Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na p.p.č. 490-8

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 28.3.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

 

    Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění,  na základě  rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 17.2.2020 oznamuje záměr uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-2019308/SOBS VB/3 ZDECHOVICE p.č.492/3,4, KNN k zajištění práv strany Oprávněné (společnost ČEZ Distribuce a.s. Děčín) související se stavbou zařízení distribuční  soustavy – zemní kabelového vedení NN na pozemku p.č. 490/8 v k.ú. a obci Zdechovice.

 

Další informace lze získat na Obecním úřadě ve Zdechovicích, tel. 466936101.

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5 a na elektronické úřední desce.

 

Dokument zveřejněn:  28.2.2020                      Podpis: R.Stříška, v.r.

Dokument sejmut: