ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2022 SCHVÁLENÝ ZASTUPITELSTVEM 29.5.2023

 • Typ: Příspěvek el. úřední desky
 • Kategorie příspěvku: Rozpočet
 • Autor:
 • Vyvěšeno - 30.6.2024
 • Příloh: 15

Obsah příspěvku


Závěrečný účet OBCE ZDECHOVICE za rok 2022

(§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1)Údaje o plnění  příjmů  a výdajů za rok 2022

(údaje jsou v tis. Kč)

 

Schválený

rozpočet

Rozpočtová

opatření

Upravený

rozpočet

Plnění

k 31.12.

2022

%plnění k 

upravenému

rozpočtu

Třída 1 – Daňové příjmy

32.610

2.899

35.509

40.802

114,9

Třída 2 – Nedaňové příjmy

1.713

403

2.116

2.916

137,8

Třída 3 – Kapitálové příjmy

200

184

384

421

109,6

Třída 4 – přijaté dotace

175

12.619

12.794

12.794

100,0

Třída 4 – převod z bú u KB do pokladny

 

 

 

20

 

Příjmy celkem

34.698

16.105

50.803

56.952

112,1

Třída 5 – Běžné výdaje

24.378

2.638

27.016

19.251

71,3

Třída 5 – Převod z bú u KB do pokladny

 

 

 

20

 

Třída 6 – Kapitálové výdaje

32.910

13.467

46.377

28.979

62,5

Výdaje celkem

57.288

16.105

73.393

48.250

65,7

Saldo: Příjmy – výdaje

 

 

 

8.702

 

Třída 8 – financování

 

 

 

-8.702

 

Přijaté úvěry a půjčky

-

-

-

-

-

Splátky úvěrů

-

-

-

-

-

Fond rezerv

-

-

-

-

-

Fond sociální

-

-

-

-

-

Prostředky minulých let

Viz údaj níže

-

-

- 8.702

-

Financování celkem

-

-

-

-

-

 

Zůstatky účtů                                     

 

stav k 1.1.2022

stav k 31.12.2022

č. 4626561/0100 (KB Pardubice)

83.591.515,93

79.718.160,39

č. 94-521561/0710 (ČNB Hradec Králové)

92.340.317,49

104.806.018,80

Portf. účet k realitnímu fondu KB 2

162.209,23

267.377,68

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12)  a v příloze č. 2 (Rozpočtové opatření č. 1 - 8) a jsou dostupné dálkovým přístupem na www.zdechovice.cz v sekci „úřední deska“ a jsou rovněž k nahlédnutí na obecním úřadu v kanceláři č2.

 

 

2) HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE ZA R. 2022

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

 

 

3)Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Výkaz Rozvaha (Příloha č. 3) a Výkaz zisků a ztráty (Příloha č.4) a Příloha účetní závěrky (Příloha č.5) jsou dostupné dálkovým přístupem na www.zdechovice.cz v sekci „úřední deska“. K nahlédnutí jsou rovněž na obecním úřadu v kanceláři č. 2. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.

 

 

INVESTIČNÍ AKCE v r. 2022

V průběhu roku byly dokončeny některé akce, které byly rozpracovány po dobu několika předchozích let (celková hodnota díla):

 • přestavba bývalého klubu důchodců na 2 byty 1.117.384,-
 • pergola na fotbalovém hřišti 77.594,-
 • zahradní domek v zámeckém parku 2.966.088,12
 • plocha zpevněná u zahradního domku 280.043,-
 • chodník u zahradního domku 16.370,-
 • Veřejné osvětlení – prodloužení na Průhoně 288,-
 • Vjezd na pozemek 380/15 77.997,-
 • Přípojka vody pro čp 12 ve Zdechovicích – 55.347,-
 • Přípojka vody pro čp 13 ve Zdechovicích – 82.932,-
 • Stanoviště pod kontejnery 39.176,-

 

 

V roce 2022 zůstaly rozpracované a dosud nedokončené tyto rozsáhlejší investice (jedná se o část výdajů v r. 2022):

 • Pivovar – společenský sál se zázemím 19.555.409,96 Kč
 • Technické zhodnocení čp 13 – 447.959,05 Kč
 • Rekonstrukce rybníka Spytovický zadní – 4.237.711,99 Kč
 • Fara – zateplení stropní konstrukce – 78.500,- Kč
 • Cyklostezka - 591.889,-
 • Vjezd na parcelu 11/1 a 11/2 - 67.876,-
 • Sídliště Pod Skalkou – 242 000,-

 

Pořízení nemovitostí:

 • garáž na parcele st. 2/3 ve Zdechovicích 232.027,- Kč

 

 

Prodej nemovitostí:

V roce 2022 nebyla prodána žádná nemovitost.

 

Nákup pozemků:

V roce 2022 bylo nakoupeno 8 pozemků v celkové hodnotě 289.788,- Kč. Dále obec obdržela 1 pozemek o výměře 28 m2  (účetní hodnota = 164,36 Kč) bezúplatně od Státního pozemkového úřadu.

 

 

Prodej pozemků:

V roce 2022 byl prodán pozemek v účetní hodnotě 2.128,- Kč. Obec za tento pozemek obdržela Kč 7.300,-

 

Nákupy souborů movitých věcí a drobného dlouhodobého majetku:

Obec pořídila v roce 2022 sekačku John Deere – 249.900 Kč, dron pro JSDH  - 77.346,- 3 kusy kuchyňské linky v celkové hodnotě 161.254,-.

 Obec rovněž realizovala v průběhu roku nákupy drobného dlouhodobého majetku, to znamená jednotlivý kus do 40 tis. Kč, v celkové hodnotě 292.871,76 Kč, jedná se o vybavení jednotky dobrovolných hasičů (vrtačko frézka 25.000, - , Vysavač okenní 3.440,-, příslušenství k vysokotl. čističi 3831,-, sada stabilizačních tyčí 20.000,-, nosítka 12.950,-), vybavení a  soub. mov. věcí v čp. 5 ( 2 kanc. židle+ 3ks lavic v celkové hodnotě 21.933,- , mikrofonní set 8.790, notebook 12690,- ),  výměna nefunkčního vybavení v obecních bytech (3 ks ohřívače vody v celkové hodnotě 30.917,-, 2 sporáky v celkové hodnotě 17.371,- ), dovybavení obecní techniky vč. techniky pro stavební četu (vibrační deska 12.376,-, štípačka na dřevo 14.539). Dále se pořídila kuch. linka do zahr. domku 21.536,- , 2 mapy Kolínsko a Kutnohorsko vč. stojanů v celk. hodnotě 44.807,-

2 stojany na cyklostezky v celk. hodnotě 29.454,36 a 2 kontejnery v celk. hodnotě 13.237,40.

 

 

 

Přijaté dary a příspěvky:

V roce 2022 přijala obec od firmy Sev.en Commodities AG  částku 77.000,- Kč na pořízení vysoušecí skříně pro JSDH.

 

Příspěvky na činnost občanských sdružení a neziskových organizací:

Poskytnuté příspěvky byly řádně vyúčtovány

 • Česká faustballová asociace: 120.000,- Kč na pravidelnou sportovní činnost
 • TJ Sokol Zdechovice ,- Kč na zajištění fotbalové sezony – poskytnuto 75.000,-
 • Sdružení přátel Pardubického kraje 10.000,- Kč na zajištění tisku časopisu Vlastivědné listy
 • Krajská knihovna Pardubice 000,- Kč na  nákup literatury do výměnného fondu
 • Klub důchodců 40.000,- Kč na úhradu provozních nákladů, oslavy narozenin členů, kulturní akce, ozdravné pobyty, dramatický kroužek
 • Ješci Zdechovice – dotace na zajištění chodu -15.000,- Kč
 • charita Pardubice – 6.000,- Kč – finanční dar na podporu domácí hospicové péče
 • Záchr. stanice Pasíčka dar na ochranu zvířat- 10.000
 • Linka bezpečí – finanční dar na podporu činnosti -5000,- Kč
 • Škola Svítání – dar na vybavení školní budovy 20.000,- Kč
 • Město Přelouč – Sociálně právní ochrana dětí -1.000,- Kč
 • Město Chvaletice – příspěvek obce na výkon městské policie hrazená v r. 2022 – 3.200,-  Kč
 • Domov u fontány – dotace na poskytování soc. služeb – 20.000,-
 • Individuální dotace na sportovní činnost pro hendikepovaného sportovce – 30.000,-
 • Příspěvek na vybudování studny v oblasti bez veřejného vodovodu – 52.298,-

 

Cena obce:

V roce 2022 nebyla udělena cena obce.

 

 

4) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Účelové fondy nejsou zřízeny.

Obec Zdechovice vlastnila k 1.1.2022 – 4.850.955 kusů podílových listů  uzavřeného realitního fondu KB.  Hodnota těchto podílových listů k 1. 1. 2022 byla 5.283.126,58 Kč (=1,08909Kč/1PL). V únoru 2022 došlo ke snížení počtu podílových listů – splátka nominálu o 96.250 PL za cenu 1,1059 celková hodnota této transakce byla 106.442,88. K 31. 12. 2022 obec vlastní 4.754.705 kusů podílových listů realitního fondu KB v hodnotě 5.258.228,26 Kč (1,1059Kč/PL).

Dále vlastnila obec Zdechovice k 1.1.2022 8.315.171 ks podílových listů fondu KB privátní správy. Hodnota těchto podílových listů k 1.1.2022 byla 11.092.193,08 Kč (1,2809 Kč/1PL). V průběhu roku se počet podílových listů nezměnil.  Celková hodnota podílových listů fondu KB – privátní správa aktiv 5 D – činila k 31.12. 2022 – 10.623.704,01Kč (1,2268 Kč/PL).

Dále obec vlastní 50 ks dluhopisů - Neveřejný YD Capital a.s. 7/6,25 – v celkové hodnotě 5.000.000,- Kč (100.000,-/dluhopis).

 

 

5) HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA R. 2022 – Základní školy Zdechovice a Mateřské školy Zdechovice

 

V roce 2021 Základní škola nevyčerpala celý příspěvek na provoz. Se souhlasem ZO byla tato nevyčerpaná částka (ve výši 200.000,-) převedena na rok 2022. Obec Zdechovice, jako zřizovatel příspěvkových organizací, poskytla na provoz Základní škole Zdechovice ze svého rozpočtu částku 2.115.000,-Kč. Dále poskytla investiční dotaci na školní autobus ve výši 600.000,-.

 

 Mateřská škola v roce 2021 nevyčerpala příspěvek na provoz v plné výši a zažádala o přesun nevyčerpané částky ve výši 150.000 Kč k využití v roce 2022. Tato změna byla schválena ZO. Obec Zdechovice, jako zřizovatel příspěvkových organizací, poskytla na provoz Mateřské škole Zdechovice 800.000,- Kč.

 

 

 

Rezervní fond

Fond odměn

Odvod zřizovateli

Výsledek hospodaření celkem

Základní škola

14.224,07

3.556

0

17.780,07

Mateřská škola

0

0

0

0

 

 Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou dostupné dálkovým přístupem na www.zdechovice.cz v sekci „úřední deska“ a jsou rovněž k nahlédnutí na obecním úřadu v kanceláři č2.

Příloha č. 6 – ZŠ Zdechovice – Čerpání rozpočtu ZŠ Zdechovice za r. 2022

Příloha č. 7 – ZŠ Zdechovice – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022

Příloha č. 8 – ZŠ Zdechovice – Rozvaha k 31.12.2022

Příloha č. 9 – ZŠ Zdechovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2022

Příloha č. 10 – MŠ Zdechovice – Hospodaření s prostředky od zřizovatele za r. 2022

Příloha č. 11 – MŠ Zdechovice – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022

Příloha č. 12 – MŠ Zdechovice – Rozvaha k 31.12.2022

Příloha č. 13 – MŠ Zdechovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2022

 

 

6) HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH OBCÍ

 

Obec Zdechovice nezaložila žádné organizace

 

7) VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ

 

Celkové dotace, resp. přijaté transfery do rozpočtu obce za rok 2022  činily celkem   12.794.072,31 Kč. Tato částka zahrnuje Kč 150.200,- Kč (= neinv. transfer ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu) a dále Kč 39.714,31(= kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními) a Kč 25.000,- (příspěvek na zajištění požární ochrany – Horušice + Morašice). Rozpis přijatých účelových dotací k vyúčtování a jejich čerpání v průběhu roku 2022 je zpracován v tabulce. Dotace byly vyúčtovány dle zadaných podmínek.

POSKYT.

ÚČEL

ÚZ

POLOŽKA

ROZPOČET

ČERPÁNÍ

%

MŠMT

Neinv. průtoková dotace pro ZŠ

33092

4116

587.327,-

587.327,-

100

MF

Neinv.dotace na volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev

98187

4111

96.000,-

59.148,-

61,61

MV

Neinvest. dotace na výdaje JSDH

14004

4116

66.800,-

66.800,-

100

MF

Neinv. dotace na volbu prezidenta (příprava)

98008

4111

18.800,-

5.378,81

28,61

PK

Neinv. dotace na TIC

-

4122

3.231,-

3.231,-

100

MMR

Invest. dotace – komun. centrum

17508

4216

10.000.000,-

10.000.000,-

100

MZe

Neinv. dotace – Spyt. rybník

29031

4116

243.000,-

243.000,-

100

MZe

Inv. dotace – Spyt. rybník

29524

4216

1.264.000,-

1.264.000,-

100

PK

Inv. dotace – na hasičské vozidlo

-

4222

300.000,-

300.000,-

100

 

CELKEM

 

 

12.579.158,-

12.528.884,81

99,60

 

 

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

Přezkoumání hospodaření obce Zdechovice za rok 2022 vykonaly dne 8.3.2023 pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.

 

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 je přílohou č. 14 k závěrečnému účtu.

 

Předkládá:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 bez výhrad. 

 

Zpracovala Lucie Zemanová, Hana Procházková, Štěpánka Kočová dne 24.4.2023

                                                                                  

 

Návrh vyvěšen dne: …5.5.2023…

 

Návrh sejmut dne:   …..30.5.2023……

 

 

Závěrečný účet schválilo zastupitelstvo obce dne 29.5.2023 usnesením č. 4/2023/12

 

 

                                                                                                   Radomír Stříška,

                                                                                                    starosta obce