Požární řád obce

Požární řád obce

 • Typ: Obecně závazná vyhláška
 • Autor: Obec Zdechovice
 • Označení: Požární řád obce
 • Datum schválení: 20.8.2018
 • Platnost vyhlášky: 20.8.2018 - 7.7.2022
 • Aktuálně platná?: ne
 • Vyhláška vyvěšena: - 10.9.2018
 • Příloh: 0

Text vyhlášky

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ZDECHOVICE

 

 

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., vydává obec Zdechovice jako součást dokumentace požární ochrany obce, tento Požární řád obce Zdechovice (dále jen „požární řád“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Požární řád obce Zdechovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Zdechovice.

      

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Zdechovice kategorie JPO III/1 podle článku 5 této vyhlášky (dále také "jednotka SDH obce") a dále následujícími jednotkami požární ochrany:
 2. a) Hasičský záchranný sbor PS Přelouč sídlo Přelouč
 3. b) Jednotka požární ochrany JPO III/1 sídlo Řečany nad Labem
 4. c) Jednotka požární ochrany JPO III/1 sídlo Přelouč

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Jmenovité určení a údaje o osobách jsou uvedeny v dokumentaci obce.

 1. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany bylo dále pověřeno zastupitelstvo obce, a to projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1 x za 12 měsíců a vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci.

 

Čl. 3

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

 

 1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašovny požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár, uvedených v čl. 7.
  1. Nepřetržitá ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2.

 

 

Čl. 4

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, kategorie, početní stav a vybavení

 

 1. Obec Zdechovice zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Zdechovice.
 2. Jednotka SDH obce je zařazena do kategorie JPO III/1 a je dislokována v požární zbrojnici v obci Zdechovice. Početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jsou uvedeny v příloze č. 2.
 1. Členové jednotky SDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví do požární zbrojnice ve Zdechovicích nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

 

Čl. 5

Zdroje vody pro hašení požárů

 

 

 1. Obec Zdechovice stanovuje následující zdroje vody pro hašení a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit požární zásah:

 

 1. a) přirozené

rybník Pilský - Černý             kapacita 57 618 m3     čerpací stanoviště - hráz

rybník Pazderna                     kapacita 109 724 m3    čerpací stanoviště - hráz

rybník Ovčín                           kapacita 44 246 m3      čerpací stanoviště - hráz

rybník zámecký-Sádka         kapacita 800 m3           čerpací stanoviště - hráz

rybník zámecký - Velký         kapacita 4 200 m3        čerpací stanoviště - hráz

rybník Na skále                      kapacita 410 m3           čerpací stanoviště - břeh

rybník Spytovice                    kapacita 2 500 m3        čerpací stanoviště - hráz

 

 1. b) umělé - odběrní místa hydrantové sítě veřejného vodovodu - nadzemní a podzemní hydranty uvedené v příloze č. 3.

 

 1. U jednotlivých zdrojů se vymezuje konkrétní čerpací stanoviště pro požární techniku, využitelná kapacita zdroje, podmínky použitelnosti.
 2. Vyznačení zdrojů vody pro hašení požárů, odběrných míst veřejného vodovodu, čerpacích stanovišť pro požární techniku příp. příjezdové komunikace, je promítnuto a vyznačeno do plánku obce (příloha č. 3)
 3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[1].

 

Čl. 6

Seznam ohlašoven požáru a dalších míst odkud lze hlásit požár

 

 1. Obec Zdechovice zřizuje ohlašovnu požárů v sídle obecního úřadu na adrese Zdechovice č. p. 5.

 

 1. Důležitá telefonní čísla:

 

Hasičský záchranný sbor: 150

 

Zdravotní záchranná služba: 155

 

Policie ČR: 158

 

Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112

 

Obecní úřad: 466 936 101

 

Starosta obce: 606 660 236

 

Velitel jednotky SDH obce: 724 415 729

 

Stanice HZS Přelouč: 950 571 199

 

 1. Další místa kde lze ohlásit požár jsou označena tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla "150" a lze z nich hlásit požár na telefonní čísla tísňových linek 150 nebo 112:
 • veřejné telefonní automat bez použití telefonní karty či mincí,
 • pevná veřejná telefonní síť,
 • sítě mobilních operátorů.

 

Čl. 7

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

 1. Požární poplach pro jednotku SDH obce je vyhlašován Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Členové jednotky SDH obce jsou vyrozuměni pomocí sirény a mobilních telefonů. Vyhlášení požárního poplachu sirénou se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón). Vyhlášení poplachu na mobilní tel. členů jednotky formou SMS a AMDS. Vyhlášení poplachu na výjezdové tablety ve vozech – aplikace GINA.
 2. Požární poplach jednotce SDH obce může být vyhlášen i jiným způsobem v případě poruchy technologie prostřednictvím ohlašovny požáru, která poplach vyhlásí způsobem stanoveným v řádu ohlašovny požárů.
 3. Jednotka SDH obce je Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje povolávána k zásahům na území obce Zdechovice i mimo svůj územní obvod v souladu s požárním poplachovým plánem Pardubického kraje.

 

Čl. 8

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

 

Seznam sil a prostředků požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1.

 

Čl. 9

Závěrečné ustanovení

 

 

 1. Požární řád obce Zdechovice byl schválen zastupitelstvem obce dne 20.srpna 2018 usnesením č. 5/2018/9.

 

 1. Požární řád se stává platným a účinným dnem schválení zastupitelstvem obce Zdechovice.

 

 

 

 

 

 

            Ing. Robert Chutic                                                    Ondřej Procházka

                     starosta                                                                  místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

 

 

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY

PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE

 

 

 

 1. Požární poplachový plán Pardubického kraje je trvale uložen na územně příslušném operačním a informačním středisku IZS, kterým je operační a informační středisko HZS kraje

 

 1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu je uložen na požární zbrojnici jednotky SDH obce.

 

 1. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

 

 

 1. stupeň poplachu

 

                                                           1   Stanice Přelouč - HZS

                                                           2   Zdechovice - JSDH

                                                          3   Řečany nad Labem - JSDH

                                                          4   Kladruby nad Labem - JSDH

 

 1. stupeň poplachu

 

                                                          1     Přelouč - JSDH

                                                          2    Břehy -JSDH

                                                          3    Týnec nad Labem-JSDH

                                                          4    Lipoltice-JSDH

                                                          5    Choltice -JSDH

                                                          6    Stanice Pardubice - HZS

 

 1. stupeň poplachu

 

            1     Lázně Bohdaneč - JSDH

             2    Rohovládová Bělá - JSDH

                                                       3     Vrdy - JSDH

                                                       4     Voleč - JSDH

                                                       5     Nové Dvory   - JSDH

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

 

ZÁKLADNÍ POČETNÍ STAV ČLENŮ JEDNOTKY SDH OBCE

A JEJÍ MINIMÁLNÍ VYBAVENÍ POŽÁRNÍ TECHNIKOU

A VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY

 

 

místo dislokace: Požární zbrojnice Zdechovice

                           

Vnitřní organizace jednotky:                                                                       Kategorie Jednotka                                                                                                       JPO III/1

 

Stanovený základní minimální početní stav členů                                                  12

 

Velitel  jednotky                                                                                                     1

Velitel družstva                                                                                                      2

Strojník                                                                                                                  3

Hasič                                                                                                                      6

   

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany:  

 

Cisternová automobilová stříkačka T815  CAS 20                                                       1

Cisternová automobilová stříkačka T815  CAS 32                                                       1

Dopravní automobil  VW Transporter                                                                           1

Lodní přívěs Iron + motorový člun  Rapid HD430 + Honda BF20SHU 7osob              1

Nákladní přívěs Agados                                                                                               1

Vyrošťovací sada Holmatro CORE -rozpínák,nůžky,rozpěrný válec,sada řetězů        1

Motorová stříkačka Heron                                                                                            2

Plovoucí čerpadlo Maximum                                                                                       2

Kalové elekt.čerpadlo  220V                                                                                         3

Elektrocentrála Honda 2200                                                                                         1

Elektrocentrála Honda 7003                                                                                         1

Vysavač na včely                                                                                                          1

Dýchací přístroj  Auer AirGo                                                                                         7

Vozidlová radiostanice Motorola                                                                                   3

Přenosná radiostanice požární Motorola                                                                    14

Přetlaková ventilace Papin                                                                                           1   

Mobilní telefon                                                                                                              3

Motorová pila Stihl                                                                                                        4

 

 

1)    Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je vybavena uvedenou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud je to odůvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Do počtu izolačních dýchacích přístrojů, přetlakových ventilátorů a motorových stříkaček se započítávají také tyto prostředky umístěné v CAS nebo v jiné požární technice ve vybavení jednotky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3

 

PŘEHLED ZDROJŮ VODY PRO HAŠENÍ, ČERPACÍCH STANOVIŠŤ PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU ,HYDRANTŮ A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE - PLÁNEK (GRAFICKÉ VYZNAČENÍ)

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně