Zahájení územního řízení 23092010

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 9.10.2010
  • Příloh: 6

Obsah příspěvku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H V A L E T I C E
Odbor stavební a územního plánování
U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice

Váš dopis ze dne : 15.09.2010
Vaše značka:

Č.j.: 3345/10/SÚ/LHo
Spis.značka
Počet listů:
Počet příloh: 3303/10/SÚ/LHo
3


Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:
L.Horníčková
466 768 471
466 768 463
hornickova@chvaletice.cz
Ve Chvaleticích dne 23.09.2010

Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
další účastníci řízení:
Marie Hálová, Devotyho 1625, 530 02 Pardubice-Zelené předměstí
Obec Morašice, Morašice 2, 535 01 Přelouč
Zdeňka Komeštíková, Zdechovice 164, 533 11 Zdechovice
Radek Mazáč, Zdechovice 167, 533 11 Zdechovice
Helena Fofoňková, Spytovice 39, 535 01 Přelouč
Zdenka Tjunikovová, Spojovací 288, 533 13 Řečany nad Labem
Jiřina Moravcová, Obránců míru 87, 533 13 Řečany nad Labem
Zdeněk Beránek, Zdechovice 76, 533 11 Zdechovice
Blanka Salabová, Jezdecká 328/30, 405 02 Děčín 2-Staré město
Jaroslav Marek, Zdechovice 165, 533 11 Zdechovice
Josef Šindelář, Blahoutova 624, 530 12 Pardubice-Studánka
Václav Červinka, Morašice 13, 535 01 Přelouč
Karel Jandera, Zdechovice 89, 533 11 Zdechovice
Josef Matička, Artura Krause 2290, 530 02 Pardubice-Zelené předměstí
Josef Balán, Morašice 24, 535 01 Přelouč
Monika Burešová, Frýdlantská 101, Horní Chrastava, 463 31 Chrastava
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Irena Mertová, V Ráji 21, Trnávka, 535 01 Přelouč
Ing. Jaromír Novák, Teplého 1820, 530 02 Pardubice-Zelené předměstí
Ludmila Hloušková, Zdechovice 64, 533 11 Zdechovice
Pavel Rýdl, Zdechovice 17, 533 11 Zdechovice
Ing. Vladimír Dušek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Vladimír Dušek, Náměstí 17. listopadu 1230, 535 01 Přelouč
Hana Popková, Kolínská 357, 533 12 Chvaletice
Marta Václavíková, Albánská 349, Josefov, 551 02 Jaroměř 3
RWE Distribuční služby, s.r.o., Pražská 702, 500 04 Hradec Králové
VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

 

 

 

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ,
POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
A
SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍM

Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
(dále jen "žadatel") podal dne 15.09.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
ZTV Zdechovice - U Ovčína
STL plynovodní přivaděč P1
mimo zastavěné území obce Spytovice a Zdechovice, na pozemcích parc. č. 378/2, 378/1, 528 dle katastru nemovitostí (dále jen „KN"), pozemcích dle původného pozemkového katastru (dále jen „PK") 379/1, 527, 526, 394 v katastrálním území Spytovice, pozemku dle PK 484 v katastrálním území Morašice v Železných horách a pozemcích dle PK 604, 398/2, 384/3 v katastrálním území Zdechovice.
Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby:
Navrhuje se umístění nového STL plynovodního přivaděče P1 z PE dn 90 na východní okraj obce Zdechovice, v délce cca 810,0 m. Místem napojení bude stávající odbočka s uzávěrem, umístěná v blízkosti zemědělského areálu ve Spytovicích. Odtud povede trasa přivaděče ve stávající travnaté cestě, ke konci trasy (U Ovčína) z cesty uhýbá na soukromý pozemek. Konec trasy bude na jižním okraji plánované výstavby v lokalitě U Ovčína, potrubí bude zaslepeno. Před koncem přivaděče bude na vhodném místě vysazena odbočka - napojovací bod pro novou výstavbu rodinných domů.
Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn buď od Spytovic, odbočením ze státní silnice I/2 na stávající zpevněnou cestu (pozemky parc. č. 561/1 dle KN a 537 dle PK) vedoucí k zemědělskému areálu a dále po trase přivaděče, po obecních pozemcích směrem ke Zdechovicím nebo od Zdechovic, odbočkou ze státní silnice I/2 na stávající zpevněnou cestu do lokality U Ovčína (pozemky dle PK 385/1 a dle KN 385/3 a 604/3), dále po pozemku dle PK 604, v trase přivaděče po obecních pozemcích směrem ke Spytovicím, k napojovacímu bodu.

Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání
na den 26.10.2010 (úterý)
v 9: 00 hodin
se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě ve Zdechovicích

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží, vzhledem k zásadě koncentrace řízení, kterou je územní řízení vázáno (dle § 89 odst. 1 stavebního zákona).
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, pondělí a středa 7:00 - 17:00 hod, v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě na tel. č. 466 768 471 - Horníčková).

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody, podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky se nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při schválení územního plánu, se nepřihlíží.
Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno, mohou uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je jejich právo přímo dotčeno.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
Žadatel zajistí (v souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona), aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Informace o záměru a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí musí obsahovat identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou, parcelní čísla dotčených pozemků, údaj, zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, místo a čas veřejného ústního jednání, upozornění, že námitky a připomínky mohou účastníci řízení a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak, že se k nim nepřihlíží. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu územního řízení a jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenost od sousedních pozemků a staveb na nich.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

 

 

 

 

 

 

Seznámení s podklady rozhodnutí před jeho vydáním
Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Stavební úřad, jako příslušný správní úřad, dává současně účastníkům řízení, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v době od 01.11. - 03.11.2010 na stavebním úřadě Městského úřadu ve Chvaleticích, v kanceláři č. dveří 22a (Horníčková). Upozorňujeme, že se jedná o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí. Nejedná se o další lhůtu k uplatnění námitek vhledem k tomu, že v územním řízení je dle § 89 odst. 1 stavebního zákona uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit námitky nejpozději při veřejném ústním jednání.

 

 

 

 

Lenka Horníčková
referentka stavebního úřadu
MěÚ Chvaletice

Rozdělovník:
účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona - doručováno doporučeně na doručenku:
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona - doručováno veřejnou vyhláškou:
Marie Hálová, Devotyho 1625, 530 02 Pardubice-Zelené předměstí
Obec Morašice, Morašice 2, 535 01 Přelouč IDDS: 5jma435
Zdeňka Komeštíková, Zdechovice 164, 533 11 Zdechovice
Radek Mazáč, Zdechovice 167, 533 11 Zdechovice
Helena Fofoňková, Spytovice 39, 535 01 Přelouč
Zdenka Tjunikovová, Spojovací 288, 533 13 Řečany nad Labem
Jiřina Moravcová, Obránců míru 87, 533 13 Řečany nad Labem
Zdeněk Beránek, Zdechovice 76, 533 11 Zdechovice
Blanka Salabová, Jezdecká 328/30, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín 2
Jaroslav Marek, Zdechovice 165, 533 11 Zdechovice
Josef Šindelář, Blahoutova 624, 530 12 Pardubice-Studánka
Václav Červinka, Morašice 13, 535 01 Přelouč
Karel Jandera, Zdechovice 89, 533 11 Zdechovice
Josef Matička, Artura Krause 2290, 530 02 Pardubice-Zelené předměstí
Josef Balán, Morašice 24, 535 01 Přelouč
Monika Burešová, Frýdlantská 101, Horní Chrastava, 463 31 Chrastava
Pozemkový fond ČR, Husinecká IDDS: mrbaiz9
Irena Mertová, V Ráji 21, Trnávka, 535 01 Přelouč
Ing. Jaromír Novák, Teplého 1820, 530 02 Pardubice-Zelené předměstí
Ludmila Hloušková, Zdechovice 64, 533 11 Zdechovice
Pavel Rýdl, Zdechovice 17, 533 11 Zdechovice
Ing. Vladimír Dušek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Vladimír Dušek, Náměstí 17. listopadu 1230, 535 01 Přelouč
Hana Popková, Kolínská 357, 533 12 Chvaletice
Marta Václavíková, Albánská 349, Josefov, 551 02 Jaroměř 3
RWE Distribuční služby, s.r.o., Pražská 702, 500 04 Hradec Králové IDDS: jnnyjs6
VČP Net, s.r.o., Pražské předměstí 485, 500 04 Hradec Králové IDDS: wt99xp6
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 IDDS: qihdk9n

dotčené orgány - doručováno prostřednictvím datových schránek:
HZ Sbor Pard. kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice IDDS: 48taa69
Městský úřad Přelouč, odbor ŽP, Masarykovo nám. 25, 535 01 Přelouč IDDS: b4hbqav
Krajský úřad PK, odbor ŽP a zeměd., Komenského nám. 25, 530 02 Pardubice IDDS: z28bwu9
Magistrát města Pardubic, odbor správ. agend - úsek památk. péče, Perštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice IDDS: ukzbx4z

ostatní:
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle IDDS: d79ch2h

veřejná vyhláška:
oběma se žádostí o vyvěšení na úřední desce i způsobem umožňující dálk. přístup, a to po zákonem stanovenou lhůtu
MěÚ Chvaletice - podatelna, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice
ObÚ Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11

na vědomí:
Stavební úřad MěÚ Chvaletice - spis

 

 

 

 

Toto opatření - oznámení o zahájení územního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí před jeho vydáním - musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje - MěÚ Chvaletice, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Opatření bude dále vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup na Obecním úřadě ve Zdechovicích.
Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

Vyvěšeno dne:23.9.2010

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:.23.9.2010

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení o zahájení řízení a jeho zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup: