Sdělení veřejnou vyhláškou

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Vyhlášky
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 8.2.2009
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H V A L E T I C E Odbor stavební a územního plánování U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice Váš dopis ze dne : 08.12.2008 Vaše značka: Č.j.: 0171/09/SÚ/LHo Spis.značka4988/08/SÚ/LHo Počet listů:2 Vyřizuje:L.Horníčková Tel.:466 768 471 Fax:466 768 463 E-mail:hornickova@chvaletice.cz Ve Chvaleticích dne 21.01.2009 Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice Karel Jandera, Zdechovice 89, 533 11 Zdechovice Ivana Čermáková, Dukelská 129/1, 533 12 Chvaletice Martina Moravcová, Dukelská 125/5, 533 12 Chvaletice Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106, 508 68 Hradec Králové Jan Plocica, Lipová 1754, 250 88 Čelákovice Václava Plocicová, Lipová 1754, 250 88 Čelákovice Zdeňka Čermáková, Klíčanská 463/13, 182 00 Praha 8-Kobylisy Ing. Vladimír Dušek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice Ludmila Dušková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice Jiří Marek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice Kateřina Marková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice LUNEST, a. s., Pardubice, Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, Region Pardubice Telefónica 02 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice 2 SDĚLENÍ oznámeno veřejnou vyhláškou SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 08.12.2008 na žádost, kterou podal ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, kterého na základě plné moci zastupuje VČE – montáže, a. s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice (dále jen "žadatel"), ve věci vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve spojeném řízení ke stavbě Zdechovice - knn pro nové RD v zastavěné části obce a zastavitelné ploše, na pozemcích st. p. 33 a parc. č. 614, 615 v katastrálním území Zdechovice. Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, pondělí a středa 7:00 – 17:00 hod, v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě. Po uplynutí 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení stavební úřad ve věci rozhodne. Poučení: Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Lenka Horníčková referentka stavebního úřadu MěÚ Chvaletice Obdrží: účastníci řízení dle § 85 odst.1 a § 109 stavebního zákona: právnické osoby doporučeně na doručenku a fyzické osoby doporučeně do vlastních rukou: Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice Karel Jandera, Zdechovice 89, 533 11 Zdechovice Ivana Čermáková, Dukelská 129/1, 533 12 Chvaletice Martina Moravcová, Dukelská 125/5, 533 12 Chvaletice Lesy ČR s. p., Přemyslova č. p. 1106/19, 501 68 Hradec Králové /adresa pro doručování na základě pověření Lesy ČR , s. p., Lesní správa Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky/ Jan Plocica, Lipová 1754, 250 88 Čelákovice Václava Plocicová, Lipová 1754, 250 88 Čelákovice Zdeňka Čermáková, Klíčanská 463/13, 182 00 Praha 8-Kobylisy Ing. Vladimír Dušek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice Ludmila Dušková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice Jiří Marek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice Kateřina Marková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice LUNEST, a. s., Pardubice, Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, pracov. Region Pardubice /adresa pro doručování Guldenerova 19, 303 03 Plzeň/ Telefónica 02 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle /adresa pro doručování P. O. Box 85, 130 00 Praha/ Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teplého č. p. 2014, 530 02 Pardubice 2 účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního řízení se toto sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou dle § 87 odst .1 stavebního zákona dále – veřejná vyhláška: Městský úřad Chvaletice – podatelna, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice Obecní úřad Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice Oběma se žádostí k bezodkladnému vyvěšení na úřední desce po zákonem stanovenou dobu 15 dnů, oznámení zveřejnit též způsobem umožňující dálkový přístup. Po lhůtě vyvěšení je třeba neprodleně vrátit zpět stavebnímu úřadu MěÚ Chvaletice. Na vědomí: Stavební úřad MěÚ Chvaletice - spis Toto sdělení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Chvaletice a ObÚ Zdechovice, a to i na úřední desce umožňující dálkový přístup. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu. Vyvěšeno dne ………23.1.2009…………………. Sejmuto dne ………………………………. Razítko a podpis