Zahájení zjišťovacího řízení - vyrozumění o vyvěšení informace 23.3.3022

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 22.4.2022
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence
Váš dopis zn.: 040/2022/FAJ
Ze dne: 17.03.2022
Číslo jednací: KrÚ 23944/2022/OŽPZ/CH
Spisová značka: SpKrÚ 23476/2022/OŽPZ/2
Vyřizuje: Ing. Pavel Chejnovský, DiS.
Telefon: 466026345
E-mail: pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz
Datum: 22.03.2022


Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení


Krajský úřad Pardubického kraje v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „příslušný úřad“ a „zákon“), Vám zasílá podle ust. § 6 odst. 5 zákona informaci o oznámení, které je zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Pavlem Fajmonem, Artura Krause 2367, 530 02 Pardubice, IČO: 88175014:


Zkapacitnění stávajícího zařízení k využití a úpravě stavebních odpadů, Recyklační středisko - Spytovice.


Oznámení je zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru PAK939.
Oznamovatelem záměru je společnost StaMat CZ, s.r.o., č.p. 22, 535 01 Jankovice, IČO 28790669 (dále jen „oznamovatel“).


Podle ust. § 6 odst. 5 zákona Vám příslušný úřad sděluje, že záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle ust. § 7 zákona.
Obec Zdechovice a Pardubický kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) zveřejní podle ust. § 16 zákona informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na svých úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Obec Zdechovice žádáme o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace (§ 16 odst. 2 zákona).
Dále podle ust. § 6 odst. 6 zákona žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Pardubického kraje, tj. do 22. 4. 2022 včetně.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo


Dle rozdělovníku
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.
i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci kladen zvýšený důraz (ust. § 7 odst. 2 zákona). Dále žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu. Ve vyjádřeních není třeba uvádět povinnosti vyplývající z platných právních předpisů.
Na Krajském úřadu Pardubického kraje lze do oznámení nahlédnout, činit výpisy a kopie u odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice, a to v úřední dny v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v ostatní dny po telefonické dohodě.
Datum vyvěšení informace o oznámení na úřední desce Pardubického kraje je 23. 3. 2022, viz internetové stránky Pardubického kraje (www.pardubickykraj.cz).
Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Pardubického kraje do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Pardubického kraje.
Závěrem připomínáme, že k vyjádřením zaslaným po uvedené lhůtě příslušný úřad dle ust. § 6 odst. 6 zákona nepřihlíží.


Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v z. Ing. Jiří Kučera
vedoucí oddělení integrované prevence


Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:


Rozdělovník:
Oznamovatel:
1. StaMat CZ, s.r.o., na základě plné moci zastoupen Ing. Pavlem Fajmonem, Artura Krause 2367, 530 02 Pardubice
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Obec Zdechovice
3. Pardubický kraj
Dotčené orgány:
4. Obecní úřad Zdechovice
5. Městský úřad Chvaletice, odbor životního prostředí
6. Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí
7. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
8. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
9. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové