OZV č. 2/2019 o nočním klidu

OZV č. 2/2019 o nočním klidu

 • Typ: Obecně závazná vyhláška
 • Autor: Obec Zdechovice
 • Označení: OZV č. 2/2019 o nočním klidu
 • Datum schválení: 23.9.2019
 • Platnost vyhlášky: 11.10.2019 - neuvedeno
 • Aktuálně platná?: ano
 • Vyhláška vyvěšena: - 11.10.2019
 • Příloh: 1

Text vyhlášky

Obec Zdechovice

Zastupitelstvo obce Zdechovice

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Zdechovice

č. 2/2019,

o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Zdechovice se na svém zasedání dne 23.9.2019 2019 usnesením č. 6/2019/7 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Předmět

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

 

Článek 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.[1]

 

 

Článek 3

Stanovení výjimečných případů

 

 • Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku.

 

 • Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 03:00 do 06:00 hodin v době konání následujících tradičních veřejnosti přístupných akcí:
 1. jedna noc ze soboty na neděli v měsíci únoru nebo březnu z důvodu konání akce „Zdechovický masopust“;
 2. v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání „Pálení čarodějnic“;
 3. jedna noc ze soboty na neděli v měsíci květnu z důvodu konání akce „Jarní zábava klubu žen“;
 4. jedna noc ze soboty na neděli v měsíci červnu z důvodu konání akce „Ješčí červnová zábava“;
 5. jedna noc ze soboty na neděli v měsíci červnu z důvodu konání akce „Svatojánské muzicírování“;
 6. jedna noc z pátku na sobotu a jedna noc ze soboty na neděli v první polovině měsíce července z důvodu konání akce „Sraz vojenské historické techniky“. Tato výjimka se vztahuje pouze na část obce Zbraněves;
 7. jedna noc z pátku na sobotu a jedna noc ze soboty na neděli v měsíci červenci z důvodu konání akce „Zdechovický festival“;
 8. jedna noc ze soboty na neděli v měsíci červenci z důvodu konání akce „Sobotní afterparty“ v rámci akce ve faustballu;
 9. jedna noc ze soboty na neděli na konci měsíce července nebo na začátku měsíce srpna z důvodu konání akce „Country bál“;
 10. jedna noc ze soboty na neděli na konci měsíce října nebo na začátku měsíce listopadu z důvodu konání akce „Montérková zábava“;
 11. jedna noc ze soboty na neděli v měsíci prosinci z důvodu konání akce „Mikulášská zábava“.

 

 • Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 písm. a), písm. c) – písm. k) tohoto článku bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem jejich konání.

 

Článek 4

Zrušovací ustanovení

Ruší se obecně závazná vyhláška obce Zdechovice č. 1/2016, o nočním klidu, ze dne 6. prosince 2016; a obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu, ze dne 24. června 2019.

 

Článek 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

              Ondřej Procházka                                                                   Radomír Stříška

                 místostarosta                                                                             starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.9.2019

Sejmuto z úřední desky dne: 11.10.2019

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

[1] § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů