Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu Kojice 1.1.-28.2.2023

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 28.2.2023
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku


M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Č
ODBOR STAVEBNÍ
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč


Spis.zn.:ST/18548/2022/Ju
Č.j.:MUPC 23742/2022
Spis.,skart.znak280.4, S, 5
Vyřizuje:Ing. Jiří Jura
Tel.:466 094 150
E-mail:jiri.jura@mestoprelouc.cz
Datum: 19.12.2022


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na
pozemních komunikacích podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád), na základě žádosti společnosti Metrostav Infrastructure a.s., IČ 24204005, se sídlem
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha, zastoupené na základě plné moci společností DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Pardubice s.r.o., IČ 25931016, se sídlem Legionářská 155, 533 51 Pardubice - Rosice (dále „Žadatel“),
podané dne 26.09.2022


stanoví


v souladu se stanoviskem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní
inspektorát Pardubice č.j. KRPE-88602-2/ČJ-2022-170606 ze dne 11.10.2022 a souhlasem Krajského úřadu
Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 26.09.2022, ve smyslu ustanovení § 77
odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích


přechodnou úpravu provozu
na silnicích I/2, II/322, III/3224, III/3225, III/3227 spočívající v umístění přechodného dopravního značení:
- podle přiložených situací dopravního značení, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení

dále za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Platnost úpravy: 01.01.2023 – 28.02.2023
Důvod: realizace stavby „Modernizace silnice II/322 Kojice – obchvat“ (2. etapa)
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Blanka Faltysová, Dopravní značení Pardubice s.r.o.,
Legionářská 155, 533 51 Pardubice - Rosice, tel. 601 545 613

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
1. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné
dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
2. Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních
komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN
73 6110) na pozemní komunikace.
3. Pokud není stanoveno jinak, umístění dopravních zařízení musí splňovat podmínky stanovené
v TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-
STSP/1 ze dne 31.7.2013 (účinnost od 1. 8. 2013), TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích schválené MD ČR pod čj. 21/2015-120-TN/1, s účinností od 1. 4. 2015.
4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnici
od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Barevně i provedením musí dopravní zařízení odpovídat ČSN EN 12899-1 a přílohám vyhlášky
č. 294/2015 Sb.
6. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
7. Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
povoluje užívání přenosných dopravních značek, po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném
k zajištění bezpečnosti provozu. Přenosné značení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních
podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
8. Dopravní značení, které bude v rozporu s touto přechodnou úpravou, bude dočasně zneplatněno. Dopravní
značení musí být instalováno odbornou firmou.
9. Přechodné dopravní značení bude ze strany žadatele pravidelně kontrolováno, udržováno a po skončení
návěstění v souvislosti s uvedenou modernizací silnice II. třídy neprodleně odstraněno.
Městský úřad Přelouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude
vyžadovat veřejný zájem


Odůvodnění:
Společnost Metrostav Infrastructure a.s., IČ 24204005, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha, zastoupena
na základě plné moci společností Dopravní Značení Pardubice s.r.o., IČ 25931016, se sídlem Legionářská 155,
Rosice, 533 51 Pardubice, požádala dne 26.09.2022 Městský úřad Přelouč, odbor stavební, o stanovení
přechodné úpravy provozu na silnicích č. I/2, II/322, III/3224, III/3227 z důvodu označení objízdných tras při
uzavírce silnice II/322 v obci Kojice.


K žádosti bylo zajištěno souhlasné stanovisko příslušného orgánu policie:
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice,
dopravního inspektorátu, vydané pod č.j. KRPE-88602-2/ČJ-2022-170606 ze dne 11.10.2022 s podmínkami:
1) Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací
(čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na
pozemní komunikace.
2) Bude užito dopravního značení a dopravního zařízení schváleného typu pro provoz na pozemních
komunikacích.
3) Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu s TP 65, TP 169 a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Podmínky dotčeného orgánu byly zahrnuty do podmínek stanovení přechodné úpravy provozu.
K žádosti byl dále zajištěn souhlas Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství (správní orgán stanovující přechodnou úpravu na komunikacích I. třídy).
Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
V souladu s ust. § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné
povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:
Městský úřad Přelouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude
vyžadovat veřejný zájem. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Lubomír Novotný
vedoucí odboru
Příloha: situace dopravního značení


Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a na úřední desce místně příslušného
obecního úřadu. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné
následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět
Městskému úřadu Přelouč, odboru stavebnímu.


Vyvěšeno dne: ………22.12.2022…….. Sejmuto dne: …………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření

Obdrží:
účastníci (doručenky)
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IDDS: fr8zkzz
dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
ostatní
Městský úřad Přelouč - úřední deska
Městský úřad Chvaletice, IDDS: wfpbsd7 - úřední deska
Obecní úřad Zdechovice, IDDS: zkza5qh - úřední deska
Obecní úřad Kojice, IDDS: e7aazmw - úřední deska
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u