Provozní řád společenského centra Spytovice 2023

Provozní řád společenského centra Spytovice

  • Typ: Obecně závazná vyhláška
  • Autor: Obec Zdechovice
  • Označení: Provozní řád společenského centra Spytovice 2023
  • Datum schválení: 29.5.2023
  • Platnost vyhlášky: 29.5.2023 - neuvedeno
  • Aktuálně platná?: ano
  • Vyhláška vyvěšena: - 29.5.2023
  • Příloh: 1

Text vyhlášky

Provozní řád
společenského centra Spytovice


Obec Zdechovice na základě usnesení zastupitelstva č.4/2023/10 vydává provozní řád víceúčelové místnosti a přilehlých prostor v budově čp. 69 Spytovice ve vlastnictví obce Zdechovice


I. Úvodní ustanovení
Provozní řád budovy určuje podmínky, pravidla a povinnosti nájemce společenského centra a přilehlých prostor při jeho hospodárném využívání. Společenské centrum se nachází v č.p. 69 Spytovice a skládá se z víceúčelové místnosti o velikosti 56 m2, spíže, sociálního zařízení (WC) pro ženy a muže s přístupem zevnitř, venkovní zastřešené pergoly a bezbariérového WC se vstupem zvenku. Součástí víceúčelové místnosti je kuchyňský kout. Budova čp. 69 i přilehlé pozemky jsou ve vlastnictví obce Zdechovice (pronajímatele). Víceúčelová místnost je účelovým zařízením, určeným k pořádání akcí organizací i jednotlivci. Akcemi se rozumí kulturní, sportovní, společenské a ostatní činnosti včas oznámené a povolené obecním úřadem. Optimální kapacita místnosti je 30 osob.

II. Objednání akce
Nájemce objektu je povinen včas nahlásit na Obecním úřadě Zdechovice druh akce, termín konání a jméno odpovědné osoby (starší 18 let), která zodpovídá za průběh celé akce, a které budou vydány klíče od objektu. Žádost o pronájem je podávána písemně prostřednictvím „Žádosti“, jejíž formulář je volně ke stažení z webových stránek obce nebo k vyzvednutí na OÚ Zdechovice.
Vyplněný a podepsaný formulář musí být doručen na OÚ nejméně 14 dní před konáním akce. Ve výjimečných případech lze lhůtu zkrátit na základě osobní domluvy. Nájemce a odpovědná osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby pronájmu a evidence akcí. O souhlasu s pronájmem rozhoduje starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta obce. Na poskytnutí pronájmu není právní nárok. Pronájem je poskytován dle aktuálního ceníku (viz bod VI).

III. Předání nájemci
Při předání společenského centra a klíčů nájemce převezme objekt a potvrdí, že vybavení je v pořádku. Současně nájemce zaplatí hotově nájemné. Pronajímatel může od nájemce požadovat složení vratné kauce. Místnost je vydávána uklizená. Při převzetí prostor je nájemce seznámen s umístěním hasících přístrojů, únikových východů a s požárními předpisy, kterými je povinen se při akci řídit. Pronajímatel nezajišťuje: dokončovací detailní úklid před akcí, přemývání nádobí, rozmístění stolů a židlí.

IV. Práva a povinnosti nájemce při průběhu akce
Nájemce zodpovídá za pořádek v době od převzetí prostor až do předání správci víceúčelové místnosti. Odpovědná osoba odpovídá při vlastní akci za pořádek a její důstojný průběh, aby nedocházelo k porušování právního řádu České republiky, jedná‐li se o akci neveřejnou, také za zabránění vstupu nepovolaných osob. Nájemce má povinnost dodržovat zákaz kouření ve všech pronajatých vnitřních prostorách.
Nepřípustné je přibíjení výzdoby, reklam a jiných předmětů. Nájemce se zavazuje dodržovat zásady protipožární prevence a v případech, kdy to zákon vyžaduje, zajistit dohled požární hlídky Zakazuje se používání zábavné pyrotechniky uvnitř i vně objektu. Při cvičení nebo jiném sportu jsou cvičící povinni po skončení cvičení po sobě uklidit. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako způsobení škody. Za škody vzniklé v průběhu akce na budově, zařízení a movitém majetku odpovídá zodpovědná osoba nájemce, uvedená ve smlouvě o pronájmu. Vlastník objektu Obec Zdechovice nezodpovídá za škody vzniklé nájemci při konání akce. Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména dodržovat noční klid od 22. do 6. hodiny, umožnit vstup kontrolním orgánům, zástupcům obce a řídit se pokyny správce objektu, který bude provádět dohled při akcích cizích organizací. Za pořádek kolem budovy společenského centra v době konání pořádané akce odpovídá nájemce.

V. Povinnosti nájemce po skončení akce
a předání víceúčelové místnosti správci
Po skončení akce nájemce zodpovídá za řádné uzavření užívaných prostor (dveře, okna), vypnutí světel a spotřebičů a zamezení možnosti vzniku škod z nedbalosti. Odpovědná osoba odchází z objektu jako poslední a budovu společenského centra spolu s brankami uzamkne. Po skončení akce zajistí nájemce úklid pronajatých prostor do původního stavu. Nadměrné znečištění venkovních prostor kolem budovy způsobené v průběhu akce odstraní nájemce a venkovní prostory uvede do původního stavu. Po skončení akce je nájemce povinen v co nejkratším termínu předat objekt zpět správci společenského centra, přičemž oznámí případné vzniklé závady či škody. Správce provede kontrolu zařízení, předání bude zaznamenáno v předávacím protokolu. O případně vzniklých škodách sepíše správce s nájemcem protokol a obecní úřad stanoví na jeho základě výši škody. Nájemce je povinen tyto škody buď odstranit, nebo nahradit finančně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy obecního úřadu, do té doby mu nebude vrácena složená kauce (pokud byla přijata). Odstraněním škody se rozumí pořízení nové věci, nebo oprava tak, aby byla věc uvedena do původního stavu.

VI. Cena pronájmu
Cena za pronájem sálu je uvedena v Ceníku (příloha č. 1).

VII. Úlevy nájemného
Obec Zdechovice dle vlastního uvážení může udělit výjimky v daném ceníku, či pozměnit podmínky pronájmu. Tyto úlevy se budou nejvíce týkat místních spolků a organizací a také místních občanů.

VIII. Účinnost

Účinnost tohoto provozního řádu je od 29.5.2023, kdy byl tento schválen na veřejném zasedání obecního zastupitelstva.

Radomír Stříška, starosta obce

 

Příloha č.1
Ceník nájemného za pronájem prostor společenského centra Spytovice, platný od 29. 5. 2023:

Pronájem objektu bez úklidu (nájemce provede úklid po akci sám): Oslavy, rodinná setkání, svatby apod:

a) fyzické osoby s trvalým pobytem ve Zdechovicích 2.000,- Kč/den

b) ostatní  4.000,- Kč/den

Komerční akce podléhají schválení zastupitelstvem obce.

Pro místní školy, spolky a kluby je pronájem zdarma. Cena zahrnuje: vybavení dle inventurního seznamu a běžné provozní energie (elektřina, voda).

K nájmu na jeden den se připočítává doba na přípravu akce a úklid po skončení akce (celkem 48 hodin) – příklad: pro akci v sobotu je možné převzít SC v pátek v 12:00 hodin a předat ho uklizený v neděli do 12:00 hodin. Pokud požaduje nájemce delší dobu na přípravu nebo úklid než uvedené časy, zvyšuje se nájemné o 50% za každý započatý den.