Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu 14.11.-30.11.2022

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 30.11.2022
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
odbor dopravy a silničního hospodářství
532 11 Pardubice, Komenského nám. 125

tel. 466026111
Č.j.: KrÚ 84982/2022 V Pardubicích dne: 04.11.2022
SpKrÚ 82055/2022


V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti společnosti SKANSKA a.s., (IČ: 26271303), se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, podané dne 24.10.2022,

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/2 v úseku Zdechovice – hranice okresu Pardubice a na silnici I/37 v úseku MUK Doubravice – MUK Palackého v Pardubicích a to umístěním přechodného dopravního značení dle situací, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení,

dále za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: od 14.11.2022 do 30.11.2022
Důvod: velkoplošné výspravy vozovky
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
p. Ing. Karel Novotný – SKANSKA a.s., tel. 737 257 361
p. Václav Obolecký – SKANSKA a.s., tel. 737 257 395
Osoba odpovědná za dopravní značení:
p. Stanislav Andrle, Jast s.r.o., provozovna Doudleby nad Orlicí, tel. 724 120 406


Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
1. Dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Pokud není stanoveno jinak, umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015.
4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
6. V případě potřeby budou před instalací DZ vytyčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny.
7. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN EN 12899-1 a vyhlášce č. 294/2015 Sb.
8. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
9. Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek, po dobu nezbytně nutnou. Přenosné značení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
Silniční provoz bude v případě potřeby řízen náležitě poučenými a označenými pracovníky zhotovitele stavby.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.


Odůvodnění:
Žadatel – společnost SKANSKA a.s., (IČ: 26271303), se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, požádala dne 24.10.2022 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici na silnici I/2 v úseku Zdechovice – hranice okresu Pardubice a na silnici I/37 v úseku MUK Doubravice – MUK Palackého v Pardubicích, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění velkoplošných výsprav vozovky.
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu, vydané pod č.j. KRPE-92281-2/ČJ-2022-170606 ze dne 01.11.2022.
Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.


Poučení:
Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.


Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství