Oznámení veřejnou vyhláškou - rozh. o umístění stavby Zdechovice-knn-Smolík 25.2.2009

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Vyhlášky
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 12.3.2009
  • Příloh: 9

Obsah příspěvku

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H V A L E T I C E Odbor stavební a územního plánování U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice Váš dopis ze dne : 08.12.2008 Vaše značka: Č.j.: 4989/08/SÚ/LHo Spis.značka4989/08/SÚ/LHo Počet listů:4 Vyřizuje:L.Horníčková Tel.:466 768 471 Fax:466 768 463 E-mail: hornickova@chvaletice.cz Ve Chvaleticích dne 23.02.2009 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 v zastoupení VČE – montáže, a. s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice Petr Kupka, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice Jana Kupková, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice Josef Smolík, Zdechovice 157, 533 11 Zdechovice Jaroslava Smolíková, Zdechovice 157, 533 11 Zdechovice Josef Rambousek, Zdechovice 155, 533 11 Zdechovice Taťána Rambousková, Zdechovice 155, 533 11 Zdechovice Andrej Čučvaga, Zdechovice 16, 533 11 Zdechovice Elena Čučvaga, Zdechovice 16, 533 11 Zdechovice Telefónica 02 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teplého č. p. 2014, 530 02 Pardubice 2 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 ROZHODNUTÍ OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Výroková část: Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve znění pozdějších změn (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby Zdechovice – knn – Smolík na pozemcích parc. č. 614, 490/8, 490/9, 490/10, 490/11 a 490/12 v katastrálním území Zdechovice, kterou dne 08.12.2008 podal ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, kterého na základě plné moci zastupuje VČE – montáže, a. s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Zdechovice – knn – Smolík (dále jen „stavba“) v zastavěné části a zastavitelném území obce Zdechovice, na pozemcích 614, 490/8, 490/9, 490/10, 490/11 a 490/12 v katastrálním území Zdechovice Druh a účel umisťované stavby, umístění na pozemku a určení prostorového řešení stavby: Jedná se o umístění nového kabelového vedení 1 kV pro připojení čtyř budovaných rodinných domů v lokalitě 10.a. dle platného územního plánu Obce Zdechovice na zdroj elektrické energie. Kabelové vedení bude připojeno v pojistkové skříni umístěné na betonovém sloupu JB 9/10 (p. p. č. 614). Z tohoto sloupu kabel povede krajem plánované místní komunikace (p. p. č. 490/8) v této lokalitě a ukončen bude v pilířích na hranici pozemků parc. č. 490/9, 490/10, 490/11 a 490/12. Délka kabelového vedení 130 m. Pro umístění se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude umístěna v souladu s celkovou situací v měřítku 1:1000, která je součástí předložené dokumentace, se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb, na pozemcích parc. č. 614, 490/8, 490/9, 490/10, 490/11 a 490/12 v k.ú. Zdechovice. Ověřenou situaci obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny v umístění stavby musí být včas projednány na stavebním úřadě. 2. Umístěním stavby nesmí být dotčeny žádné jiné pozemky. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny. Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“): ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (žadatel) Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice (vlastník pozemku parc. č. 490/8 a hlavní účastník dle § 85 odst. 1 stavebního zákona) Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové (vlastník pozemku p. č. 614) Petr Kupka, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice (spoluvlastník pozemku p. č. 490/9) Jana Kupková, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice (spoluvlastník p. p. č. 490/9) Josef Smolík, Zdechovice 157, 533 11 Zdechovice (spoluvlastník p. p . č. 490/10) Jaroslava Smolíková, Zdechovice 157, 533 11 Zdechovice (spoluvlastník p. p. č. 490/10) Josef Rambousek, Zdechovice 155, 533 11 Zdechovice (spoluvlastník p. p. č. 490/11) Taťána Rambousková, Zdechovice 155, 533 11 Zdechovice (spoluvlastník p. p. č. 490/11) Andrej Čučvaga, Zdechovice 16, 533 11 Zdechovice (spoluvlastník p. p. č. 490/12) Elena Čučvaga, Zdechovice 16, 533 11 Zdechovice (spoluvlastník p. p. č. 490/12) II. a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu: Zdechovice - knn – Smolík (dále jen "stavba") v zastavěné části a zastavitelném území obce Zdechovice, na pozemcích parc. č. 614, 490/8, 490/9, 490/10, 490/11 a 490/12 v katastrálním území Zdechovice Stavba obsahuje: Bude vybudováno nové kabelové vedení 1 kV pro připojení čtyř realizovaných rodinných domů v lokalitě 10.a. dle platného územního plánu Obce Zdechovice na zdroj elektrické energie. Kabelové vedení bude připojeno v pojistkové skříni umístěné na betonovém sloupu JB 9/10 (p. p. č. 614). Z tohoto sloupu kabel povede krajem plánované místní komunikace (p. p. č. 490/8) v této lokalitě a ukončen bude v pilířích na hranici pozemků parc. č. 490/9, 490/10, 490/11 a 490/12. Pro provedení stavby se stanoví podmínky: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení, kterou vypracovala oprávněná osoba Martin Krejčí, ČKAIT – 1201369 – technologické zařízení staveb. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Stavbou ani staveništěm nebudou dotčeny jiné pozemky. V dostatečném předstihu před zahájením stavby budou vstupy na dotčené pozemky včas projednány s jejich vlastníky. 3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou. 4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další předpisy týkající se bezpečnosti práce na staveništi. 5. Je třeba dodržet ust. vyhl. č. 137/1998 Sb., upravující obecné techn. požadavky na provádění staveb, v platném znění a příslušné platné normy ČSN pro danou stavbu. Zejména při pokládce kabelu je nutné dodržet ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“,v platném znění. 6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu přesný termín zahájení stavby. 7. Stavební úřad bude přizván ke kontrolním dnům na stavbě. 8. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Po jejím dokončení je povinností stavebníka požádat stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona na formuláři dle § 12 (příloha č. 5) vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ust. stavebního zákona. 9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Před zahájením stavby stavebník na stavební úřad oznámí název a sídlo zhotovitele stavby a doloží jeho oprávnění. 10. Stavebník nebo stavební podnikatel zajistí v dostatečném předstihu před zahájením zemních prací u odpovědných pracovníků vlastníků technické infrastruktury, kteří mají v zájmovém území svá vedení a zařízení, vytýčení všech podzemních vedení a zařízení – napojení, křížení, ochranné pásmo. Jde o vodovodní, telekomunikační, kanalizační vedení a zařízení. Bez tohoto vytýčení nelze zemní práce zahájit!! 11. Zemní práce budou prováděny se zvýšenou opatrností a v blízkosti stávajícího podzemního vedení zásadně ručně. 12. Stavební podnikatel se při provádění stavby bude řídit pokynů vlastníků technické infrastruktury a bude dodržovat předpisy pro práci v ochranném pásmu podzemních vedení a zařízení a respektovat podmínky stanovené pro provedení povolované stavby z vyjádření: • Telefónica 02, a. s. prac. Pardubice č. j. 82628/08/CPA/MM0 ze dne 9.7.2008 • ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, prac. Pardubice zn. 1018305111 ze dne 17.07.2008 • Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. , stř. Přelouč zn. HM/08/V-K/193-63 ze dne 07.10.2008 13. Při provádění stavby je třeba dodržet podmínky a požadavky vyjádření Obce Zdechovice zn. 694/08 ze dne 21.10.2008. 14. Je dále třeba dodržet podmínky vyjádření Lesů ČR, s. p. Lesní správa Nasavrky č. j. 1629/2008/157/84/748 ze dne 06.11.2008. 15. Stavba je plánovaná na území s archeologickými nálezy, proto je nutné dodržet požadavky uvedené ve vyjádření archeologického oddělení Národního památkového ústavu, Územní pracoviště Pardubice č. j. NPU-361/4057/2008/TC ze dne 19.12.2008. 16. V průběhu stavby budou zajištěny bezpečné a vyhovující vstupy a vjezdy na přilehlé pozemky. Výkopy musí být zajištěny proti pádu, za snížené viditelnosti a v noci budou osvětleny. 17. Materiály, výrobky a konstrukce pro stavbu musí vyhovovat požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění někt. zákonů a navazujících nařízení vlády (viz § 156 stavebního zákona). Certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály budou stavebníkem předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce. 18. S veškerými odpady, které budou vznikat v průběhu stavby je nutno nakládat v souladu s ust. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v aktuálním znění, a s ním souvisejících prováděcích předpisů (odpady, které nebude možno využít, budou recyklovány, a pouze nevyužitelný odpad bude nezávadně odstraněn – uložením na povolené skládce). K závěrečné kontrolní prohlídce budou doloženy doklady o nezávadném odstranění veškerého odpadu. 19. K případnému nutnému kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné povolení místně příslušného obecního úřadu – ObÚ Zdechovice. Dřeviny, které by mohly být v důsledku stavební činnosti poškozeny (kmenové náběhy, kořeny) budou preventivně opatřeny účinným bedněním, které bude po dokončení stavby odstraněno. Pokud dojde v průběhu stavby k poškození větví stávajících dřevin, budou tyto odborně ošetřeny. 20. Výkopový nekontaminovaný materiál bude použit na zpětný zához a hrubé terénní úpravy. 21. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na dotčených ani sousedních nemovitostech, nesmí dojít k nadměrnému znečištění, k nepořádku a ničení zeleně. 22. V průběhu stavby je nutné na staveništi udržovat maximální čistotu a pořádek. Vhodným způsobem je nutné zajistit snížení prašnosti a hluku. Dále bude zhotovitel dbát na čistotu dopravních prostředků a mechanizmů, zejména zajistí ochranu proti případnému úkapu ropných látek. 23. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména: • dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud dojde v průběhu stavby ke změnám • popis a zdůvodnění provedených drobných odchylek oproti stavebnímu povolení a ověřené PD • geometrický plán pro zaměření stavby • stavební deník • výsledky předepsaných zkoušek, a to zejména: - vytyčovací výkres stavby - výchozí revizní zprávu elektro – nové podzemní kabelové vedení nn 27. Po dokončení stavby budou plochy dotčené stavbou upraveny a uvedeny v předešlý stav. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst.1 správního řádu): ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové Petr Kupka, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice Jana Kupková, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice Josef Smolík, Zdechovice 157, 533 11 Zdechovice Jaroslava Smolíková, Zdechovice 157, 533 11 Zdechovice Josef Rambousek, Zdechovice 155, 533 11 Zdechovice Taťána Rambousková, Zdechovice 155, 533 11 Zdechovice Andrej Čučvaga, Zdechovice 16, 533 11 Zdechovice Elena Čučvaga, Zdechovice 16, 533 11 Zdechovice Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny. Odůvodnění: Dne 08.12.2008 podal stavebník ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, kterého na základě plné moci ze dne 26.04.2007 ev.č. 304/2007 zastupuje VČE – montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, kterou na základě pověření ze dne 03.01.2008 a ze dne 02.01.2009 zastupuje její zaměstnanec Petr Franz, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení ke stavbě Zdechovice – knn - Smolík. Stavební úřad z moci úřední usnesením ze dne 09.12.2008 č.j.5028/08/SÚ/LHo rozhodl podle ust. § 78 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 140 odst. 1 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění o spojení územního řízení se stavebním. Usnesení bylo poznamenáno do spisu (§ 76 odst. 3 správního řádu). O spojení obou řízení rozhodl stavební úřad, protože pro území je schválen územní plán pro Obec Zdechovice a podmínky pro umístění stavby jsou v území jednoznačné. Uvedeným dnem podání žádosti 08.12.2008 bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení. Stavební úřad opatřením ze dne 15.12.2008 č. j. 5033/08/SÚ/LHo oznámil spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti nařídil stavební úřad veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě samém na den 21.01.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Účastníci řízení, dotčené orgány a veřejnost byli v oznámení o zahájení spojeného řízení upozorněni, že své námitky, závazná stanoviska a připomínky k projednávané žádosti mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Na tuto skutečnost byli upozorněni i při ústním jednání. Dokumentace pro spojené řízení a podklady, které byly předmětem veřejného ústního jednání, byly vyloženy k veřejnému nahlédnutí na stavebním úřadě MěÚ ve Chvaleticích. Žadatelem byla informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby, a to do doby veřejného ústního jednání, což mu ukládá § 87 odst. 2 stavebního zákona. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce i elektronické MěÚ Chvaletice od 17.12.2008 do 14.1.2009 a na ObÚ Zdechovice od 16.12.2008 do 21.01.2009. I. Umístění stavby: Žadatelem byly k žádosti předloženy všechny potřebné doklady pro její posouzení: Obec Zdechovice vyjádření zn. 694/08 ze dne 21.10.2008 - s podmínkami, Lesy ČR, s. p. Hr. Kr., Lesní správa Nasavrky vyjádření č. j. 1629/2008/157/84/748 ze dne 06.11.2008 – s podmínkami, ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 4, Region Pardubice vyjádření zn. 1018305111 ze dne 17.07.2008 – s upozorněním, Telefónica 02, a. s. prac. Pardubice vyjádření č. j. 82628/08/CPA/MM0 ze dne 9.7.2008 – s podmínkami, Vodovody a kanalizace, a. s., Pardubice, provoz Přelouč vyjádření zn. HM/08/V-K/193-63 ze dne 07.10.2008 – s podmínkami, RWE Distribuční služby, s. r. o. Brno, Správa Pardubice vyjádření zn. 4195/08/134 ze dne 21.10.2008 – s upozorněním Žadatelem byly předloženy smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků, na kterých má být stavba umístěna – parc. č. 614, 490/8, 490/9, 490/10, 490/11 a 490/12 v k.ú. Zdechovice. Stavba se navrhuje na území s archeologickými nálezy, archeologické oddělení Národního památkového ústavu, Územní pracoviště Pardubice vydalo k umístění stavby vyjádření dne 19.12.2008 č. j. NPÚ-361/4057/2008/TC s body ke splnění. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek, vyjádření a zahrnul je do podmínek územního rozhodnutí. Požadavky vlastníků technické infrastruktury, kteří mají v zájmovém území svá vedení a zařízení, vztahující se k územnímu řízení byly žadateli podmínkami rozhodnutím uloženy k plnění, připomínky týkající se vlastního provádění stavby, případně následného užívání stavby a její údržby byly zahrnuty do podmínek stavebního povolení. V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal žádost z hledisek uvedených v ust. § 90 stavebního zákona, projednal ji se všemi účastníky řízení, dotčenými orgány a posoudil shromážděné doklady a podklady. V závěru řízení dospěl k závěru, že umístění předmětné stavby není v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací - Územním plánem Obce Zdechovice (schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 8 dne 11.12.2006). Pozemky pro stavbu se dle územního plánu nachází v současně zastavěném území obce a na něj navazující návrhové - zastavitelné ploše 10.a. určené k bydlení předměstského typu. Je i v souladu s cíly a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a není v rozporu s jinými právními předpisy ani se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Jejím umístěním nebudou ohrožena práva ani oprávněné zájmy účastníků řízení, proto stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Stavební úřad zkoumal okruh účastníků řízení podle ust. § 85 stavebního zákona: Podle § 85 odst. 1 § jsou účastníky řízení: zplnomocněný zástupce VČE – montáže, a. s., Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice – těmto bylo oznámení o zahájení řízení doručeno jednotlivě. Jednotlivě bylo podle § 85 odst. 1 stavebního zákona doručeno i dotčeným orgánům. Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona – vlastníkům dotčených pozemků parc. č. 614, 490/8, 490/9, 490/10, 490/11 a 490/12, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno včetně osob, o kterých to stanoví zvláštní zákon bylo doručeno veřejnou vyhláškou, protože obec Zdechovice má schválený územní plán. Ve smyslu ust. § 28 správního řádu se v řízení neobjevil ten, kdo by tvrdil, že je účastníkem řízení. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: Nikdo v průběhu řízení nevznesl žádnou námitku a nepodal žádný návrh. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost neuplatnila žádné připomínky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Stavební úřad doručil účastníkům řízení (i veřejnou vyhláškou) sdělení č. j. 0201/09/SÚ/LHo ze dne 21.01.2009, že se mohou seznámit s podklady rozhodnutí před jeho vydáním, a to do 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení (na ObÚ Zdechovice byla veřejná vyhl. sejmuta dne 11.02.2009). Účastníci se k podkladům rozhodnutí ve stanovené lhůtě nevyjádřili. II. Stavební povolení: K žádosti o stavební povolení byla předložena níže uvedená vyjádření účastníků řízení, vlastníků technické infrastruktury a stanoviska dotčených orgánů: Obec Zdechovice vyjádření zn. 694/08 ze dne 21.10.2008 - s podmínkami, Lesy ČR, s. p. Hr. Kr., Lesní správa Nasavrky vyjádření č. j. 1629/2008/157/84/748 ze dne 06.11.2008 – s podmínkami, ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 4, Region Pardubice vyjádření zn. 1018305111 ze dne 17.07.2008 – s upozorněním, Telefónica 02, a. s. prac. Pardubice vyjádření č. j. 82628/08/CPA/MM0 ze dne 9.7.2008 – s podmínkami, Vodovody a kanalizace, a. s., Pardubice, provoz Přelouč vyjádření zn. HM/08/V-K/193-63 ze dne 07.10.2008 – s podmínkami, RWE Distribuční služby, s. r. o. Brno, Správa Pardubice vyjádření zn. 4195/08/134 ze dne 21.10.2008 – s upozorněním, Národní památkový ústav-Územní pracoviště Pardubice dne 19.12.2008 č. j. NPÚ-361/4057/2008/TC s body ke splnění. Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby stanovené vyhl. č. 137/1998 Sb., v platném znění. Dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb Martinem Krejčím, ČKAIT 1201369. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek stavebního povolení. Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ust. § 109 stavebního zákona a Nálezu Ústavního soudu č. 96/2000 Sb. Účastníky stavebního řízení jsou: zplnomocněný zástupce žadatele VČE – montáže, a. s., Pardubice, Obec Zdechovice, Lesy ČR, s. p., Hradec Králové, Petr Kupka, Jana Kupková, Josef Smolík, Jaroslava Smolíková, Josef Rambousek, Taťána Rambousková, Čučvaga Andrej, Čučvaga Elena, ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, prac. Region Pardubice, Telefónica 02 Czech Republic, a. s., Praha 4, Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Pardubice. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Stavební úřad doručil účastníkům řízení (i veřejnou vyhláškou) sdělení č. j. 0201/09/SÚ/LHo ze dne 21.01.2009, že se mohou seznámit s podklady rozhodnutí před jeho vydáním, a to do 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení (na ObÚ Zdechovice byla veřejná vyhl. sejmuta dne 11.02.2009). Účastníci se k podkladům rozhodnutí ve stanovené lhůtě nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích podáním u zdejšího stavebního úřadu. Podané odvolání proti územnímu rozhodnutí má odkladný účinek i vůči stavebnímu povolení. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V případě odvolání proti územnímu rozhodnutí, nabývá stavební povolení právní moci dnem právní moci rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí. Jestliže budou odvoláním napadena obě rozhodnutí, správní orgán 1. stupně o odvolání proti stavebnímu povolení přeruší, až do doby skončení řízení o odvolání proti územnímu řízení. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti (§ 115 odst. 4 stavebního zákona), jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Lenka Horníčková referentka stavebního úřadu MěÚ Chvaletice Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl před vydáním tohoto rozhodnutím žadatelem zaplacen. Příloha pro žadatele (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 1x ověřená projektová dokumentace Obdrží: účastníci řízení dle § 85 odst.1 a § 109 stavebního zákona: právnické osoby doporučeně na doručenku a fyzické osoby doporučeně do vlastních rukou: VČE – montáže, a. s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové /adresa pro doručování na základě pověření Lesy ČR, s. p., Lesní správa Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky/ Petr Kupka, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice Jana Kupková, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice Josef Smolík, Zdechovice 157, 533 11 Zdechovice Jaroslava Smolíková, Zdechovice 157, 533 11 Zdechovice Josef Rambousek, Zdechovice 155, 533 11 Zdechovice Taťána Rambousková, Zdechovice 155, 533 11 Zdechovice Andrej Čučvaga, Zdechovice 16, 533 11 Zdechovice Elena Čučvaga, Zdechovice 16, 533 11 Zdechovice ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, pracov. Region Pardubice /adresa pro doručování Guldenerova 19, 303 03 Plzeň/ Telefónica 02 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle /adresa pro doručování P. O. Box 85, 130 00 Praha/ Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teplého č. p. 2014, 530 02 Pardubice 2 účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního řízení se toto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou dle § 87 odst .1 stavebního zákona dále – veřejná vyhláška: Městský úřad Chvaletice – podatelna, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice Obecní úřad Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice Oběma se žádostí k bezodkladnému vyvěšení na úřední desce po zákonem stanovenou dobu 15 dnů, oznámení zveřejnit též způsobem umožňující dálkový přístup. Po lhůtě vyvěšení je třeba neprodleně vrátit zpět stavebnímu úřadu MěÚ Chvaletice. Na vědomí: Stavební úřad MěÚ Chvaletice – spis Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Chvaletice a ObÚ Zdechovice, a to i na úřední desce umožňující dálkový přístup. Po uplynutí a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu MěÚ Chvaletice. Vyvěšeno dne ………………… Sejmuto dne …………………… Razítko a podpis