Zahloubení kamenolomu Zdechovice a dotěžení bilančních zásob

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 1.3.2021
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.


Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence
Číslo jednací: KrÚ 4802/2021/OŽPZ/Bü
Spisová značka: SpKrÚ 91262/2020/OŽPZ/OIP
Vyřizuje: Ing. Kateřina Bürgerová
Telefon: 466 026 359
E-mail: katerina.burgerova@pardubickykraj.cz
Datum: 29. 01. 2021


R O Z H O D N U T Í


Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako
místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
vydává na základě oznámení podaného dne 9. 12. 2020 společností Kamenolomy ČR s.r.o., IČO
494 52 011, Polanecká 849, 721 00 Ostrava – Svinov (dále jen oznamovatel), podle ust. § 7 odst. 6
zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr


„Zahloubení kamenolomu Zdechovice a dotěžení bilančních zásob“


nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel dne 9. 12. 2020 podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru „Zahloubení
kamenolomu Zdechovice a dotěžení bilančních zásob,“ zpracované dle přílohy č. 3 zákona.
Oznámení záměru zpracoval Mgr. Jiří Bělohlávek – TISEA, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora, držitel
osvědčení odborné způsobilosti 1381782474/OIP/03 prodloužené MŽP dne 22. 11. 2012 pod
č.j. 92208/ENV/12.


Příslušný úřad po posouzení obsahu oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona
dospěl k závěru, že oznámení splňuje všechny náležitosti.
Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona, a to
obec Zdechovice, město Chvaletice a Pardubický kraj.
Příslušný úřad vymezil dotčené správní orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Obecní úřad
Zdechovice, Městský úřad Chvaletice, Městský úřad Přelouč, Krajskou hygienickou stanici pro
Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Pardubice, Českou inspekci životního
dle rozdělovníku


Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.
prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického a Krajský úřad Pardubického kraje.
Příslušný úřad zaslal dne 15. 12. 2020 pod čj. KrÚ 92153/2020/OŽPZ/Bü informaci o oznámení
s žádostí o vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům
a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla
vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 16. 12. 2020 a byl podle ust. § 6 odst. 7 zákona
stanoven termín 16. 1. 2021 pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních
orgánů a dotčených územních samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení
příslušnému úřadu. Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na
internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního
prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru PAK887.


Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona.
Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
Záměr „Zahloubení kamenolomu Zdechovice a dotěžení bilančních zásob,“ svým charakterem
podle přílohy č. 1 k zákonu spadá do kategorie II bod 79 – „Stanovení dobývacího prostoru a v něm
navržená povrchová těžba nerostných surovin na ploše od 5 ha nebo s kapacitou navržené
povrchové těžby od 10 tisíc tun/rok. Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od 5 ha nebo
s kapacitou od 10 tisíc tun/rok“.
Kapacita (rozsah) záměru:
Roční kapacita povrchové těžby: 260 000 t
98 113 m3
Velikost dobývacího prostoru: 11,6817 ha
Celková životnost lomu se při celkové roční kapacitě těžby 260 000 t prodlouží o 11 let. Realizací
záměru nedojde k navýšení kapacity těžby.
Umístění záměru:
kraj: Pardubický
obec: Zdechovice, město Chvaletice
katastrální území: Zdechovice, Chvaletice
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem záměru je dotěžení kameniva ve stávajícím dobývacím prostoru Zdechovice, včetně
zahloubení celého těžebního prostoru o 15 m z povolené úrovně 220 m n. m. na kótu 205 m n. m.
Způsob těžby, úpravy vytěžené suroviny i expediční trasy zůstanou beze změn. Ke změně dojde
přesunem technologie v konečné fázi dobývání, kdy bude stacionární technologická linka
nahrazena technologií mobilní. Celková plocha bloku zásob 1PB, ve kterém bude záměr realizován,
je 105 202 m2
.
Cílem záměru ve vymezeném dobývacím prostoru Zdechovice v k. ú. Zdechovice a k. ú. Chvaletice
je v rámci plánovaného zahloubení těžby vydobýt celkem cca 1 098 736 m3
(celkově vytěžitelné
zásoby vč. zahloubení 2 218 476 m3
) suroviny, tj. hrubozrnné, slabě porfyrické, biotitické žuly. Při
měrné hmotnosti 2,65 t/m3
jsou zásoby v zahloubení 2 911 650 t. Po ukončení těžby kamene je
plánována rekultivace dle schváleného plánu sanace a rekultivace.
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.
V dotčeném chráněném ložiskovém území Chvaletice II se kromě posuzovaného lomu Zdechovice
nachází ještě lom Chvaletice (DP Chvaletice I), ve kterém těží společnost GRANITA s.r.o.
S ohledem na polohu lomu Zdechovice a lomu Chvaletice dochází ke kumulaci vlivů těžby v těchto
dvou lomech. Míra vlivů je do značné míry určena roční kapacitou těžby:
Kamenolom Chvaletice 950 000 t/rok
Kamenolom Zdechovice 260 000 t/rok
Významná negativní kumulace vlivů těžby v lomu Zdechovice s těžbou na vzdálenějších lokalitách
je s ohledem na umístění těžeben vyloučena.
Mezi významné znečišťovatele v širším okolí lomu Zdechovice patří elektrárna Chvaletice
s nedalekým úložištěm popílků z této elektrárny (cca 400 m severně od lomu Zdechovice) a BWM
Centrum pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice (cca 800 m severovýchodně od lomu
Zdechovice).
Oba kamenolomy se podílí na dopravní zátěži veřejných komunikací a související hlukové zátěži.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
V současné době těžba v kamenolomu Zdechovice probíhá na základě platného POPD
schváleného rozhodnutím OBÚ v Trutnově z 3. 10. 2006, resp. povolení změny POPD z 21. 1. 2008
a 3. 9. 2008. Báze těžby je těmito rozhodnutími definována na úrovni 220 m n. m.
Zahloubením lomu na úroveň 205 m n. m. nedojde k žádným změnám ve způsobu dobývání.
Úprava vytěžené suroviny i expediční trasy zůstanou beze změn. Ke změně dojde přesunem
technologie v konečné fázi dobývání, kdy bude stacionární technologická linka nahrazena
technologií mobilní. Celková plocha bloku zásob 1PB, ve kterém bude záměr realizován je
105 202 m2
.
Dobývání suroviny v dobývacím prostoru Zdechovice je prováděno povrchovým způsobem pomocí
trhacích prací velkého i malého rozsahu. Těžba je prováděna pomocí clonových odstřelů
s množstvím uvolněné rubaniny cca 15 000 tun na jeden odstřel. K trhacím pracím jsou používány
běžné trhaviny a rozněcovadla. V případě potřeby je rubanina sekundárně rozpojovaná s použitím
mechanických metod (bourací kladivo či koule).
Vytěžená nerostná surovina je zpracovávána stacionární technologickou linkou, na které probíhá
její úprava. Rubanina z rozvalu je pásovým rypadlem nakládána na nákladní automobily, kterými je
dovážena do násypky primárního čelisťového drtiče. Na primární drtič navazuje druhý a třetí stupeň
drcení, ke kterému slouží kuželové drtiče, a tři stupně třídění. Zpracovávaná nerostná surovina je
mezi jednotlivými stupni drcení a třídění dopravována pásovými dopravníky. Vytříděné frakce se
dopravními pásy ukládají podle jednotlivých frakcí na zemní skládky. Nakládka upraveného
kameniva na expediční vozidla zákazníků je prováděna kolovým nakladačem ze zemních skládek.
V povolení hornické činnosti z roku 2006 je rekultivace kamenolomu Zdechovice řešena kombinací
hydrické rekultivace zahloubené části kamenolomu pod úrovní okolního terénu a rekultivace
sukcesí (závěrné svahy 1. těžebního řezu a bezpečnostní plošina mezi 1. a 2. těžebním řezem).
Severní a severovýchodní okrajové části lomu, na které bylo vydáno rozhodnutí o dočasném odnětí
z PUPFL budou zalesněny a navráceny do PUPFL. Zbylé plochy, vedené jako ostatní plochy budou
urovnány a ponechány přirozené sukcesi.
Pracovní doba je ve všední dny od 7:00 do 17:00 hod (včetně cca 20 % sobot v roce).
Součástí záměru jsou demoliční práce. Před zahájením těžby v jižním prostoru ložiska bude
odstraněna stávající stacionární úpravna kameniva, jedná se o železné a železobetonové
konstrukce. Při dotěžování ložiska bude uvolněn i prostor ložiska v místě stávající sociálně
administrativní budovy a dílny, budovy budou odstraněny.
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.
Vypořádání obdržených vyjádření:
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 15. 1. 2021
pod čj. KrÚ 92483/2020/OŽPZ/Bü:
Orgán odpadového hospodářství
Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, ani podle zákona č. 224/2015 Sb.,
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami
a chemickými přípravky, v platném znění, není k předmětnému oznámení připomínek.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře
Orgán ochrany ovzduší
Z hlediska zájmů svěřených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů orgánu ochrany ovzduší nemáme k předloženým podkladům v oznámení záměru
připomínky. Záměr neovlivní stávající povolení provozu vydané pro vyjmenovaný zdroj znečišťování
ovzduší.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře
Orgán ochrany přírody
Záměr není situován do žádného prvku územního systému ekologické stability regionální či
nadregionální úrovně. Stejně tak není umisťován do žádného zvláště chráněného území
či ochranného pásma zvláště chráněného území ani do žádné evropsky významné lokality či ptačí
oblasti. Zamýšlený záměr se nachází v dostatečné vzdálenosti od všech výše uvedených zájmů,
a tak nemůže dojít jeho případnou realizací záměru k ohrožení předmětů ochrany zvláště
chráněných území, evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Zoologickým průzkumem dotčeného území byl prokázán výskyt několika zvláště chráněných druhů
živočichů, ale pouze v okolí dobývacího prostoru. Podle OOP i dle zpracovatele biologické části
Oznámení by případné zahloubení kamenolomu mělo na tyto zvláště chráněné druhy nulový dopad.
Záměr je tedy možné realizovat bez výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů.
OOP považuje rozsah, ve kterém bylo oznámení zpracováno, z pohledu kompetencí zákonem mu
svěřených, za dostatečný.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře
Vodoprávní úřad
Z hlediska zájmů v působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Pardubického kraje nejsou
k záměru námitky. Vodoprávním úřadem příslušným k věci je Městský úřad Přelouč.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, není
v rámci kompetencí svěřených zákonem krajským úřadům proti záměru námitek.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře
Orgán státní správy lesů
Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní správy lesů, daných krajskému úřadu
zákonem o lesích č. 289/1995 Sb. a zájmů chráněných podle téhož zákona, nemáme proti
zahloubení kamenolomu Zdechovice a dotěžení bilančních zásob zásadní připomínky.
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.
Doporučujeme doplnit, že okolní lesní porosty ani součásti lesní dopravní sítě nesmí být
poškozovány činností ve fázi přípravy, těžby nerostných surovin a následně provozu dobývacího
prostoru.
V oznámení je uvedeno, že realizací záměru nedojde k žádnému novému záboru půd (ZPF,
PUPFL). Způsob těžby, úpravy vytěžené suroviny i expediční trasy zůstanou beze změn. Ke změně
dojde přesunem technologie v konečné fázi dobývání, kdy bude stacionární technologická linka
nahrazena technologií mobilní. Po ukončení těžby kamene je plánována rekultivace dle
schváleného plánu sanace a rekultivace. V povolení hornické činnosti z roku 2006 je rekultivace
kamenolomu Zdechovice řešena kombinací hydrické rekultivace zahloubené části kamenolomu pod
úrovní okolního terénu a rekultivace sukcesí (závěrné svahy 1. těžebního řezu a bezpečnostní
plošina mezi 1. a 2. těžebním řezem). Severní a severovýchodní okrajové části lomu, na které bylo
vydáno rozhodnutí o dočasném odnětí z PUPFL budou zalesněny a navráceny do PUPFL. Zbylé
plochy, vedené jako ostatní plochy budou urovnány a ponechány přirozené sukcesi.
Hodnocení příslušného úřadu – požadavek ochrany okolních lesních porostů a lesní dopravní sítě
může být uplatněn v navazujícím řízení o povolení hornické činnosti
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové dne 22. 12. 2020
čj. ČIŽP/45/4421/2020: (zkráceno)
Oddělení ochrany ovzduší
ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, nemá k předloženému záměru připomínky.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře
Oddělení ochrany vod
ČIŽP, oddělení ochrany vod, nemá k předloženému záměru připomínky.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře
Oddělení odpadového hospodářství
ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, pouze upozorňuje na aktualizaci legislativy, konkrétně
vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, kterou byla nahrazena v Oznámení uvedená vyhláška
č. 381/2001 Sb., tj. vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, nemá k výše uvedenému záměru žádné další
připomínky.
Hodnocení příslušného úřadu – neuplatňují zásadní připomínky k oznámení, nicméně uvádí pár
formálních připomínek a doporučení.
Oddělení ochrany přírody
ČIŽP, oddělení ochrany přírody, nemá k předloženému záměru připomínky.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře
Oddělení ochrany lesa
Ve vztahu k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesů (dále též „PUPFL“) není v oznámení
záměru zpracován k zahloubení těžby žádný posudek, který by při vyhodnocení vlivu záměru na
lesní porosty nacházející se v místě záboru a okolí vyhodnotil nezbytnost záboru pozemků
určených k plnění funkce lesa, které se na území dobývacího prostoru nacházejí a nejsou v rámci
předložené dokumentace řešeny. ČIŽP, oddělení ochrany lesa, požaduje doplnit dokumentaci
o posudek, který jednoznačně posoudí, zda dojde k ohrožení i zbývající části lesních porostů, a to
vlivem abiotických, ale i možných biotických škůdců při působení na zbylý lesní ekosystém či
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.
k předčasnému smýcení cenných lesních porostů, které stabilizují celý okolní ekosystém.
V předloženém oznámení zcela chybí posouzení a rozbor vlivu záboru na lesní ekosystémy (vliv na
lesy v místě záboru a okolí, zároveň není zodpovězena otázka zásahu do ochranného pásma lesa,
která ze zákona činí 50 m, dále není řešena otázka nově otevřených porostních stěn, není
zodpovězena otázka fragmentace lesů, otázka rekonstrukce lesních ploch po záborech, vliv
biotických a abiotických činitelů apod.).
ČIŽP, oddělení ochrany lesa, se ohledem na zjištěné nedostatky v předložené dokumentaci
nemůže objektivně vyjádřit k zveřejněné dokumentaci a požaduje její doplnění minimálně o:
- vyhodnocení vlivu kamenolomu na lesní porosty nacházející se v místě záborů a v jeho těsné
blízkosti, včetně zajištění stabilizace okolních lesních porostů.
- doporučuje doplnit dokumentaci o stanovení kompenzačního opatření za ztrátu pozemků
určených k plnění funkce lesa např. zalesněním minimálně plochy zabrané plochy zalesněním
nelesních půd, včetně péče o tyto založené mladé lesní porosty do věku zajištěnosti.
- doplnit do textu dokumentace následující odstavce:
„V rámci předpokládaného záboru nebudou na pozemky v kategorii „lesní pozemek“ (PUPFL)
umísťovány skládky a deponie stavebního materiálu nebo vytěžených materiálů, ani stavební dvory
nebo parkoviště techniky; okolní lesní porosty ani součásti lesní dopravní sítě nesmí být
poškozovány činností ve fázi přípravy a těžby štěrkopísků používáním jakýkoliv mechanizmů“
a „PUPFL a lesní porosty na nich rostoucí nebudou těžbou štěrkopísků při záměru a následně
provozu dobývacího prostoru, jakkoliv ovlivněny nebo poškozeny“.
S ohledem na smysl procesu EIA, kterým je podle ČIŽP také zajištění prevence, resp. snížení
negativních dopadů záměrů na životní prostředí, považuje ČIŽP, oddělení ochrany lesa, rovněž za
nezbytné požaduje vypracovat konkrétnější návrh opatření ke kompenzaci újmy vzniklé
v souvislosti s nutnou ochranou pozemků určených k plnění funkce lesa a lesních porostů.
Hodnocení příslušného úřadu – záměrem je zahloubení lomu na úroveň 205 m n. m. Zahloubení
bude provedeno v místech, kde jsou již půdy skryty a probíhá zde těžební činnost. Realizací
záměru nedojde k žádnému novému záboru půd. Zahloubením nebude zasahováno do existujících
lesních porostů, nové zábory lesa nejsou navrhovány.
V oznámení je uveden přehled pozemků, na kterých bude provedeno zahloubení. Část pozemků je
v katastru nemovitostí evidována jako lesní pozemek. Jedná se o pozemky, u kterých příslušný
úřad v roce 2002 a 2009 povolil dočasné vyjmutí z PUFL – p. p. č. 507/3, 507/4, 507/17 a 507/20
v k. ú. Chvaletice a v roce 1982, 1991 a 2007 povolil trvalé vyjmutí z PUFL p. p. č. 507/1, 545/1
v k. ú. Chvaletice a p. č. 556/1, 556/10 a 556/11 v k. ú. Zdechovice.
Samotný prostor lomu je většinou bez vegetace, s fragmenty ruderálních společenstev. Zejména
v lemech lomu v okraji lesního pláště a na odvalech se objevují lokální nálety pionýrských dřevin
s dominancí břízy bělokoré, borovice lesní a místy trnovníku akátu.
Zahloubení se může teoreticky projevit mírným zvýšení rozsahu depresního kužele podzemních
vod, tento aspekt je v oznámení zhodnocen v rámci hydrogeologického posouzení. Záměr neovlivní
vitalitu ani zdravotní stav dřevin vně dobývacího prostoru. Hladina podzemní vody v bezprostředním
okolí lomu je již zakleslá.
S ohledem na uvedené skutečnosti lze vlivy na lesní porosty v prostoru lomu vyloučit. Vlivy na
porosty v okolí lomu budou obdobné jako vlivy současného dobývání. Příslušný úřad na základě
výše uvedeného, velikosti a prostorového rozsahu vlivů záměru, došel k závěru, že záměr nebude
podléhat posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Oznámení vzhledem k charakteru a velikosti
záměru je zpracováno v dostatečném rozsahu.
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště
Pardubice (dále jen KHS), ze dne 13. 1. 2021, pod čj. KHSPA 28072/2020/HOK-Pce (zkráceno)
Po zhodnocení souladu předloženého oznámení s požadavky v oblasti ochrany veřejného zdraví
KHS považuje rozsah oznámení za dostatečný.
V rámci řízení o povolení hornické činnosti Obvodním báňským úřadem KHS stanoví tyto
podmínky:
Před zahájením činnosti zahloubení lomu bude přeložen doklad o odstranění objektu na pozemku
p. č. st. 146 v k. ú. Chvaletice – budova s č. p. 91.
Po zahájení úpravy výhradně na mobilním zařízení (v pozdější fázi realizace záměru, po odstranění
stávající stacionární linky) bude provedeno měření hluku v denní době z nově navrženého
mobilního zařízení včetně všech stacionárních zdrojů hluku kamenolomu v chráněném venkovním
prostoru objektu k bydlení čp. 151, Zbraněves.
Hodnocení příslušného úřadu – požadavek na odstranění budovy č. p. 91 vyplývá ze skutečnosti,
že ačkoliv se dle katastru nemovitostí jedná o objekt k bydlení, nebyl tento objekt v akustické studii
hlukově posouzen. Požadavek odstranění stavby bude možné stanovit jako podmínku
v navazujícím řízení o povolení hornické činnosti.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, ze dne
21. 12. 2020, pod č.j. SBS 48335/2020/OBÚ-09/1 (zkráceno)
OBÚ v Hradci Králové nemá připomínek k zahájenému zjišťovacímu řízení k oznámení záměru
„Zahloubení kamenolomu Zdechovice a dotěžení bilančních zásob“ zpracovanému podle přílohy
č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění.
Podle názoru OBÚ v Hradci Králové není nutné záměr dále posuzovat podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, protože záměrem oznamovatele je pokračování těžby na ložisku, ve
stávajícím rozsahu těžby.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře
Městský úřad Přelouč, ze dne 14. 1. 2021, pod č.j. MUPC/870/2021/OŽP/KH (zkráceno)
Z hlediska ochrany přírody:
Uvažovaným záměrem nenarušit funkčnost územního systému ekologické stability (LBK1 Na
Hrudce – Les u Bernardova), jeho funkční a prostorové propojení.
V řešeném území, uvažovaným záměrem, nesmí dojít k poškození, zničení, k ohrožení nebo
oslabení stabilizační funkce významného krajinného prvku les.
V řešeném území, uvažovaným záměrem, nesmí dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu.
Hodnocení příslušného úřadu – lokální biokoridor Na Hrudce – Les u Bernardova vede převážně
lesními společenstvy a částečně přes lado s náletem bříz a borovic mimo území dobývacího
prostoru podél jeho východní hranice. Dotčený orgán neuplatňuje zásadní připomínky k oznámení,
nicméně uvádí pár formálních připomínek a doporučení
Z hlediska územního plánování a stavebního řádu
Posuzovaný záměr není v rozporu se záměry stanovenými platnými územními plány dotčených
území, tj. s Územním plánem Chvaletice, účinným od 20. 11. 2003 (záměr se nachází v ploše
těžební činnosti) a Územním plánem Zdechovice, účinným od 17. 5. 2019 (záměr se nachází
v ploše těžby nerostů).
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.
K záměru vydal úřad územního plánování samostatné vyjádření dne 25. 9. 2020 pod
č. j. MUPC 18024/2020 žadateli KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká 849, 721 00 Ostrava.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře
Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti a dotčené veřejnosti.
Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal
podklady poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3
k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí
a obyvatelstvo.
Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území,
na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí,
tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu.
I. Charakteristika záměru
Předmětem záměru je dotěžení kameniva ve stávajícím dobývacím prostoru Zdechovice, včetně
zahloubení celého těžebního prostoru o 15 m z povolené úrovně 220 m n. m. na kótu 205 m n. m.
Cílem záměru je v rámci plánovaného zahloubení těžby vydobýt celkem cca 1 098 736 m3
(celkově
vytěžitelné zásoby vč. zahloubení 2 218 476 m3) suroviny, tj. hrubozrnné, slabě porfyrické, biotitické
žuly. Při měrné hmotnosti 2,65 t/m3
jsou zásoby v zahloubení 2 911 650 t. Po ukončení těžby
kamene je plánována rekultivace dle schváleného plánu sanace a rekultivace. Způsob těžby,
úpravy vytěžené suroviny i expediční trasy zůstanou beze změn. Ke změně dojde přesunem
technologie v konečné fázi dobývání, kdy bude stacionární technologická linka nahrazena
technologií mobilní.
V dotčeném chráněném ložiskovém území Chvaletice II se kromě posuzovaného lomu Zdechovice
nachází ještě lom Chvaletice (DP Chvaletice I), ve kterém těží společnost Granita s.r.o. S ohledem
na polohu lomu Zdechovice a lomu Chvaletice dochází ke kumulaci vlivů těžby z těchto dvou lomů.
Oba kamenolomy se podílí na dopravní zátěži veřejných komunikací a související hlukové zátěži.
Míra vlivů je spojena s intenzitou generované dopravy, která odpovídá expedovanému množství,
přičemž počet aut expedujících kamenivo z lomu Chvaletice je 3,5 x vyšší než z lomu Zdechovice.
Mezi významné znečišťovatele v širším okolí lomu Zdechovice patří elektrárna Chvaletice
s úložištěm popílků z elektrárny (cca 400 m severně od lomu Zdechovice) a BWM Centrum pro
komplexní nakládání s odpady Zdechovice (cca 800 m severovýchodně od lomu Zdechovice).
Ostatní záměry v nebližším okolí nemají totožný charakter s řešeným záměrem. Provoz stávajících
záměrů je zohledněn v rozptylové studii v rámci imisního pozadí (hodnoty klouzavých pětiletých
průměrů v síti 1 x 1 km za období 2014 – 2018)
Realizací záměru nedojde k žádnému novému záboru půd. V partiích, které jsou určeny
k zahloubení, jsou již v současné době půdy skryty a probíhá zde těžební činnost. Nové zábory lesa
nejsou navrhovány, nebude zasahováno do existujících lesních porostů. Samotný prostor lomu je
většinou bez vegetace.
Ke skrápění stacionární linky pro úpravu kameniva a skrápění zpevněných ploch a komunikací jsou
využívány důlní vody. Pro sociální zařízení je dodávána pitná voda z vodovodního řadu.
Důlní voda je shromažďována v jímce kamenolomu, ze které je vedena potrubím k silnici I/2, odkud
odtéká suchým korytem do bezejmenné vodoteče, která je přítokem Červeného potoka. Splaškové
vody ze sociálního zařízení jsou svedeny do nepropustné bezodtoké jímky a následně vyváženy na
ČOV.
V důsledku realizace záměru nedojde k narušení stávajících přírodních nebo přírodě blízkých
biotopů. Samotný prostor lomu je většinou bez vegetace. V lemech lomu v okraji lesního pláště a na
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.
odvalech se objevují lokální nálety pionýrských dřevin. Okolní lesní porosty jsou silně přeměněné
s dominancí borovice lesní.
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020, o odpadech.
Přehled a množství odpadů, které budou vznikat při provozu lomu a obslužných činnostech, je
uveden v oznámení. V případě havárií, jako jsou úniky paliv a mazadel ze zásobníků, rozvodů,
dopravních a mechanizačních prostředků, mohou vznikat nebezpečné odpady s obsahem ropných
látek. Pokud by došlo k znečištění zeminy, bude tato okamžitě odtěžena a odvezena k vyčištění na
dekontaminační plochu. V rámci odstranění stacionární technologické linky a stavby sociálněadministrativní budovy a dílny vzniknou odpady skupiny 17 – „stavební a demoliční odpady (včetně
vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)“.
V souvislosti s provozem mechanizace nelze s jistotou vyloučit riziko kontaminace povrchových
a podzemních vod, půd a podloží ropnými produkty při provozu těžebních mechanizmů určených
k dobývání suroviny a nákladních vozidel zajišťujících odbyt suroviny. Pro práce v lomu je
vypracován Havarijní plán, který byl schválen rozhodnutím MěÚ Přelouč č. j. MUPC 3250/2020 dne
7. 2. 2020. Podloží celé provozovny je tvořeno nepropustným horninovým podložím, na kterém je
slabá vrstva zvětralé horniny. Zdroje podzemní vody v areálu nejsou. Při případném úniku do půdy
a zvětralého podloží bude znečištěná vrstva odtěžena pomocí vlastní techniky.
Dle závěru akustické studie, zpracované Ing. Jiřím Hejnou v září 2020, lze vliv záměru z hlediska
hluku považovat za akceptovatelný. Akustická studie řeší stacionární zdroje hluku a zdroje hluku
z dopravy. Stacionární zdroje hluku byly v modelové situaci umístěny tak, aby reprezentovaly méně
příznivou situaci z hlediska šíření zdroje hluku do okolí. Uvažováno bylo se souběžným provozem
stacionární linky i mobilní linky při jihovýchodním okraji dobývacího prostoru včetně vnitroareálové
dopravy v úrovni 150 jízd za 8 hodin provozu. Modelové výpočty stacionárních zdrojů hluku byly
provedeny pro tři referenční body, výpočet byl proveden v kumulaci s hodnotami hlučnosti
naměřenými dne 19. 8. 2020. Dle modelu bude ve všech referenčních bodech splněn hygienický
limit 50 dB pro stacionární zdroje pro denní dobu.
Pro výpočet hluku z dopravy na komunikaci I/2 byly použity intenzity dopravy ŘSD v roce 2000
a v roce 2016, které byly přepočteny růstovými koeficienty na rok 2020 a na rok 2025. Modelový
výpočet byl proveden pro dvě oblasti – oblast I. (Zdechovice) a pro oblast II. (Bernardov).
Modelovým výpočtem jsou predikovány hodnoty hlučnosti ze silniční dopravy s realizací záměru
v roce 2025 pro oblast I. od 54,6 dB do 69,1 dB a pro oblast II. Od 58,4 dB do 67,4 dB. Hygienické
limity z dopravy v denní době jsou na těchto úsecích 70 dB (se zahrnutím korekce na starou
hlukovou zátěž), v roce 2025 budou dle akustické studie hygienické limity splněny.
V rozptylové studii zpracované Ing. Janou Kočovou v říjnu 2020 byly vyhodnoceny emise TZL
(částice PM10 a PM2,5) z těžby a úpravy kameniva. Do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze
(opětovné zvíření) prachu. Dále byly hodnoceny emise znečišťujících látek (benzo(a)pyren, benzen,
NO2, částice PM10 a PM2,5) ze spalování motorové nafty v motorech mechanizace a nákladních
vozidlech používaných pro převoz rubaniny a expedici kameniva. V rozptylové studii bylo
uvažováno se souběžných provozem stacionární a mobilní linky, což představuje nejhorší možnou
variantu z hlediska emisí. Provoz stávajících zdrojů byl zohledněn v rámci imisního pozadí.
Liniovými zdroji emisí jsou nezpevněné komunikace používané k transportu rubaniny a expedici
kameniva, plošnými zdroji prachu jsou plochy, na kterých je prováděna těžba a úprava kameniva,
dále prostory expedice kameniva a deponie kameniva.
Roční imisní limity pro benzen, NO2, PM10, PM2,5, a hodinový imisní limit pro NO2 nejsou
v posuzované lokalitě v současné době překročeny a nebudou překračovány ani v důsledku
provozu posuzovaného záměru. Vypočtené příspěvky benzo(a)pyrenu lze s ohledem na pozaďové
roční imisní koncentrace označit za zcela zanedbatelné. Denní imisní limit koncentrací PM10
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.
50 µg/m3
(s maximálním povoleným počtem překročení 35krát za rok) nebude v důsledku provozu
posuzovaného záměru překračován.
II. Umístění záměru
Navrhovaný záměr se nachází v katastrálním území Zdechovice a Chvaletice, severně od silnice
I. třídy I/2 Kutná Hora – Pardubice. Západně od lomu Zdechovice se nachází lom Chvaletice,
s ohledem na vzájemnou polohu lomů dochází ke kumulaci vlivů těžby v těchto dvou lomech, roční
kapacita těžby je v lomu Chvaletice cca 3,5krát větší. Přibližně 400 m severně od lomu Zdechovice
se nachází elektrárna Chvaletice s úložištěm popílků z elektrárny. Severovýchodně od lomu
Zdechovice ve vzdálenosti cca 800 m je situováno BWM Centrum pro komplexní nakládání
s odpady Zdechovice.
Zájmové území je charakterizováno jako krajina lesní a zároveň je zařazeno mezi krajiny
s předpokládanou vyšší mírou urbanizace. V širším okolí zájmového území pak převažuje kulturní
zemědělská krajina na pomezí Polabí (Labe a Labská nížina) severním směrem a zvlněné
pahorkatiny Železných hor na jihu. Širokému okolí dominuje tepelná elektrárna Chvaletice s cca
300 m vysokým komínem a soustavou 4 chladících věží o výšce cca 100 m. Výrazně se projevuje
i těleso částečně rekultivované skládky odpadů, severně od zájmového území.
Záměr se nachází v místě, které byly již v minulosti skryté, vyjmuté a odtěžené, reprezentujících
labilní plochy. V důsledku zahloubení nedojde ke změně koeficientu ekologické stability. V rámci
rekultivace vzniknou na ploše dotěženého lomu plochy ekologicky stabilní (vodní plocha, plochy
zeleně). Koeficient ekologické stability v území se tak marginálně zvýší, ovšem bez vlivu na celkové
hodnocení KES v okolí zájmového území.
Na území dobývacího prostoru Zdechovice se nenacházejí žádné prvky ÚSES. Podél východní
hranice lomu je veden lokální biokoridor, který spojuje LBC Na Hrudce a LBC Les u Bernardova.
Zájmovým územím prochází dálkový migrační koridor velkých savců.
V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Neleží v národním parku nebo
chráněné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. Dotčené území není součástí
přírodního parku.
V ploše záměru se nenachází žádný významný krajinný prvek dle §3b) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v platném znění, ani významný krajinný prvek registrovaný podle § 6.
Nejbližším významným krajinným prvkem, jsou lesní porosty, které sousedí s kamenolomem. Tyto
lesní porosty nebudou realizací záměru dotčeny. Další lesní porosty se nachází jižním směrem za
silnici I/2.
Zájmové území není územím historického, kulturního nebo archeologického významu.
Nejbližší sídelní jednotkou je osada Zbraněves (součást Zdechovic) ve vzdálenosti 280 m, kde jsou
evidovány 4 adresy využívané k rekreaci. Dále je nejblíže obec Zdechovice s 637 obyvateli a město
Chvaletice s 2962 obyvateli k 1. 1.2020.
V lomu nebo bezprostředním okolí nejsou evidovány staré ekologické zátěže. V širším okolí lomu
se nachází další lokality evidované v Systému evidence kontaminovaných míst, jedná se
o ukončený povrchový důl elektrárny Chvaletice a průmyslovou skládku Zdechovice.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na zdraví obyvatel souvisí s provozem zdrojů znečišťování ovzduší a s provozem zdrojů
hluku. Zatížení území hlukem a emisemi z provozu záměru byly řešeny v hlukové a rozptylové
studii.
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.
Imisní limity pro benzo(a)pyren, benzen, NO2, PM10 a PM2,5 nejsou v posuzované lokalitě
v současné době překročeny a nebudou překračovány ani v důsledku provozu posuzovaného
záměru. Těžba kameniva je v území dlouhodobě prováděna. Proto je možné předpokládat, že se
při zachování ročního objemu těžby se příspěvky záměru k imisním koncentracím znečišťujících
látek v území dlouhodobě zásadním způsobem nezmění. Celková kvalita ovzduší v území se
významným způsobem nezmění. Na základě provedených výpočtů lze vyvodit závěr, že záměru je
ve vztahu k vlivům na ovzduší realizovatelný za předpokladu dodržování opatření k omezování
prašnosti.
Popis vlivů na akustickou situaci vychází z akustické studie. Vyhodnocen byl vliv provozu
stacionárních zdrojů hluku, tj. mechanismů a prací v lomu, a vliv obslužné (expediční dopravy). Hluk
z provozu stacionárních zdrojů hluku byl zjišťován pro souběh standardního provozu lomu, který
zahrnuje běh stacionární linky, rypadel, nakladače a dumperu), a provozu mobilní linky na úpravu
kameniva při jihovýchodním okraji lomu. K provozu mobilní linky se přiřazen ještě odpovídající
počet jízd nákladních vozidel v lomu a provoz dalšího nakladače. Maximální výsledná hladina hluku
ze stacionárních zdrojů vychází v denní době 49,6 dB, limitní hodnota 50 dB bude splněna. Hluk ze
stacionárních zdrojů není spojen s nepříznivými účinky na zdraví obyvatel.
Dále byl hodnocen hluk z liniového zdroje, kterým je silnice I/2. Výpočet hlukové zátěže vychází
z údajů celostátního sčítání dopravy ŘSD v roce 2000, intenzity dopravy byly přepočteny růstovými
koeficienty na rok 2020 a na rok 2025. Výpočet byl proveden pro referenční body ve dvou úsecích
silnice I/2 – v obci Zdechovice a v místní části Bernardov. Provoz dopravy generované
kamenolomem Zdechovice zvyšuje hlukovou zátěž na dotčených komunikacích o 0,2 až 0,3 dB
oproti hypotetickému stavu bez provozu lomu. Dotčené území podél silnice I/2 je hlukem z dopravy
vysoce zatíženo, což se může mít nepříznivé účinky na pohodu a zdraví obyvatel. Zjištěné hladiny
akustického tlaku mohou exponované obyvatele silně obtěžovat a zhoršovat komunikaci řečí
a nepříznivě ovlivňovat kardiovaskulární systém. Identifikovaná zdravotní rizika nesouvisí výhradně
s realizací záměru, ale s celkovou dopravní zátěží území. Hygienické limity z dopravy v denní době
jsou na zvolených úsecích 70 dB (se zahrnutím korekce na starou hlukovou zátěž), v roce 2025
budou dle akustické studie hygienické limity splněny.
Vlivy na povrchové vody jsou spojeny jednak se změnou povrchového odtoku v místě kamenolomu,
jednak s vypouštěním důlních vod. Důlní vody jsou vypouštěny do bezejmenné vodoteče, která je
přítokem Červeného potoka. S ohledem na geologickou stavbu a stávající a budoucí plošný rozsah
kamenolomu, není předpokládáno zvýšení objemu vznikajících a vypouštěných důlních vod.
Dosah vlivů na podzemní vody je dán dosahem snížení hladiny podzemní vody v okolí kamenolomu
v důsledku zahloubení terénu. Vlivem vlastní těžby nedojde k negativnímu ovlivnění nejbližších
vodních zdrojů v okolí kamenolomu. Depresní kužel nedosahuje a nebude dosahovat k nejbližším
zdrojům vody (studny v osadě Zbraněves).
Záměr nemá významný negativní vliv na faunu a flóru ani na přírodní a přírodě blízké ekosystémy.
Záměrem nejsou negativně ovlivněny přírodní zdroje.
Záměr zahloubení kamenolomu není spojen s negativními vlivy na krajinný ráz. Rozsah ovlivnění
krajinného rázu se nezmění.
Rozsah vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je z hlediska únosnosti prostředí přijatelný.
V souvislosti se záměrem nedojde k významnému zatížení životního prostředí a obyvatel oproti
variantě bez jeho realizace.
Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah
vlivů (zasažené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti
a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů,
a po shromáždění všech vyjádření k záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru,
že záměr „Zahloubení kamenolomu Zdechovice a dotěžení bilančních zásob“ nemůže mít
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.
významný vliv na životní prostředí, a proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové
části.

Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení
s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.

Poučení o odvolání:
Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.
Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená
v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona dolož