ZTV Na Rudě Dešťová kanalizace I.a II. část

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 7.9.2011
  • Příloh: 4

Obsah příspěvku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H V A L E T I C E
Odbor stavební a územního plánování
U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice

Váš dopis ze dne : 23.06.2011
Vaše značka:

Č.j.: 2632/11/SÚ/LHo
Spis.značka2169/11/SÚ/LHo
Počet listů:2
Počet příloh:

Vyřizuje:L.Horníčková
Tel.:466 768 471
Fax:466 768 463
E-mail:hornickova@chvaletice.cz

Ve Chvaleticích dne 01.08.2011

 

Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ 00274623

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písmene a); b) stavebního zákona:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 508 68 Hradec Králové
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Ivana Čermáková, Dukelská 129/1, 533 12 Chvaletice
Martina Moravcová, Dukelská 125/5, 533 12 Chvaletice
Barbora Veselá, Zdechovice 93, 533 11 Zdechovice
David Veselý, Zdechovice 93, 533 11 Zdechovice
Ing. Vladimír Dušek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Ludmila Dušková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Jiří Marek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Kateřina Marková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Zdeňka Čermáková, Klíčanská 463/13, 182 00 Praha 8-Kobylisy
Petr Kupka, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Jana Kupková, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle

1. OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ,
POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
a
2. SDĚLENÍ
K SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
PŘED JEHO VYDÁNÍM

Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ 00274623
(dále jen "žadatel") podal dne 23.06.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
ZTV "Na Rudě" Zdechovice
Dešťová kanalizace - I. a II. část
(dále jen „stavba") v současně zastavěném území a mimo zastavěné území obce Zdechovice, na pozemcích parc. č. 609, 614, 615, 622/9 v katastrálním území Zdechovice.
Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Navrhuje se :
umístění nové dešťové kanalizace DN 300 k odvedení dešťových vod z lokality "Na Rudě". Dešťové vody z nezastavěného území obce Zdechovice, spádově přilehlého k lokalitě "Na Rudě" budou zachyceny v horské vpusti umístěné na začátek otevřeného příkopu (p. parc. č. 614). Z ní budou vody odváděny navrženou dešťovou kanalizací, která bude zaústěna do stávající dešťové kanalizace v obci (šachta DKŠ1 - p. parc. č. 622/9). Na kanalizačním sběrači je navrženo 6 nových revizních šachet DN 1000, délka kanalizace 109,5 m.

1.
Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na den 06.09.2011 (úterý)
v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných: stavební úřad MěÚ ve Chvaleticích
kancelář č. 22a - II. patro (Horníčková)

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, pondělí a středa 7:00 - 17:00 hod, v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě na tel. č. 466 768 471 - Horníčková).

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

2.
Účastníci řízení se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Stavební úřad, jako příslušný správní úřad, dává současně s oznámením o zahájení územního řízení účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to v době od 07.09. do 09.09.2011 na stavebním úřadě MěÚ Chvaletice, v kanceláři č. dveří 22a - Horníčková (ve výše uvedených dnech a hodinách).
Upozorňujeme, že se jedná o lhůtu k seznámení s kompletním spisem před vydáním požadovaného rozhodnutí. Nejedná se o další lhůtu k uplatnění námitek, protože v územním řízení je dle § 89 odst. 1 stavebního zákona uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit námitky nejpozději při veřejném ústním jednání (06.09.2011).

 

 

 

 

Lenka Horníčková
referentka stavebního úřadu
MěÚ Chvaletice

 

Rozdělovník:
účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona - doručováno doporučeně na doručenku (do datových schránek:)
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ 00274623 IDDS: zkza5qh

účastníci řízení dle § 85 odst. 2, písm. a), b) stavebního zákona - doručováno veřejnou vyhláškou:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 508 68 Hradec Králové
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Ivana Čermáková, Dukelská 129/1, 533 12 Chvaletice
Martina Moravcová, Dukelská 125/5, 533 12 Chvaletice
Barbora Veselá, Zdechovice 93, 533 11 Zdechovice
David Veselý, Zdechovice 93, 533 11 Zdechovice
Ing. Vladimír Dušek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Ludmila Dušková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Jiří Marek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Kateřina Marková, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Zdeňka Čermáková, Klíčanská 463/13, 182 00 Praha 8-Kobylisy
Petr Kupka, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Jana Kupková, Zdechovice 156, 533 11 Zdechovice
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle

dotčené orgány - doručováno do datových schránek:
MěÚ Přelouč, odbor stavební, vodoprávní a dopravy, Masarykovo nám. 25, 535 01 Přelouč
odd. vodoprávní , odd. dopravy IDDS: b4hbqav
MěÚ Přelouč, odbor ŽP, Masarykovo nám. 25, 535 01 Přelouč IDDS: b4hbqav
KrÚ PK Pardubice, odbor dopravy a SH, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice IDDS: z28bwu9
ObÚ Zdechovice, silniční správní úřad, Zdechovice 96, 533 11
Magistrát města Pardubic, Odbor správních agend, úsek památkové péče, Perštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice IDDS: ukzbx4z

ostatní:
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové IDDS: dbyt8g2
Národní památkový ústav, ÚOP Pardubice, Zámek 4, 531 16 Pardubice
Správa a údržba silnic PK, Doubravice 98, 533 53 Pardubice IDDS: ffhk8fq
Krajské ředitelství Policie ČR Pard. kraje, dopravní inspektorát, 530 47 Pardubice
Krajské ředitelství Policie ČR Pard. kraje, odbor inform. a komun. technologií, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

veřejná vyhláška:
MěÚ Chvaletice, podatelna, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice
ObÚ Chvaletice, Zdechovice 96, 533 11
Oběma se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení o zahájení řízení a sdělení na úřední desce a to i způsobem umožňující dálkový přístup, po zákonem stanovenou dobu 15 dnů

na vědomí:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice IDDS: xsdgx3v
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly IDDS: v95uqfy
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle IDDS: d79ch2h
Stavební úřad MěÚ Chvaletice - spis

 

Toto oznámení o zahájení územního řízení a sdělení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje - Městský úřad Chvaletice, a to po zákonem stanovenou dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Oznámení bude také vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup Obecního úřadu ve Zdechovicích, po stejnou zákonem stanovenou dobu. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne .........3.8.2011.........................

Sejmuto dne ..................................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: ........3.8.2011...........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení o zahájení územního řízení a sdělení na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup.