Záměr zřízení věcného břemene k p.p.č. 555/3 pro uložení sítě NN a plynovodní přípojky

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Obecní záměry
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 31.3.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

    Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění,  na základě  rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 16.12.2019 oznamuje záměr zřídit věcné břemeno – služebnost k pozemku p.č. 555/3 v k.ú. a obci Zdechovice k zajištění práv strany Oprávněné (společnost ČEZ Distribuce a.s. Děčín, související se stavbou zařízení distribuční elektrizační soustavy – kabelového vedení NN.

Do tohoto pozemku bude rovněž umístěna plynová přípojka k pozemku p.č. 542/7 k.ú. Zdechovice

Další informace lze získat na Obecním úřadě ve Zdechovicích, tel. 466936101.

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5 a na elektronické úřední desce.

Dokument zveřejněn:   31.1.2020