Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 345/3 k.ú. Zdechovice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.8.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

O Z N Á M E N Í

 

 

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 29.6.2020, bod č. 9) oznamuje záměr:  

 

pronajmout část pozemku p.č. p.č. 345/3 k.ú. Zdechovice o výměře 2150 m2 pro zahrádkářské účely na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za cenu Kč 0,50Kč/rok, tj. za cenu nižší než je cena v místě a čase obvyklá, protože společenství vlastníků tento pozemek užívá již řadu let a do budoucna ho chce odkoupit.

 

Situační plánek je přílohou tohoto oznámení.

 

Obec Zdechovice vyzývá občany, aby vznesli v zákonné lhůtě své připomínky k zamýšlenému záměru.

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5 a e-desce

 

 

 

Dokument vyvěšen:   7.7.2020                  Podpis: