Zveřejnění záměru prodeje budov a pozemků

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 28.3.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 17.2.2020, bod č. 11) oznamuje záměr:  

prodeje budov a jimi zastavěných pozemků st.p.č. 12/3, 12/2, obě v k.ú. Zdechovice  a části pozemku 384/2 k.ú. Zdechovice za těchto podmínek:

  • Cena 20,-Kč/m2 pozemkové parcely, která vznikne rozdělením –parcely 384/2 + 133.400,- Kč za budovy a zastavěné pozemky na st.p.č. 12/3 a 12/2, obě k.ú. Zdechovice.
  • kupující zajistí na své náklady geodetické rozdělení pozemku na dvě části, sepsání kupní smlouvy a její vklad do katastru.

Situační plánek je přílohou tohoto oznámení.

Obec Zdechovice vyzývá občany, aby vznesli v zákonné lhůtě své připomínky k zamýšlenému záměru.

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5 a e-desce

Dokument vyvěšen:   28.2.2020  Podpis: R.Stříška, v.r.

Dokument sejmut: