Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku "Rekonstrukce Objektu rodinného domu č.p. 45 v obci Zdechovice"

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 4.4.2007
  • Příloh: 0

Obsah příspěvku

Obec Zdechovice

zastoupená Ing Robertem Chuticem, starostou obce
vyzývá ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon)
zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku

Rekonstrukce
Objektu rodinného domu č.p. 45
v obci Zdechovice

1. Zadavatel

Název: Obec Zdechovice
Sídlo: Zdechovice č.p. 96 , 533 11 Zdechovice
Zastoupená : Ing Robertem Chuticem,starostou obce
IČO: 274623
Telefon: 466 936 101
Fax: 466 936 101
E-mail: obec@zdechovice.cz

K předložení nabídky bude, ve smyslu § 38 odst.(1) zákona vyzváno 5 zájemců. Současně zadavatel uveřejní výzvu ve smyslu odst. (2) §38 zákona na Úřední a Elektronické desce Obecního úřadu.

2. Organizace, pověřená výkonem zadavatelských činností

Název: VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o.
Sídlo: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Ladislavem Forejtkem, jednatelem společnosti
Ing. Jiřím Březinou, jednatelem společnosti
IČO: 48153362
Telefon: 495 541 341
Fax: 495 541 342
E-mail: vis@vishk.cz

3. Předmět veřejné zakázky

Rekonstrukce stávajícího přízemního objektu rodinného domu který nebyl 10 let obýván a je v havarijním stavu bez sociálního zařízení. Rekonstrukcí s využitím podkroví vznikne jedna bytová jednotka 3+1 se sociálním zařízením kotelnou a garáží podle projektu Jadrany Marešové z 10.2006.

Základní údaje o objektu:

- Půdorysné rozměry 18,300 x 7, 950 m
- Výška hřebene 7,025 m
- Výška okapu 3,100 m
- Zastavěná plocha 145, 485 m2
- Obestavěný prostor 791,600 m3
- Užitná plocha 160,300 m2
- Obytná plocha 76,500 m2

 

 

Doprovodné práce a zařízení : - Zásobování pitnou vodou
- Kanalizace
- Elektroinstalace
- Ústřední vytápění
- Drenáž

Náplň a rozsah stavby je podrobně definován výkazem výměr a zadávací dokumentací.

 

4. Zadávací dokumentace (§ 44 zákona), podmínky poskytnutí zadávací dokumentace (§ 48 zákona)

Bude poskytnuta na základě vyžádání zájemce u organizace, pověřené výkonem zadavatelských činností, nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek ve smyslu odst. (2) § 48 zákona tj.nejpozději do 29.03.2007. Výše nákladů na reprodukci zadávací dokumentace je stanovena ve výši 500,-- Kč (bez DPH). Platba v hotovosti při převzetí. .

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta k podání nabídek činí dle § 39 zákona 15 dnů. Nabídky se přijímají v sídle zadavatele obce Zdechovice do 10.00 hodin dne 4. 04. 2007. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční podle rozhodnutí zadavatele do 30 dnů ode dne podání nabídek dle § 71 odst. (4) zákona v sídle zadavatele.O termínu budou uchazeči informováni dle § 71 odst.(5).

 

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona

6.1 Základní kvalifikační předpoklady

Předpoklady dle 53 zákona prokáže dodavatel:
předložením čestného prohlášení ve smyslu §62 odst.(2). Z čestného prohlášení musí být zřejmé plnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v odst. (1) § 53 v celém rozsahu, to znamená ve všech písm.a) až i).Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele

6.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Předpoklady dle § 54 zákona splní dodavatel předložením:
 výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ním zapsán, v originále či úředně ověřené kopii
 dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, v originále či úředně ověřené kopii
 dokladu o odborné způsobilosti dodavatele či osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 

6.3 Ekonomické a finanční předpoklady

Předpoklady dle § 55 zákona prokáže dodavatel:
 pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu dle odst. (1) písm. a) ve výši min.5 mil. Kč v originále nebo úředně ověřené kopii
 údajem o celkovém obratu dodavatele s ohledem na předmět veřejné zakázky za poslední 3 účetní období ve výši minimálně 15 mil Kč ve smyslu odst. (1) písm. c) formou čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele
 kopií účetní rozvahy s kladným hospodářským výsledkem za roky 2004 a 2005, dle odst. (1) písm. b) podepsanou osobou oprávněnou jednat za dodavatele

6.4 Technické kvalifikační předpoklady

Předpoklady dle § 56 zákona prokáže dodavatel doložením:
 seznamu stavebních prací za posledních 5 let obdobného charakteru (obytné objekty), s osvědčením o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto prací v minimálním objemu 5 mil. Kč, ve smyslu odst. (3) písm. a)
 osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích zaměstnanců, odpovědných za vedení realizace stavebních prací
 přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců, podílejících se na plnění zakázek obdobného charakteru za poslední 3 roky dle odst. (3) písm. e)
 přehledu provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění zakázky k dispozici dle odst. (3) písm. f)

7. Hodnotící kritérium

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu § 78 odst. (1) písm. b) nejnižší nabídková cena.

8. Obsah nabídky

Krycí list nabídky (bude součástí zadávací dokumentace)
Kvalifikační předpoklady uchazeče dle §§ 53,54,55,56
Návrh smlouvy o dílo ( celková cena, termíny plnění, záruka za dílo, smluvní pokuta
za opožděné předání díla)
Oceněný výkaz výměr

Jednotlivé listy a dokumenty nabídky budou očíslovány souvislou vzestupnou číselnou řadou.V úvodu nabídky bude přiložen obsah nabídky. Rozhodující dokumenty nabídky budou podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele podle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

9. Způsob zpracování ceny a požadavku na platební podmínky

Cena bude musí být stanovena k datu předání díla a musí krýt veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Zálohy zadavatel neposkytuje. Dobu splatnosti faktur požaduje zadavatel nejméně 90 dní. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Nabídková cena bude uvedena zvlášť bez DPH a včetně DPH. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v důsledku změny daňových předpisů nebo při zadavatelem požadované změně rozsahu či kvalitě prací.

 

10. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle § 84 zákona. Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeče nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo.

 

 

Hradci Králové dne 19.03.2007.

Za organizaci pověřenou výkonem zadavatelských činností:

 

 

 

Ing. Jiří Březina v.r.
jednatel společnosti

 

 

Za správnost: Obec Zdechovice, Ing. Robert Chutic