Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 1.4.2020
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
odbor dopravy a silničního hospodářství
532 11 Pardubice, Komenského nám. 125 tel. 466026111
Č.j.: KrÚ 22163/2020-Ky V Pardubicích dne: 13.3.2020
SpKrÚ 969/2020


V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy


Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě jednání se zástupcem obce Zdechovice, zástupcem Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správy Pardubice, zástupcem Krajského ředitelství policie Pk, Odboru služby dopravní policie, po vyhodnocení nehodovosti, na místě samém dne 25.10.2019,
s t a n o v u j e


místní úpravu provozu


na silnici I/2 v obci Zdechovice a to umístěním následujícího trvalého dopravního značení/zařízení:
- regulační sloupky na obrubu chodníku od čp. 15 po čp. 93
- umístění DZ B20a „40“ u čp. 5 ve směru na Čáslav a u čp. 53 ve směru na Pardubice
- posunutí DZ č. A12b „Děti“ od čp. 94 k čp. 5 (společné umístění s DZ B20a „40“)
- umístění symbolu DZ A12b ve formě vodorovného dopravního značení v termoplastu a odpovídajícím barevném provedení na začátku hranice pozemku školy ve směru na Přelouč a u č.p. 5 ve směru na Čáslav v termínu do 31.5.2020

na silnici I/2 v obci Spytovice:
- umístit 5x zkrácené DZ Z3 „Vodící tabule“ v prvním pravotočivém oblouku ve směru od Přelouče (v km cca 67,55)

na silnici I/2 před obcí Lhota u Přelouče:
- umístit 5x zkrácené DZ Z3 „Vodící tabule“ (namísto stávající Z3) v pravotočivém oblouku před obcí Lhota u Přelouče ve směru od Přelouče a totéž ve směru od Kutné Hory (v km cca 70,7)
dále za podmínek:

Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé a vodorovné dopravní značky
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
2
Platnost úpravy: TRVALE
Termín provedení: dle klimatických podmínek

Důvod: zajištění bezpečnosti dětí pohybujících se podél silnice I. třídy v jejím zúženém profilu a upozornění řidičů na směrový oblouk s malým poloměrem

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
p. Ing. Jiří Hostaša, Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice

Další podmínky pro změnu místní úpravy provozu:
1. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
2. V obci se dopravní značky umístí ve výšce min. 2,20 m a mimo obec min. 1,2 m nad úrovní terénu (nezpevněné krajnice, chodníku apod.). Vnitřní okraj dopravních značek bude 0,5 m až 2,0 m od okraje vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnější hrany zpevněné krajnice).
3. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
4. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
5. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na pořízení a osazení dopravního značení hradí vlastník komunikace.
6. Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN 018020 – Změna 1 a splňovat podmínky uvedené v publikacích Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 65, a Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 133, vydanými CDV Brno 2013 a 2005, schválené MD ČR, pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 a MD ČR, pod č.j. 354/2005-120-STSP/1 s účinností od 15.8.2005.
7. Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení DZ.
8. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě jednání se zástupcem obce Zdechovice, zástupcem Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správy Pardubice, zástupcem Krajského ředitelství policie Pk, Odboru služby dopravní policie, na místě samém dne 25.10.2019, z důvodu zajištění bezpečnosti chodců - převážně dětí pohybujících se podél silnice I. třídy č. 2 v jejím zúženém profilu a upozornění řidičů na průběh směrových oblouků.
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby dopravní policie Pardubice, vydané pod č.j. KRPE-1337-1/ČJ-2020-1700DP ze dne 6.1.2020 a pod č.j. KRPE-7630-1/ČJ-2020-1700DP ze dne 24.1.2020.
3
Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po zveřejnění návrhu opatření obecné povahy vydává stanovení předmětné místní úpravy ve shora uvedeném znění.
K návrhu opatření obecné povahy nebyly jinak uplatněny žádné písemné připomínky.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.

Ing. Ladislav Umbraun
otisk úředního razítka vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a dopravní obslužnosti
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: …………………….. Sejmuto dne: ……………………..
……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Obecní úřad Zdechovice – úřední deska
Krajský úřad Pardubického kraje – úřední deska
Dotčené orgány a instituce:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie Pardubice
Vyřizuje: Ing. Roman Kyncl (tel. 466 026 432), oprávněná úřední osoba