Obecně závazná vyhláška obce Zdechovice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Zdechovice

Obecně závazná vyhláška obce Zdechovice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Zdechovice

 • Typ: Obecně závazná vyhláška
 • Autor: Obec Zdechovice
 • Označení: Obecně závazná vyhláška obce Zdechovice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Zdechovice
 • Datum schválení: 21.12.2021
 • Platnost vyhlášky: 6.1.2022 - 28.12.2022
 • Aktuálně platná?: ne
 • Vyhláška vyvěšena: - 5.1.2022
 • Příloh: 1

Text vyhlášky

OBEC ZDECHOVICE

Zastupitelstvo obce Zdechovice

Obecně závazná vyhláška obce Zdechovice č. 1/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Zdechovice

 

 

Zastupitelstvo obce Zdechovice se na svém zasedání č. 7/2021 dne 20. 12. 2021 usnesením pod bodem č. 11 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 • Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Zdechovice.

 

 • Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].

 

 • V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
  s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu[2].

 

 • Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 2

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 

 • Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

 

 1. Biologické odpady,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví (dále jen „plasty“),
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Jedlé oleje a tuky,
 9. Směsný komunální odpad.

 

 • Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).

 

 • Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

 

Čl. 3

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků

 

 • Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů.

 

 • Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na určených stanovištích[3].

 

 • Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. Biologické odpady, barva hnědá,
 2. Papír, barva modrá,
 3. Plasty, barva žlutá,
 4. Sklo, barva zelená,
 5. Kovy, barva černá s nápisem KOVY,
 6. Jedlé oleje a tuky, barva černá s nápisem TUKY, OLEJE.

 

 • Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 • Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 

 

Čl. 4

 Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 • Nebezpečný odpad lze odevzdávat na dvoře údržby (Zdechovice 96) v době stanovené provozním řádem.

 

 • Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 5

 Soustřeďování objemného odpadu

 • Objemný odpad lze odevzdávat na stanovišti velkoobjemových kontejnerů, které je umístěno v bývalém autoparku zámeckého areálu (tzv. velká řečanská hala) Zdechovice 1, v době stanovené provozním řádem.
 • Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 

 • Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 1. typizované plastové sběrné nádoby o objemu 120l a 1100l,
 2. velkoobjemové kontejnery umístěné v  bývalém autoparku zámeckého areálu (tzv. velká řečanská hala) Zdechovice 1,
 3. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro

    odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 • Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
  v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 7

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

 

 • Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obcí komunální odpad podle čl. 2 odst. 1 písm. b), c), d), předávají do nádob určených k odkládání těchto složek, které jsou umístěny v blízkosti provozoven a odpad podle čl. 2 odst. 1 písm. i), do plastových sběrných nádob o objemu 120l umístěných v provozovně příslušné právnické anebo podnikající fyzické osoby.

 

 • Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví podle ceníku na příslušný kalendářní rok zveřejněného na webových stránkách obce.

 

 • Úhrada se vybírá jednorázově převodem na účet, na základě faktury.

 

Čl. 8

Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu

 

 • Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s těmito movitými věcmi: oděvy a textil.

 

 • Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat na určených stanovištích do bílých sběrných nádob k tomu určených[4]. Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné použití.

 

Čl. 9

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce

(zpětný odběr)

 

 • Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:

 

 1. a) elektrozařízení,
 2. b) baterie a akumulátory.

 

 • Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat na adrese Zdechovice 1,v tzv. velké řečanské hale, v areálu bývalého autoparku.

 

 

Čl. 10

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

 

 • Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních
  a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.

 

 • Stavební a demoliční odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

 

 • Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
  č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zdechovice ze dne 31. 8. 2015

 

 

 • Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 …….…………………..                                                                     ..…………………….

 Ondřej Procházka, v.r.                                                                    Radomír Stříška, v.r.

 místostarosta                                                                                         starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: …21.12.2021……..

 

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………………

 

[1] § 61 zákona o odpadech

[2] § 60 zákona o odpadech

[3] Informace o umístění sběrných nádob jsou zveřejněny na webových stránkách obce Zdechovice.

 

[4] Informace o umístění sběrných nádob jsou zveřejněny na webových stránkách obce Zdechovice.