Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 636 a 128/2 k.ú. Zdechovice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.6.2021
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í

 

 

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 26.4.2021, bod č. 5) oznamuje záměr:  

 

prodeje pozemků: parcely p.č. 636, ostatní plocha, o výměře 106m2 a p.č. 128/2 k.ú. Zdechovice, zahrada, o výměře 278m2  vč.  studny za celkovou cenu 60.301,- Kč s tím, že poplatky  za zpracování kupní smlouvy a vklad do KN uhradí kupující, ZO si uvědomuje, že pozemky prodává za cenu nižší, než je cena v místě a čase obvyklá. Důvodem je přínos uvedeného projektu pro obec, zejména zlepšení životního prostředí a zatraktivnění řešeného území.

 

 

Situační plánek je přílohou tohoto oznámení.

 

Obec Zdechovice vyzývá občany, aby vznesli v zákonné lhůtě své připomínky k zamýšlenému záměru.

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5 a e-desce

 

 

 

Dokument vyvěšen:   7.5.2021                  Podpis: R.Stříška

 

 

 

 

 

Dokument sejmut: