Zveřejnění záměru zakoupení pozemku

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 19.3.2012
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
z á m ě r koupit pozemek p.č. 198/4 o výměře 23797m2, pozemek p.č.198/7 o výměře 919m2 které vznikly na základě geometrického plánu číslo 283-1/2010, kterým se oddělují tyto díly (d,c) od pozemku p.č. 198 (parcela zjednodušené evidence - původ PK), který je zapsán na listu vlastnictví 821pro obec a katastrální území Zdechovice, vedený u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Zdechovice č. 1/2012 dne 27.2.2012 pod bodem č. 4.
Součástí oznámení je situační plánek.

 

Další informace lze získat na Obecním úřadě ve Zdechovicích, tel. 466936101.

 

                                                                    Ing. Robert Chutic,
                                                                    starosta obce Zdechovice

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96 a na elektronické úřední desce.

Vyvěšeno na úřední desce dne:...2.3.2012... Podpis:

Sejmuto z úřední desky dne: .................. Podpis: