Veřejné projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Zdechovice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 23.11.2023
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

OZNÁMENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDECHOVICE


Městský úřad Přelouč, odbor stavební (dále jen "pořizovatel"), jako orgán územního plánování příslušný
podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě žádosti Obce Zdechovice pořizuje
Změnu č. 1 územního plánu Zdechovice. V souladu s ustanoveními ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního
zákona ve spojení s § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamuje veřejnou vyhláškou konání veřejného
projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Zdechovice.


VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SE BUDE KONAT DNE
15. 11. 2023 (středa) od 15:30 hod. v
OBECNÍM ÚŘADU ZDECHOVICE, č.p. 5.


Návrh Změny č. 1 územního plánu Zdechovice je vystaven k nahlédnutí na OÚ Zdechovice, Zdechovice
č.p. 5, 533 11 Zdechovice a u pořizovatele – Městský úřad Přelouč, odbor stavební, Československé
armády 1665, 535 33 Přelouč, (kancelář II. patro č. dveří 2.22 – Mgr. Filip Staffen).
v pondělí a středu 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
v úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 11:30 a 12:30 – 13:30


Návrh Změny č. 1 územního plánu Zdechovice je vystaven k veřejnému nahlédnutí na webových
stránkách https://www.mestoprelouc.cz/mesto-a-samosprava/rozvoj-mesta-auzemi/uzemniplanovani/
uzemni-plany/zdechovice/ (Změna č. 1 Územního plánu Zdechovice - Dokumentace pro
veřejné projednání).
Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 územního plánu Zdechovice bude
zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
a úřední desce dotčené obce v době:


od 3. 10. 2023 do 22. 11. 2023 včetně.


Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 22.11.2023) může každý uplatnit své
připomínky.


Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 22.11.2023) mohou uplatnit vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti své námitky, ve kterých
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou, a dotčené orgány svá stanoviska.


Změna č. 1 územního plánu Zdechovice je pořizována v souladu s § 55a a 55b stavebního zákona
zkráceným postupem.


Připomínky a námitky se uplatňují písemně na adresu: Městský úřad Přelouč, odbor stavební,
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IDDS: b4hbqav.


K později uplatněným námitkám, připomínkám a stanoviskům se nepřihlíží.


K námitkám, připomínkám a stanoviskům ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky
územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.


Mgr. Filip Staffen
referent územního plánování


Oprávněná osoba: Ing. Stanislav Studnička
referent územního plánování


Mgr. Jiří Dobruský
vedoucí odboru


Úřední deska: (k vyvěšení)
Městský úřad Přelouč, podatelna
Obecní úřad Zdechovice
Toto oznámení musí být vyvěšeno do 23.11.2023
Vyvěšeno dne: .......3.10.2023....................... Sejmuto dne: ....................................