Výzva k podání nabídky Objekty v areálu zámku bourací práce

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 19.2.2011
  • Příloh: 7

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice
vyzývá ve smyslu § 38 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
v aktuálním znění (dále jen zákon) zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku

„Objekty v areálu zámku Zdechovice"
(Bourací práce)

A. Identifikační údaje

A.1 Veřejný zadavatel:

Obec Zdechovice, okres Pardubice
Adresa: 533 11 Zdechovice 96
IČ: 00274623
Neplátce DPH
Bankovní spojení: KB Pardubice, č. účtu 4626561/0100
Telefon a fax: 466 936 101
E-mail: obec@zdechovice.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických Ing. Robert Chutic, starosta obce

A.2. Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o.
Adresa: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48153362
DIČ: CZ48153362
Bankovní spojení: KB Hradec Králové, č. účtu 21104-511/0100
Telefon / Fax: 495 541 341 / 495 541 342
Kontaktní osoba pro poskytnutí doplňujících informací k „Výzvě" k předložení nabídek je
Ing. Jiří Březina, jednatel společnosti.

B. Druh zadávacího řízení

Obec Zdechovice je veřejným zadavatelem dle § 2, odst. 2, písm. c). Zadávací řízení na dodavatele, s ohledem na pořizovací náklady bude vedeno, jako zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona, při dodržení zásad, uvedených v § 6 zákona. K předložení nabídky bude vyzváno 5 zájemců a výzva bude zveřejněna ve smyslu § 38 odst. (2) a (3) zákona.

C. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v demolici objektů vystavěných armádami v areálu zámku ve Zdechovicích, jejichž výčet je uveden dále. Klasifikační kód dle CPV 45111100-9.

C.1 Základní informace o nemovitosti

Místo: obec Zdechovice v okrese Pardubice, kraj Pardubický
Kódy: kód katastrálního území 792 250, ZUJ 576 026, okresu č. 3606
Vlastník: Obec Zdechovice, IČ 00274623, sídlo 533 11 Zdechovice 96
Název nemovitosti: Zámek Zdechovice
Zastavěná plocha: zámek 1.500 m2, park cca 16 ha, z toho přibližně 6,5 ha býv. autopark s halami a zpevněnými plochami
Umístění nemovitosti: ve středu obce Zdechovice, 90 km od středu hl.m. Prahy, 27 km od Pardubic u silnice I/2

C.2 Výčet stavebních objektů, které mají být odstraněny:

Obecně:
Jde o úplné odstranění bývalých vojenských staveb (13 objektů) v areálu Zámku, které nejsou v památkové ochraně. Odstranění je třeba provést podle PD p. Jadrany Marešové z 03/2010. Práce jsou povoleny „Sdělením k záměru odstranit stavbu" Městského úřadu ve Chvaleticích č.j. 1762/10/SÚ/LHo ze dne 25.5.2010, jehož podmínky je nutné dodržet. Rovněž je třeba umožnit přístup a práci archeologům.

Stavební objekty (SO) k demolici :
Pol. Vojenské číslo Název (Současně SO podle Projektové dokumentace)
1/ SO 70 Kino
2/ SO 31 Vrátnice (objekt je zdemolován, suť na hromadě, nutno rozbít
na menší kusy odvézt a dokončit demolici základů podle této výzvy).
3/ SO 06 Jídelna s varnou
4/ SO 45 Kotelna
5/ SO 48 Vodárna
6/ SO 55 Rampa
7/ SO 22 Kuřácký přístřešek Pozor! Nejde o objekt 22, ale o ocelový přístřešek s eternitovou střechou a betonovou podlahou vedle obj. č. 22
8/ SO 02 Základy po objektu
9/ SO 03 Základy po objektu
10/ SO 04 Základy po objektu
11/ SO 05 Základy po objektu
12/ SO 25 Základy po objektu
13/ SO 59 Plocha ze sil. panelů - základy po objektu


D. Požadavky na provedení a termíny plnění

Rozsah provedení je upraven v projektové dokumentaci, která je přílohou Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Upozornění: Jámy po objektech je třeba zasypat zeminou s atestem akreditované laboratoře o tom, že se jedná o zeminu vhodnou pro sadové úpravy.

Projektová (zadávací) dokumentace obsahuje v souladu se § 44 odst. (4) zákona výkaz výměr požadovaných demoličních prací v listinné podobě. Výkaz výměr je pro vypracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou dokumentací a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu soutěžní lhůty dle § 39 zákona způsobem definovaným v § 49 zákona. Zejména je nutné - zajistit bezpečné odpojení podzemních inženýrských sítí
- dodržet podmínky a dozor z hlediska BOZP
- zajistit nezávadnou likvidaci materiálů

D.1 Čas plnění

Předpoklad zahájení prací: 1. 4. 2011
Předpoklad dokončení všech prací: 31. 12. 2011

E. Lhůta a místo pro podání nabídek:

Lhůta: do 18. 2. 2011 v 16.00 hod. (podle zákona § 39 odst. (3), písm .b) lhůta k podání nabídek min. 15 dní)
Místo: adresa zadavatele

Podmínky podání nabídky:
1. Nabídka bude předložena v zalepené obálce s názvem stavby Objekty v areálu zámku Zdechovice a s upozorněním „Neotvírat - soutěž" poštou nebo osobně na adrese zadavatele.
2. Všechny listy nabídky musí být sešity do svazku, aby byla vyloučena manipulace či ztráta dokladu, na titulním listě musí být seznam všech příloh, tj. obsah nabídky.
3. Nabídka musí obsahovat jednoznačné kontaktní a obchodní údaje uchazeče, které mohou být podkladem pro smluvní vztah, tj. návrh smlouvy.
4. O termínu otevírání obálek s nabídkami budou uchazeči vyrozuměni dle § 71 odst. (5) zákona.
5. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou končí dle § 43, odst. (2) zákona 30 dní po oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

F. Požadavky na prokázání kvalifikace (podle §§ 53, 54, 55, 56 zákona)

F 1. Základní kvalifikační předpoklady (§ 53)
splní uchazeč předložením:
- Čestným prohlášením dle § 53 písm.a) až m) ve smyslu § 62 odst. (2), podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče

F 2. Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54)
splní uchazeč předložením:
- Výpisu z obchodního rejstříku - v ověřené kopii
- Živnostenského oprávnění v oboru provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňováním - v prosté kopii
- Dokladu o autorizaci dle zák. 360/1992 Sb., v oboru pozemního stavitelství v prosté kopii

F 3. Ekonomické a finanční předpoklady (§ 55)
splní uchazeč předložením:
- kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě ve výši 3,0 mil. Kč pro provádění prací, které jsou předmětem veřejné zakázky
-
F 4. Technické kvalifikační předpoklady (§ 56)
splní uchazeč předložením:
- seznamu referenčních prací za posledních 5 let na demolicích staveb s rozsahem prací srovnatelným s výší cenové nabídky,včetně osvědčení zadavatelů
- kopií osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích zaměstnanců odpovědných za vedení demoličních prací . Zadavatel při tom stanoví,že tato osoba musí prokázat středoškolské vzdělání
- Čestného prohlášení uchazeče v tom smyslu, že dílo provede vlastními silami, nebude práci zadávat různým jím sjednaným poddodavatelům a že tedy má na tuto veřejnou zakázku k dispozici vlastní kapacitu v objemu alespoň 90% z nabízené ceny ( měřeno v Kč) a vlastní zaměstnance.
- údaje o počtu zaměstnanců
- přehledem provozních a technických zařízení, které bude mít uchazeč při plnění zakázky k dispozici.

G. Hodnotící kritéria

Nejnižší cena dle § 78 odst. (1), písm. b) zákona - při dodržení podmínek této výzvy vč. požadavků stavebního úřadu a archeologického ústavu.

H. Ostatní

H.1 K této výzvě přikládáme:
- kopii orientační mapky s vojenským číslováním objektů - 1 A4
- Projektovou dokumentaci p. Jadrany Marešové - žádáme vrátit s nabídkou.
(dokumentace bude poskytnuta pro plnění zakázky vybranému dodavateli).
- Výkaz výměr v tištěné podobě
- Sdělení k záměru odstranit stavbu od MěÚ Chvaletice č.j. 1762/10/SÚ/LHo ze dne 25. 5. 2010
- Stanovisko Magistrátu m. Pardubic č.j. MmP 48903/2009 z 7. 9. 2009
- Vyjádření o existenci sítí od fy O2 č.j. 52521/10 s platností do 3. 5. 2012

H.2 Prohlídka objektů demolice
Je možná na požádání u kontaktní osoby zadavatele po předchozí dohodě také na tel. č. 466 936 101 nebo 606 660 236, výhradně v pracovní dny. Pokud z prohlídky místa plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy je uchazeč povinen vznést dotazy písemně na zadavatele ( 5 dní před termínem doručení nabídek) a pouze písemná odpověď má závazný charakter. Dotaz i odpověď předá zadavatel všem ostatním uchazečům.

I. Členění nabídky uchazeče, obsah

Nabídka uchazeče musí být členěna do samostatných částí, řazených v nabídce za sebou (jedno, zda každé v samostatné sloze, nebo společně v jedné sloze) a označených shodně s následujícími pokyny:

Část 1 - Dokumentace uchazeče
Dokumentace uchazeče musí obsahovat:
 Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, jde-li o uchazeče v něm zapsaného nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky)
Krycí list je obsažen v příloze.
 Doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře dle bodu F. Výzvy.

Část 2 - Nabídka
Nabídka musí obsahovat:
- Návrh smlouvy o dílo (vlastní nabídka), vypracovaný ve smyslu § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění, který bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování, uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, jde-li o uchazeče v něm zapsaného, v ostatních případech v rozsahu jednatelského oprávnění (popřípadě zmocněncem dodavatele, jehož plná moc musí být v nabídce doložena) a opatřen otiskem razítka.
V návrhu smlouvy o dílo musí být uvedeny kromě identifikace smluvních stran zejména údaje:
- o výši celkové nabídkové ceny (kriterium pro zadání zakázky), včetně ostatních nákladů nutných k řádné realizaci předmětné veřejné zakázky v členění dle „Krycího listu nabídky",
- o termínu provedení zakázky - demoličních prací
- o smluvní pokutě za nedodržení smluveného termínu splnění zakázky ve výši 500,- Kč/den
- Oceněný výkaz výměr po objektech

J. Práva zadavatele

J.1 Zadavatel si vyhrazuje při fakturaci právo zádržného ve výši 10% z každé faktury s tím, že vyrovnání bude provedeno po předání všech staveb bez vad a nedodělků.

J.2 Zadavatel připouští měsíční fakturaci se 14-ti denní splatností na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, pokud bude toto opatření obsaženo ve smlouvě.

J.3 Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku nebo soutěž zrušit ve smyslu § 84 zákona. Rovněž si vyhrazuje právo nezadat k realizaci všechny vyjmenované objekty. Zadavatel tímto ustanovením má zadavatel na mysli situaci, kdy například nebude mít dostatek prostředků na úhradu celé zakázky, nebo orgány obce rozhodnou o ponechání některého objektu na místě, nebo - jako u položky č. 2, vojenského číslování - obj. č. 31 - viz část C.2 bude muset objekt zcela nebo z části v předstihu odstranit jiný dodavatel z důvodu realizace již prováděné stavby, která je fyzicky s tímto objektem propojena.

J.4 Zadavatel nepřipouští jinou metodu než postupným rozebráním, zejména je vyloučeno použití trhavin. Vyloučeno je rovněž bourání bez třídění vybouraných hmot. Kovové odpady jsou stále majetkem zadavatele, který si je buď sám nebo prostřednictvím zhotovitele (po předchozí domluvě na stavbě a se zápisem do stavebního deníku) odveze do šrotu. Nabídka bude uvažovat s odvozem do sběrny šrotu s dopravní vzdáleností do 5 km.

J.5 Zvláštní upozornění: areál zámku sloužil po léta potřebám armád. Třebaže celý areál byl prověřen pyrotechnickou jednotkou ČSLA, nelze vždy a všude zcela vyloučit nálezy pyrotechnického charakteru. Zhotovitel tedy musí k této skutečnosti přihlédnout, poučit své zaměstnance i případné kooperující firmy. V případě podezřelého nálezu, je třeba přerušit práce, opustit pracoviště, zajistit jej proti vstupu třetích osob a informovat investora nebo přímo Policii ČR.

J.6 Podáním nabídky vyjadřuje účastník souhlas se všemi podmínkami této výzvy a přiložené projektové dokumentace a je si vědom, že jejich nesplnění může mít za následek jeho vyloučení ze soutěže. Zvlášť upozorňujeme na nutnost dodržení formálních náležitostí podle bodu E. a kvalifikační požadavky podle bodu F..

V Hradci Králové dne 24 1. 2011

Za organizaci pověřenou výkonem zadavatelských činností

..............................................................
Ing. Jiří Březina, jednatel společnosti
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Objekty v areálu Zámku Zdechovice
(Bourací práce)

1. Nabídková cena (kritérium pro zadání veřejné zakázky)
Pol. Vojenské číslo Název Cena bez DPH DPH 20 % Cena vč. DPH
1 SO 70 Kino
2 SO 31 Vrátnice
3 SO 06 Jídelna s varnou
4 SO 45 Kotelna
5 SO 48 Vodárna
6 SO 55 Rampa
7 SO 22 Kuřácký přístřešek
8 SO 02 Základy po objektu
9 SO 03 Základy po objektu
10 SO 04 Základy po objektu
11 SO 05 Základy po objektu
12 SO 25 Základy po objektu
13 SO 59 Plocha ze sil. panelů - základy po objektu

CELKEM

 

2. Termín plnění:

3. Identifikační údaje dodavatele:
Název:
Sídlo:
IČ:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:
tel./fax:
e-mail:

V ................... dne ..................

 

......................................................
podpis statutárního zástupce dodavatele

 

Vyvěšeno: 25.1.2011 Š.Kočová