Závěr zjišt.řízení Program rozvoje Pardubického kraje ze dne 28032011

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 13.4.2011
  • Příloh: 3

Obsah příspěvku

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 23. 3. 2011
Č.j.: 23466/ENV/11


ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ


podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")


Identifikační údaje:
Název: Program rozvoje Pardubického kraje
Charakter koncepce:
Jedná se o koncepci připravovanou jako aktualizaci stávajícího Programu rozvoje
Pardubického kraje (dále také jen PRPK), který je zpracováván na následující programové
období let 2012 - 2016. Program rozvoje Pardubického kraje je hlavním nástrojem řízení
a koordinace rozvoje kraje. Je zpracováván na období čtyř až pěti let. V návaznosti na vizi
a strategické cíle kraje a ve vazbě na programové priority politické reprezentace kraje
konkretizuje pro plánovací období cíle, priority a rozvojové aktivity v kraji.
Umístění: Pardubický kraj
Předkladatel: Krajský úřad Pardubického kraje
Průběh zjišťovacího řízení:
Oznámení koncepce, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých
souvisejících zákonů (dále jen „zákon"), bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo dne
1. 2. 2011. Po následné kontrole náležitostí bylo oznámení koncepce zveřejněno
v Informačním systému SEA a rozesláno dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 21. 2. 2011 zveřejněním
informace o oznámení na úřední desce Pardubického kraje.
Souhrnné vypořádání připomínek:
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo vyjádření celkem od 21 subjektů, z nichž
10 vyjádření bylo bez připomínek. Připomínky se týkají oznámení koncepce i věcných
požadavků na obsah koncepce. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly
využity jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých
vyjádření budou předány předkladateli koncepce k využití.
2


Závěr:
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce
provedlo Ministerstvo životního prostředí podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona
zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím závěrem: Program
rozvoje Pardubického kraje je koncepcí, která naplňuje dikci ustanovení
§ 10a odst. 1 písm. a) zákona, proto bude zpracováno vyhodnocení vlivů této koncepce
na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona.
Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků
daných § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona, ale také se zaměřením na aspekty plynoucí
ze zjišťovacího řízení, zejména:
1. Vyhodnotit, zda je koncepce PRPK v souladu s relevantními krajskými a celostátními
koncepcemi, zejména s koncepcemi ochrany přírody a krajiny (např. Politikou ochrany
klimatu ČR, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR, Státním programem
ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií udržitelného rozvoje ČR, vodohospodářskými
koncepcemi, plány oblastí povodí, plány odpadového hospodářství, programy
snižování emisí).
2. Provést zhodnocení koncepce z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve smyslu přílohy
č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se zaměřením zejména
na problematiku hluku, ochranu podzemních vod a ovzduší. Vyhodnotit, zda koncepce
zohledňuje cíle a opatření Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu
obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století.
3. Posoudit, jak realizace koncepce PRPK zohledňuje ochranu ZCHÚ, PO, EVL, zvláště
chráněných a vzácných druhů rostlin, živočichů a hub, prvků ÚSES, předmětů ochrany
soustavy Natura 2000 a zhodnotit možný vliv realizace na úroveň biodiverzity.
4. Stanovit podmínky a limity pro navrhovaná opatření k zajištění ochrany a eliminaci
negativních vlivů na přírodu a krajinu včetně lokalit soustavy Natura 2000.
5. Vyhodnotit, zda a jak koncepce přispívá k zavedení komplexního systému nakládání
s odpady, který by řešil uzavřený cyklus separace, zpracování, využití a zneškodnění
odpadů.
6. Provést posouzení odstraňování starých ekologických zátěží, zneškodňování
odpadních vod v bezodtokových jímkách a hospodaření se srážkovými vodami
na zastavěných či zpevněných plochách.
7. Vyhodnotit vlivy obnovitelných zdrojů energie na životní prostředí, zejména
z pohledu fragmentace krajiny a krajinného rázu. Vyhodnocení, zda a jak koncepce
řeší možné vlivy umísťování staveb (zejména se jedná o výstavbu stožárů mobilních
operátorů, výstavbu větrných elektráren, výstavbu fotovoltaických elektráren,
výškových zařízení apod.) na krajinný ráz.
8. Vyhodnotit, zda a jak jsou v koncepci zohledněny principy ochrany ZPF, zejména
s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy a do jaké míry koncepce vytváří
podmínky pro omezení záboru půdy a volné krajiny.
9. Vyhodnotit, zda a jak PRPK zohledňuje možnosti alternativního umisťování staveb
a technických zařízení pro OZE v již dříve využívaných, příp. poškozených
a zastavěných plochách (brownfields).
3
10. Závěr zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu
zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení PRPK vypořádat.
Jelikož příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
„zákon o ochraně přírody a krajiny") nevyloučily významný vliv na území evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce hodnocení důsledků na evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45h a §45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže
specifikovaný záměr, bude mít významný negativní vliv na území evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní
připomínky příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny.
Upozorňujeme na ustanovení § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, kdy nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž
cílem je negativní vliv na tato území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné,
alespoň zmírnit.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných
celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet
návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,
pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 35 ks v elektronické podobě na CD.
Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
(otisk úředního razítka)
4