Veřejná vyhláška: stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení úpravy provozu na PK

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 17.11.2023
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Č
ODBOR STAVEBNÍ
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Spis.zn.:ST/15829/2023/Py
Č.j.:MUPC 19160/2023
Spis.,skart.znak280.4, S, 5
Vyřizuje:Karel Pyták
Tel.:466 094 149
E-mail:karel.pytak@mestoprelouc.cz
Datum: 01. 11. 2023


Žadatel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Městský úřad Přelouč, odbor stavební-silniční hospodářství, jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon o silničním provozu), v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
a dále ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě
žádosti, kterou podala dne 29. 08. 2023 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031,
se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice v zastoupení společností DSP a. s., se sídlem Kostěnice 111,
530 02 Pardubice, IČ 27555917


stanovuje
místní úpravu provozu


v souladu se stanoviskem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického
kraje, Územního odboru Pardubice, Dopravního inspektorátu, jako dotčeného orgánu ve věcech
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v dokumentu pod čj. KRPE-79144-
2/ČJ-2023-17606 ze dne 13. 09. 2023 v rámci stavby „Úprava napojení silnic III. třídy
v křižovatce III/3228 a III/3228a“, spočívající v umístění a snesení stálého svislého
dopravního značení a vodorovného dopravního značení:


Umístění DZ:
Umístit, resp. vyměnit dz P1 „křižovatka s vedlejší komunikací“, nově s vyznačením pravého a levého
připojení dle příjezdu ke křižovatce. Dále dz P4 „dej přednost v jízdě“ na nově příjezdovou silnici
od Zdechovic.
Vyznačení vyústění účelové komunikace do křižovatky bude označeno dz Z 11g „směrový sloupek
červený kulatý“.
Krajnice nově opravené části budou přeznačeny vdz V4 „vodící čára“ plná, dle dokumentace
(0,125) a hranice křižovatky bude vyznačena přerušovanou čarou vdz V2b (1,5/1,5/0,25)

Sejmout dt E2b s vyznačením tvaru křižovatky umístěné pod dz P1.
Po dobu 3 měsíců od uvedení do provozu bude na všech příjezdech do křižovatky umístěna dz IP 22 ve
vzdálenosti 150 m před křižovatkou. Dz bude s textem „POZOR změna přednosti v jízdě a s dz A22“.
Ostatní dz budou přesunuty dle platných TP a projektové dokumentace.


Dále za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé dopravní značky
Velikost dopravního zařízení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: trvale (IP 22 po dobu 3 měsíců)
Důvod: stanovení změny místní úpravy provozu v rámci stavby „Úprava napojení silnic III. třídy
v křižovatce III/3228 a III/3228a“
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Správa a údržba silnic Pardubického
kraje, IČ: 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice


Další podmínky pro změnu místní úpravy provozu:
1. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech
VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
2. V obci se dopravní značky umístí ve výšce min. 2,20 m a mimo obec min. 1,2 m nad úrovní terénu
(nezpevněné krajnice, chodníku a pod). Vnitřní okraj dopravních značek bude 0,5 m až 2,0 m
od okraje vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnější hrany
zpevněné krajnice).
3. Před instalací svislého dopravního značení musí být v případě pochybností vytyčeny inženýrské sítě,
instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
4. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou.
5. Dále budou dodrženy podmínky k návrhu místní úpravy, stanoviska PČR DI vydané pod č. j. KRPE-
79144-2/ČJ-2023-17606 ze dne 13. 09. 2023
6. Dopravní značení musí být z hlediska vzdálenosti od křižovatky / od hrany komunikace umístěno
v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále dle příslušných platných technických norem TP 65,
TP 133 a TP 169
7. Stálé svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních
komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102), rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7
ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
8. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení
a zajištění rozhledů udržováním zeleně, a to i pro výjezd z účelové komunikace.
9. Dopravní značení bude umístěno před dokončením stavby. Fotodokumentaci realizované místní
úpravy provozu zašle osoba odpovědná za její provedení správnímu orgánu na e-mail:
karel.pytak@mestoprelouc.cz.


Odůvodnění:
Dne 29. 08. 2023 obdržel Městský úřad, odbor stavební žádost žadatele – Správy a údržby silnic
Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice v zastoupení
společností DSP a. s., se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice, IČ 27555917 o stanovení místní
úpravy provozu při rekonstrukci křižovatky silnic III/3228 a III/3228a se současnou změnou
přednosti v jízdě.


Podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, místní
a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, a zařízení pro provozní informace stanoví na
těchto komunikacích obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím projednání s příslušným
orgánem policie.

Poučení:
Městský úřad Přelouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit, pokud to
bude vyžadovat veřejný zájem. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad
opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o přezkumném
řízení lze vydat do jednoho roku od účinnosti opatření. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.


Mgr. Jiří Dobruský
vedoucí odboru


Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který
písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a na úřední desce místně
příslušného obecního úřadu. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí
vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej
potvrzený vraťte zpět Městskému úřadu Přelouč, odboru stavebnímu.


Vyvěšeno dne: ………1.11.2023…….. Sejmuto dne: …………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření


Příloha:
Příloha : Situace dopravního značení D 1.1.6


Obdrží:
účastníci (doručenky)
DSP a.s., IDDS: pyxwfx2
sídlo: Kostěnice č.p. 111, 530 02 Pardubice 2
dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32
sídlo: Rožkova č.p. 2757, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
ostatní
Obec Zdechovice, IDDS: zkza5qh
sídlo: Zdechovice č.p. 5, 533 11 Zdechovice
Městský úřad Přelouč, Odbor vnitřních věcí, Československé armády č.p. 1665, 535 01 Přelouč