlastníkům technické a dopravní infrastruktury, spolupůsobícím organizacím a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 24.11.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol, který je součástí spisu.
Účastníci řízení a dotčené orgány byli v oznámení o zahájení územního řízení upozorněni, že své námitky, závazná stanoviska a připomínky k projednávané žádosti mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Na tuto skutečnost byli upozorněni i při ústním jednání. Dokumentace pro územní řízení a podklady, které byly předmětem veřejného projednání, byly vyloženy k veřejnému nahlédnutí na stavebním úřadě MěÚ ve Chvaleticích. Žadatelem byla informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění této stavby vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby, a to do doby dnešního veřejného ústního jednání, což mu ukládá ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona.
Zájmové území je řešeno Územním plánem obce Zdechovice (Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 11.12.2006 Usnesením č.8), s využitím dle ÚP jako plocha 4.a. - určena pro výstavu rodinných domů předměstského typu, 4.e. - pro zahrady a sady a 4.f. - pro silniční dopravu, proto bylo účastníků řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona a veřejnosti doručováno veřejnou vyhláškou a účastníků řízení dle ust. § 85 odst. téhož zákona jednotlivě. Jednotlivě bylo doručováno i dotčeným orgánům. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Chvaletice od 23.10. do 09.11.2009 a na ObÚ Zdechovice od 23.10. do 12.11.2009.
Žadatelem byly k žádosti a v průběhu řízení (některé chybějící doklady byly předloženy stavebnímu úřadu až 04.01.2010) předloženy všechny potřebné doklady pro posouzení umístění navrhované stavby - závazná stanoviska dotčených orgánů, spolupůsobících organizací a vlastníků technické infrastruktury:
- KHS PK Pardubice - závazné stanovisko č. j. 4681/09/HOK-Pce ze dne 21.09.2009
- HZ Sbor PK Pardubice - závazné stanovisko č. j. HSPA-4-953/PR-2009-Du ze dne 21.09.2009
- Magistrát města Pardubic - stanovisko č.j. MmP 48058/2009 ze dne 03.09.2009
- KrÚ PK Pardubice, odbor dopravy, SH a investic - rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu ze silnice č.I/2 č. j. ODSHI-51527/2009-Sa ze dne 27.10.2009 (právní moc 14.11.2009)
- KrÚ PK Pardubice, odbor dopravy, SH a investic - rozhodnutí - povolení provádění stavby v ochranném pásmu silnice I/2 č. j. ODSHI-57869/2009-Sa ze dne 23.11.2009 (právní moc 12.12.2009)
- KrÚ PK Pardubice , odbor dopravy, SH a investic - vyjádření k PD č. j. ODSHI-51528/2009-Sa ze dne 27.10.2009
- Obecní úřad Zdechovice, silniční správní úřad - rozhodnutí - povolení zvláštního užívání MK k umístění inž. sítí do komunikace č. j. MK 2-1/2009 ze dne 10.11.2009 (právní moc 01.12.2009)
- MěÚ Přelouč, odd. vodoprávní - vyjádření č. j. MUPC 9281/2009 ze dne 19.11.2009
- Povodí Labe, s. p., Hr. Králové - stanovisko zn. PVZ/09/29180/Ka/0 ze dne 11.11.2009
- MěÚ Přelouč, odd. dopravy a komunikací - stanovisko č. j. MUPC 8489/2009 ze dne 19.10.2009
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice - vyjádření zn. 18154-09-ŘSD-312 ze dne 23.09.2009
- Krajské ředitelství Policie ČR, dopravní inspektorát, Pardubice - stanovisko č. j. KRPH-1036-451/ČJ-2009-050607 ze dne 14.09.2009
- Krajské ředitelství Policie Východ. kraje Hradec Králové, Ulrichovo nám. - vyjádření na situaci ze dne 07.12.2009
- Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast Povodí Labe, Správa Pardubice - stanovisko OPL/P PA 0435/2009 ze dne 16.10.2009
- VČP Net, s.r.o., Hradec Králové - vyjádření zn. 198/09/234 ze dne 30.07.2009
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Hradce Králové - vyjádření zn. 3179/09/134 ze dne 07.08.2009
- Telefónica 02, a.s., prac. Pardubice - vyjádření č.j. 96771/09/CPA/MM0 ze dne 21.08.2009 a sdělení k napojovacímu bodu na VKS zn. PaV HK-191206/01 ze dne 19.12.2006
- ČEZ Distribuce, a.s., prac. Pardubice - vyjádření zn. 1023322783 ze dne 25.08.2009, č. j. 12551005/OP/100/2009 ze dne 11.09.2009 a ze dne 07.12.2009
- ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4 - stanovisko k připojení na distribuční soustavu zn. 4120527054 ze dne 28.12.2009
- Vodovody a kanalizace, a.s., provoz Přelouč - vyjádření zn. HM/09/V-K/249-88 ze dne 24.09.2009
- Vodovody a kanalizace, a.s., Pardubice - vyjádření zn. Ja/09/v,k/122 ze dne 29.09.2009
Protože stavba je navržena na pozemcích s ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF), vydal příslušný orgán ochrany ZPF - MěÚ Přelouč, odbor ŽP dne 30.09.2009 pod č.j. MUPC/7677/2009/OŽP/1113/Ce souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely. Jde o pozemky v k. ú. Zdechovice z důvodu staveb RD, komunikace a umístění inženýrských sítí k budoucím RD. Souhlas byl vydán za dodržení níže uvedených podmínek:
- Kulturní vrstvy půdy budou z pozemků dle PPK č. 385/1 (výměra 0,5815 ha); 384/5 ( výměra 0,1947 ha); 384/3 (výměra 0,0702 ha); 385/2 (výměra 0,0557); 398/2 (výměra 0,0426 ha); 399 (výměra 0,0038 ha) a část pozemku parc. č. 385/3 (výměra 0,0048 ha), v souladu s ust. § 8 odst. 1, písm. a) zák. č. 344/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, skryty odděleně na celé ploše záboru, k odnětí celkem 0, 9533 ha, do hloubky 16 cm ornice a 5 cm podorničí. Z plochy 0,9533 ha bude skryto 1525 m3 ornice a 477 m3 podorničí.
- Skrytá zemina, dle schválené bilance skrývky, bude použita na ozelenění pásů podél nově vybudované místní komunikace a část bude rozprostřena na nezastavěných částech stavebních parcel, které budou užívány jako zahrady. V případě přebytku skryté zeminy tato bude použita na sadové úpravy v obci Zdechovice (především podorničí).
- Za povolený trvalý zábor zemědělské půdy dle § 11 odst. 3 písm. c) zákona ZPF, se odvody nepředepisují. Jedná se o místní komunikaci a zeleň při bytové výstavbě.
Tento souhlas je v souladu s ust. § 10 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zák. č. 231/1999 Sb., závaznou součástí tohoto rozhodnutí (podmínka č. 7).
Plánovaná stavba je navrhována v ochranném pásmu státní silnici č. I/2, odbor dopravy, SH a investic KrÚ PK Pardubice vydal povolení k provádění stavby v tomto ochranném pásmu dne 23.11.2009 pod č. j. ODSHI-57869/2009-Sa (právní moc 12.12.2009) za dodržení těchto podmínek:
- Provádění stavby v ochranném pásmu silnice je povoleno pro stavbu ZTV Zdechovice - U Ovčína.
- Stavba bude prováděna u silnice I/2, v úseku Zdechovice - Spytovice, na začátku obce ve směru od Pardubic, vpravo ve směru staničení, v km cca 66,000, na pozemku parc. č. 385/1, k. ú. Zdechovice.
- Během stavby nedojde k omezení ani k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. V případě, že během stavby dojde k omezení silničního provozu, bude toto řešeno samostatným rozhodnutím.
- Na stavbě nebudou prováděny terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě komunikace I. třídy.
- Stavba bude provedena dle předložené situace. Do ochranného pásma silnice I. třídy (50,0 m od osy silnice) zasahuje část nové místní komunikace vč. chodníku a kanalizace.
- Stavba (hrana) místní komunikace bude provedena ve vzdálenosti min. 30,0 m od osy vozovky I. třídy. Rodinné domy budou umístěny mimo ochranné pásmo silnice.
- Dopravní napojení bude na silnici I. třídy provedeno upraveným sjezdem (křižovatkou).
- Stavbou nesmí být dotčena silnice ani její součásti nebo příslušenství (odvodnění). Stávající silniční příkop nesmí být stavbou poškozen.
- Během stavby nesmí dojít ke znečištění silnice I/2 včetně jejich součástí a příslušenství.
- Provedení stavebních objektů (rodinných domů) v ochranném pásmu silnice I/2 musí být řešeno tak, aby v budoucnu nevznikly nároky na ochranu stavby proti škodlivým vlivům dopravy ze silnice I. třídy.
- Tímto rozhodnutím dává silniční správní úřad souhlas k provádění stavby v ochranném pásmu silnice, rozhodnutí však nenahrazuje stavební povolení či ohlášení stavby, jestliže je podle zvláštních předpisů pro zřízení stavby nutné.
K napojení nové komunikace na státní silnici I/2 - zřízení sjezdu ze silnice I/2, vydal KrÚ PK Pardubice, odbor dopravy, SH a investic povolení dne 27.10.2009 pod č. j. ODSHI-51527/2009-Sa (právní moc 14.11.2009) za dodržení těchto podmínek:
- Sjezd bude proveden na silnici č. I/2, v km cca 66,000, vpravo ve směru staničení, na pozemek parc. č. 604/2, 604/3 a 385/1 v k. ú. Zdechovice, dle předložené situace. Povolení je vydáno z důvodu zajištění připojení lokality rodinných domů „U Ovčína" - Zdechovice.
- Zřízením sjezdu a jeho užíváním nesmí být ohrožena dotčená silnice a to zejména sváděním a odtékáním dešťových vod na silnici.
- Napojení sjezdu musí plynule navazovat na vozovku silnice a nesmí tvořit dopravní překážku silničního provozu.
- Při stavbě sjezdu je zakázáno skladovat jakýkoliv materiál na vozovce. Po ukončení stavby bude silniční příslušenství uvedeno do bezvadného stavu.
- Provoz na silnici nesmí být stavbou sjezdu rušen. Při stavebních pracích na sjezdu bude v případě potřeby místo napojení označeno přenosným dopravním značením. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydá na základě žádosti zhotovitele stavby KrÚ PK v Pardubicích odbor dopravy, SH a investic.
- Stavebník musí zajistit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození silnice včetně příslušenství. Případné znečištění musí být bezodkladně odstraněno. Ze strany stavebníka je nutné zajistit očištění vozidel, aby nedocházelo k vyvážení nečistot na vozovku silnice I/2 a tím ohrožení BESIP.
- Při stavbě sjezdu budou dodrženy podmínky z vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Pardubice ze dne 23.09.2009:
1. Požadujeme, aby v případě, že bude nutné vybudovat PHO, aby toto opatření realizoval investor stavby „U Ovčína" vlastním nákladem na vlastním pozemku a zajišťoval i budoucí opravy a údržbu.
2. Investor umožní připojení okolních pozemků na budovanou MK. ŘSD ČR nebude souhlasit s případnou výstavbou dalších křižovatek a sjezdů.
3. V dalším stupni PD budou dodrženy rozhledové poměry v křižovatce, které budou zpracovány v souladu s ČSN 736102.
4. Poloměry směrových oblouků doporučujeme zmenšit, neboť komunikace bude pojížděna především osobními vozidly.
5. Požadujeme do PD doplnit řešení pěší dopravy mezi lokalitou rodinných domů a centrem obce. Považujeme za nevhodné, aby pěší doprava byla vedena po silnici I/2.
- Připojením sjezdu nesmí být ohrožena stabilita tělesa komunikace a porušena konstrukce vozovky. V případě vzniklých poruch a závad způsobených výjezdem těžkých nákladních vozidel, budou tyto závady odstraněny stavebníkem - investorem stavby vlastním nákladem. Po ukončení doby využívání sjezdu vyzve investor ŘSD ČR, Správu Pardubice k fyzickému převzetí místa připojení sjezdu.
- Provedení sjezdu (připojení) a jeho návrhové parametry musí odpovídat ust. § 12, vyhl .č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.
- Vlastník sjezdu bude zajišťovat řádnou údržbu celého připojení (viz vyhl. č. 104/1997 Sb, § 12 odst. 6, ve znění pozd. předpisů).
- Tímto rozhodnutím dává silniční správní úřad souhlas k napojení sjezdu na silnici, rozhodnutí však nenahrazuje stavební povolení, které by žadatele opravňovalo zahájit práce na připojení uvedeného v rozhodnutí.
Umístěním inženýrských sítí bude dotčena místní komunikace (p. č. dle PK 604), proto vydal příslušný silniční správní úřad ObÚ Zdechovice rozhodnutí č. j. MK 2-1/2009 ze dne 10.11.2009 (právní moc 01.12.2009), kterým povolil zvláštní užívání silnice k umístění inženýrských sítí v této komunikaci za dodržení níže uvedených podmínek:
- Povolení se vztahuje na umístění inženýrských sítí - kanalizace, vodovodu, elektro, VO, MR a nové komunikace podle projektu fy AURUM Pardubice , s. r .o. Rozhodnutí je vydáno pro účely umístění inženýrských sítí do pozemku místní komunikace p. p. č. 604 ZE v k. ú. Zdechovice.
- Provedení všech sítí bude provedeno bez narušení stávajících sítí - kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a kabeláží firmy Telefonica Company a ČEZ, popř. jiných správců sítí.
- Zásah do silnice musí být proveden mimo zimní období (listopad - březen), ale před uvažovanou rekonstrukcí této komunikace.
- Provoz podzemního vedení nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo znemožňovat výjezd z přilehlých nemovitostí.
- Umístění stavby svou polohou nesmí bránit opravám a modernizaci komunikace, nesmí ztěžovat jejich údržbu (dle ČSN 73 60 05). Vlastník vedení je povinen při stavebních pracích na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození podzemního vedení, na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor.
- Před vlastní realizací stavby požádá zhotovitel prací zdejší úřad v předstihu min. 3 týdny o povolení zvláštního užívání silnic pro stavební práce, ve smyslu § 25 odst. 6 c) zákona o pozemních komunikacích, v kterém budou upřesněny stavebně - technické podmínky pro vlastní práce v silničním pozemku a termín zásahu do silnice.
- Věci umístěné bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením je jejich vlastník povinen odstranit neprodleně po doručení výzvy vlastníka komunikace. Neučiní-li tak, nařídí odstranění a likvidaci věci příslušný silniční správní úřad na náklady vlastníka této věci.
- Tímto rozhodnutím silniční správní úřad dává souhlas k umístění zařízení do silnice, povolení však nenahrazuje rozhodnutí o umístění stavby či stavební povolení ani rozhodnutí o povolení stavebních prací v silničním pozemku.
- Platnost rozhodnutí se stanovuje do ukončení životnosti všech inženýrských sítí podle b. č. 1 tohoto rozhodnutí.
- Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí lze posuzovat jako porušení předpisů pro zvláštní užívání silnic.
Navržená plocha izolační zeleně v šíři 24,5 m je v souladu s vypracovanou hlukovou studií z roku 2006 RNDr. Tomášem Bajerem, CSc. Krajskou hygienickou stanicí PK v Pardubicích byla posouzena v rámci projednávání zpracované zastavovací studie lokality U Ovčína, jak je uvedeno v jejich závazném stanovisku k vedenému územnímu řízení č. j. 4681/09/HOK-Pce/212 ze dne 21.09.2009. Zpracovaná hluková studie stanovuje minimální vzdálenost 30,0 m od státní silnice k plánované zástavbě. Tato vzdálenost by měla splnit hygienický limit pro denní i noční dobu. Dokumentace pro územní řízení navrhuje izolační pás v šíři 24,5 m a od kraje zeleně k hranici pozemku určeného k zastavění je dalších 9,5 m, což vyhovuje navržené minimální vzdálenosti hlukovou studií od státní silnice k obytné zóně. Projektantem byl zpracován 21.12.2009 dodatek k technické zprávě DUR, ve kterém je navrženo konkrétní protihlukové opatření izolačního pásu a dále i pozemku označeného RD 1.
K žádosti byly dále předloženy souhlasy - smlouvy o vstupu na pozemky, o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu s vlastníky dotčených pozemků:
- Smlouva na pozemky dle KN 111/2, 111/3 a dle PK 111/3 ze dne 24.11.2009 s Ing. J. Vančurou a M. Vančurovou
- Smlouva na pozemek 123/1 dle KN ze dne 11.11.2009 s M. Krupičkou
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí. Požadavky vlastníků technické a dopravní infrastruktury, kteří mají v zájmovém území svá vedení, zařízení a stavby, vztahující se k umístění a pro projektovou přípravu stavby byly žadateli podmínkami rozhodnutí uloženy k plnění a projektantovi k zapracování do dalšího stupně PD pro povolení jednotlivých stavebních objektů plánované stavby.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal žádost z hledisek uvedených v ust. § 90 stavebního zákona, projednal ji se všemi účastníky řízení, dotčenými orgány, spolupůsobícími organizacemi, vlastníky technické a dopravní infrastruktury a posoudil shromážděné doklady a podklady.
V závěru řízení dospěl stavební úřad k závěru, že umístění předmětné stavby není v rozporu se schválenou ÚPD - Územním plánem obce Zdechovice. Projednávaná stavba se navrhuje v zastavitelné ploše určené pro výstavbu rodinných domů předměstského typu 4.a., pro zřízení zahrad a sadů - 4.e. a pro výstavbu silniční dopravy - 4.f. Je v souladu s cíly a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu urbanistických a architektonických hodnot v území, požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a obecnými požadavky na využívání území stanovenými vyhl. č. 501/2006 Sb. a není v rozporu s jinými právními předpisy ani se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Jejím umístěním nebudou ohrožena práva ani oprávněné zájmy účastníků řízení, proto stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Stavba z ekologického hlediska nebude mít negativní vliv na životní prostředí (byla vydána souhlasná stanoviska orgánů životního prostředí dle zvláštních právních předpisů).
Projektová dokumentace pro územní řízení byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Drahomírem Ježkem, autorizovaným inženýrem pro městské inženýrství č. ČKAIT 0700194 a splňuje požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a SO 01 Komunikační síť požadavky vyhl.č. 369/2001 Sb., o obecným požadavcích na užívání staveb s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění. Přeložená dokumentace byla zpracována před účinností vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhl. č. 501/2006 Sb. a před účinností vyhl .č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Stavební úřad zkoumal okruh účastníků řízení podle ust. § 85 stavebního zákona:
Podle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky řízení: společnost Atelier AURUM, s.r.o. Pardubice, která zastupuje na základě plné moci Obec Zdechovice, tomuto bylo doručováno jednotlivě.
Podle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou účastníky řízení: vlastníci dotčených pozemků, na kterých je stavba navrhována - Ing. J. Vančura a M. Vančurová, Budislav a M. Krupička, Zdechovice a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich umístěných může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, JUDr Jitka Greifová, Praha, Pozemkový fond ČR, Praha, Pavel Rýdl, Zdechovice, František Forst, Přelouč, Zdeněk Forst, Kutná Hora, Milena Koberová, Přelouč, Petr Fořt, Spytovice, Vladislava Fořtová, Spytovice, Václav Vaníček, Zdechovice, Vodovody a kanalizace, a.s., Pardubice, RWE Distribuční služby, s.r.o., Hr. Králové, Telefónica 02, a.s. Praha, ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 4 včetně osob, o kterých to stanoví zvláštní zákon - těmto bylo doručováno veřejnou vyhláškou, protože Obec Zdechovice má schválený územní plán.
Ve smyslu ust. § 28 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění se v řízení neobjevil ten, kdo by tvrdil, že je účastníkem řízení.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Stavební úřad vyhověl v plném rozsahu podaným připomínkám.
Dne 23.11.2009 obdržel stavební úřad připomínky účastníka řízení Pavla Rýdla, Zdechovice 17, vlastníka sousedních pozemků parc. č. 400 dle KN a dle PK č. 401 v k.ú. Zdechovice v tomto znění:
Dle podkladů rozhodnutí ( viz technická zpráva - stanovení podmínek pro přípravu výstavby bod a) jsou konstatovány značné odlišnosti a nepřesnosti v mapách vlastnických vztahů. Požaduji z tohoto důvodu vyjasnění těchto nepřesností a odlišností tak, aby nemohlo dojít k zásahu do mých vlastnických práv. V této souvislosti upozorňuji např. na skutečnost, že dle dříve provedeného vytyčení se stávající zpevněná cesta spojující Zdechovice a Spytovice zejména pro pěší a cyklistickou dopravu a pro zemědělskou obsluhu nachází částečně na pozemku v mém vlastnictví.
Po celou dobu výstavby požaduji možnost přístupu k mým pozemkům v předmětné lokalitě a stávajícímu vjezdu na pozemek (ze stávající zpevněné cesty navazující na veřejnou obslužnou komunikaci odbočující z komunikace I/2 v prostoru objektu katodické ochrany plynovodu, popř. z veřejné komunikace vedoucí po pozemku p. č. 604/1 také odbočující ze silnice I/2 v obci Zdechovice), tak abych jej mohl řádně obhospodařovat (jedná se především o stávající komunikace - dle dokumentace stavba bude převážně probíhat ve vegetačním období). Případné vynucené krátkodobé omezení přístupu musí být vzájemně dohodnuto.
Stávající zpevněná cesta spojující Zdechovice - Spytovice zejména pro pěší a cyklistickou dopravu a pro zemědělskou obsluhu, která se nachází částečně na pozemku v mém vlastnictví nesmí být v části na mém pozemku využívána pro dopravní obslužnost staveniště během výstavby ani po výstavbě (ani konstrukčně není uzpůsobena pro tento druh provozu a zatížení).
Podaným připomínkám stavební úřad vyhověl podmínkou č. 2 rozhodnutí: Umístěním stavby, staveništěm ani příjezdem do lokality U Ovčína nesmí být dotčeny žádné jiné pozemky. Vstupy na dotčené pozemky musí být včas projednány s jejich vlastníky. Hranice dotčených pozemků budou vytyčeny oprávněnou osobou - geodetem a budou viditelně v terénu vyznačeny a podmínkou č. 3: Stavbou nesmí být omezen přístup na přilehlé nemovitosti, případné omezení vstupu na sousední pozemky musí být včas s vlastníky projednáno.
Dle zjištění stavebního úřadu v případě odlišností a nepřesností v mapách vlastnických vztahů bylo zjištěno, že nesouhlasí fyzická skutečnost v terénu s mapami katastru nemovitostí a mapami ve zjednodušené evidence (původní pozemkové mapy). Z tohoto důvodu je nezbytně nutné před zahájením stavby vytýčit hranice dotčených pozemků v terénu a tyto viditelně vyznačit, aby nedošlo k zásahu do vlastnických práv vlastníků sousedních nemovitostí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila žádné připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:
Stavební úřad doručil účastníkům řízení veřejnou vyhláškou sdělení č. j. 4535/09/SÚ/LHo ze dne 24.11.2009 podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, že se mohou seznámit s podklady rozhodnutí před jeho vydáním, a to do 10 dnů ode dne jeho doručení sdělení. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce (i elektronické) MěÚ Chvaletice (sejmuta dne 11.12.2009) a ObÚ Zdechovice (sejmuta dne 14.12.2009). Účastníci řízení se v dané lhůtě k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.
Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

otisk
úředního razítka

Lenka Horníčková
referentka stavebního úřadu
MěÚ Chvaletice

 

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky č. 18 písmene a) ve výši 1000 Kč byl žadatelem před vydáním rozhodnutím zaplacen převodem z účtu.

 

 

 

 

Obdrží:
účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona - doručování jednotlivě:
Atelier AURUM, s.r.o., Ing. Drahomír Ježek, Jiráskova 21, 530 02 Pardubice IDDS: kh2nw4r

účastníkům řízení dle ust. § 85 odst.2 stavebního zákona níže uvedeným a veřejnosti se doručuje veřejnou vyhláškou:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
JUDr. Jitka Greifová, Jasmínova 2691/41, 106 00 Praha 10-Záběhlice
Pozemkový fond ČR, IDDS: mrbaiz9
Ing. Josef Vančura, Budislav 162, 569 65 Budislav u Litomyšle
Marie Vančurová, Budislav 162, 569 65 Budislav u Litomyšle
Miroslav Krupička, Zdechovice 74, 533 11 Zdechovice
Pavel Rýdl, Zdechovice 17, 533 11 Zdechovice
František Forst, Gagarinova 1242, 535 01 Přelouč
Zdeněk Forst, Havířská stezka 139, 284 01 Kutná Hora-Šipší
Milena Koberová, Gagarinova 1243, 535 01 Přelouč
Petr Fořt, Spytovice 64, 535 01 Přelouč
Vladislava Fořtová, Spytovice 64, 535 01 Přelouč
Václav Vaníček, Zdechovice 75, 533 11 Zdechovice
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice IDDS: xsdgx3v
RWE Distribuční služby, s.r.o, Brno, Pražská 702, 500 04 Hradec Králové IDDS: jnnyjs6
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle IDDS: d79ch2h
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 IDDS: qihdk9n

dotčené orgány (oba po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
MěÚ Přelouč, odd. dopravy a komunikací, Masarykovo nám. 25, 535 01 Přelouč IDDS: b4hbqav
MěÚ Přelouč, vodoprávní oddělení, Masarykovo nám. 25, 535 01 Přelouč IDDS: b4hbqav

veřejná vyhláška:
MěÚ Chvaletice - podatelna, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice
ObÚ Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11
Oběma se žádostí k bezodkladnému vyvěšení tohoto rozhodnutí o umístění stavby označeného veřejná vyhláška po zákonem stanovenou dobu 15 dnů na úřední desce a dále zveřejnit i způsobem umožňující dálkový přístup. Po lhůtě vyvěšení je třeba potvrzenou veřejnou vyhlášku vrátit zpět stavebnímu úřadu MěÚ Chvaletice.

na vědomí:
Stavební úřad MěÚ Chvaletice - spis

 

 

 

Toto rozhodnutí - územní rozhodnutí musí být vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Chvaletice a ObÚ Zdechovice, a to i způsobem umožňující dálkový přístup. Po uplynutí stanovené lhůty je třeba potvrzenou veřejnou vyhláškou vrátit zpět stavebnímu úřadu MěÚ Chvaletice.

Vyvěšeno dne ........6.1.2010.........................

Sejmuto dne .................................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne ........6.1.2010.........................

Razítko a podpis .................................