Obec Zdechovice, 533 11 Zdechovice 96 v Pardubickém kraji

Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.(školský zákon) § 166, odst. 2, a v souladu s vyhláškou č. 54/ 2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích

VYHLAŠUJE KONKURZ

na funkci ředitele-ředitelky Mateřské školy ve Zdechovicích, 533 11 Zdechovice 157, okres Pardubice

s předpokládaným datem nástupu - srpen 2007

Požadavky a kvalifikační předpoklady:
Vzdělání a pedagogická praxe v souladu se zněním zákona 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - viz zejména § 5, odst. 1 - 3 a § 33.
Znalost školských předpisů a problematiky řízení ve školství, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, organizační a řídící schopnosti, minimální praxe 3 roky.

K přihlášce přiložte:
- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
- koncepci rozvoje školy v rozsahu 2-3 strany strojopisu A4
- strukturovaný životopis
- přehled předchozích zaměstnání, potvrzený posledním = současným zaměstnavatelem
- výpis z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy

Přihlášky podávejte písemně, nejpozději do 20. června 2007
na adresu Obec Zdechovice - 533 11 Zdechovice 96 v zapečetěné obálce označené výrazně heslem "KONKURZ"

Schváleno Zastupitelstvem obce Zdechovice dne 21.05.2007 na zasedání č. 2/ 2007 - b.č. 7a/

Ing. Robert Chutic.
starosta obce

Zveřejněno dne: 22.5.2007