PARDUBICKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje vyhlašuje výběrové řízení č. 44/2023 dle z. č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa:


Výběrové řízení č. 44
referent pro oblast ekonomiky, vzdělávání a personalistiku – oddělení personálních věcí
a vzdělávání


Místo výkonu práce: Pardubický kraj - Krajský úřad Pardubického kraje
Platové zařazení: 9. - 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění a nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění)


Charakteristika vykonávané činnosti:
· administrace fakturace a objednávek, sledování a analýza čerpání rozpočtu pro oblast vzdělávání a
sociálního fondu
· komplexní zajišťování vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů Pardubického kraje
· agenda výběrových řízení včetně jejich organizace
· registr smluv
· příprava podkladů a tvorba zpráv do RPk/ZPk


Požadavky:
· vysokoškolské případně středoškolské vzdělání
· znalost práce na PC – min. MS Excel a Word
· velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
· pečlivost, odpovědnost, nekonfliktnost, schopnost týmové spolupráce
· schopnost veřejně vystupovat
· orientace ve veřejné správě


Výhodou:
· znalost zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 129/2000 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.
· praxe v ekonomické oblasti nebo ve veřejné správě výhodou
· znalost programu GINIS


Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
· předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.


Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
· přesné označení výběrového řízení
· jméno, příjmení a titul uchazeče
· datum a místo narození uchazeče
· státní příslušnost uchazeče
· místo trvalého pobytu uchazeče
· telefonní kontakt
· číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
· datum a podpis uchazeče


Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
· profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadavků
výběrového řízení
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
· ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání


Předpokládaný termín nástupu: dohodou (PP na dobu neurčitou)
Lhůta pro podání přihlášky: do 22. 11. 2023
Způsob podání přihlášky:
· písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje
oddělení personálních věcí a vzdělávání
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

· nebo prostřednictvím datové schránky ID z28bwu9
· obálku, popř. datovou zprávu, prosím, označte „NEOTVÍRAT“
Zpracovatel: oddělení personálních věcí a vzdělávání
Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Pardubický kraj, IČO:
70892822) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“)
pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření
přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce
budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21
obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat
stížnost u dozorového orgánu.