Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu v obcích Morašice, Zdechovice a Litošice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 18.10.2022
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Č
ODBOR STAVEBNÍ
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Spis.zn.:ST/17067/2022/Ju
Č.j.:MUPC 17112/2022
Spis.,skart.znak280.4, S, 5
Vyřizuje:Ing. Jiří Jura
Tel.:466 094 150
E-mail:jiri.jura@mestoprelouc.cz
Datum: 21.09.2022


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


Návrh opatření obecné povahy


Městský úřad Přelouč, odbor stavební (dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný správní úřad dle
§ 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění (dále jen „zákon o silničním
provozu“), ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ust.
§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), na základě žádosti,
kterou podala dne 24.08.2022 obce Morašice, IČ 00580678, se sídlem Morašice 59, 53501 Přelouč (dále
„Žadatel)


oznamuje
návrh stanovení místní úpravy provozu
na silnici III/3384 a III/3389 v obcích Morašice (kat. území Morašice v Železných horách), Zdechovice (kat.
území Zdechovice) a Litošice (kat. území Litošice), a to umístěním stálých svislých dopravních značek:


• B 4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) s doplněním hodnoty 12 t do spodní části značky, E 14
(Tranzit) s textem „Tranzit směr silnice I/2“, E 7b (Směrová šipka pro odbočení) – silnice III/3384
před křižovatkou se silnicí č. III/3389, z obou směrů
• B 4, E 14 s textem „Tranzit směr silnice I/2“ – silnice III/3389 za křižovatkou se silnicí č. III/3384
• B 4, E 14 s textem „Tranzit směr silnice III/3384“ – silnice III/3389 za křižovatkou se silnicí I/2
dle přiložené situace dopravního značení,
• IP 22 s nápisem „SILNICE“, symbolem dopravních značek IS 16b (Číslo silnice) s údajem „3389“, B 4, E 14
- ve vzdálenosti min. 30 m před sestavou dz č. B4, E14, E7 a B 4, E 14 po dobu max. 3 měsíce,
k informování o nově zřízeném zákazu,


dále za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a stálé svislé dopravní značky
Velikost dopravního zařízení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: TRVALE

Důvod: požadavek obce Morašice na omezení tranzitní nákladní dopravy (nad 12t) na průtahu obcí Morašice –
nevhodný dopravě stavebně-technické stav silnice pro tranzitní dopravu, negativní vlivu nákladní dopravy na
přilehlé nemovitosti a obyvatele obce


Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
Obec Morašice, IČO 00580678, se sídlem Morašice 59, 535 01 Přelouč, tel. 606 660 218
Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:
1. Stálé svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních
komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN
73 6110) na pozemní komunikace.).
2. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO
a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
3. V obci se dopravní značky umístí ve výšce min. 2,20 m a mimo obec min. 1,2 m nad úrovní terénu
(nezpevněné krajnice, chodníku a pod). Vnitřní okraj dopravních značek bude 0,5 m až 2,0 m od okraje
vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnější hrany zpevněné krajnice).
4. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
5. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního značení
nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
6. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou.
7. Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat přílohám vyhlášky
č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a splňovat podmínky uvedené v publikaci TP 65 - Zásady pro dopravní
značení na pozemních komunikacích, vydané CDV Brno, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1
ze dne 31.7.2013 (účinnost od 1.8. 2013).
8. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud
nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení.


Městský úřad Přelouč, odbor stavební, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude
vyžadovat veřejný zájem.
V souladu s ust. § 172, odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoliv, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu
písemné připomínky.
V souladu s dikcí ust. § 172, odst. 5 správního řádu mohou k návrhu opatření obecné povahy podat písemné
odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné
osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.
Správní orgán tímto ve smyslu ust. § 172, odst. 1 správního řádu
vyzývá dotčené osoby, aby ve lhůtě 30 dnů
ode dne jeho zveřejnění proti návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo písemně odůvodněné
námitky doručením ke správnímu orgánu.


Odůvodnění:
Správní orgán obdržel dne 24.08.2022 žádost obce Morašice, IČ 005780678, se sídlem Morašice 59, 535 01
Přelouč o stanovení místní úpravy provozu na silnicích č. III/3384 a III/3389 v obcích Morašice, Zdechovice,
Litošice z důvodu omezení tranzitní dopravy nad 12 t v průtahu obce Morašice. Žádost je zdůvodněna
nedostatečnými šířkami silnice III/3389 a snížením negativního vlivu nákladní dopravy na přilehlé nemovitosti
a obyvatele obce.
Podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích místní
a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace stanoví na silnici
III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
policie.

K předloženému návrhu bylo v rámci řízení zajištěno stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České
republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu,
vydané pod č.j. KRPE-80356-2/ČJ-2022-170606 ze dne 20. září 2022 s podmínkami:
1) Musí být doplněno návěstění předmětného zákazu také na silnici č. I/2 v obci Zdechovice.
2) Stálé svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl.
5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na
pozemní komunikace.
3) Na změnu místní úpravy provozu musí být upozorněno pomocí přenosné svislé dz č. IP22 umístěné na max. 3
měsíce vždy z obou stran před x se silnicí č. III/3389. Dz č. IP22 bude umístěna ve vzdálenosti min. 30 m
před sestavou dz č. B4, E13, E7a.
4) Umístění navržených dz musí splňovat podmínky dané platnými TP65.
Předložený návrh dopravního značení byl upraven do souladu s požadavky dotřeného orgánu (body 2, 3, 4).
K bodu 1) stanoviska správní orgán uvádí, že umístěná zákazová značka bude dostatečně viditelná na příjezdu
ze silnice I/2 a tedy považuje umístění návěstění na silnici I/2 za nadbytečné.
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích, provedená dopravními značkami, z nichž plynou pro
účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, představuje příklad opatření obecné povahy v materiálním pojetí, jež se vyznačuje
konkrétností předmětu a obecnosti subjektů. Umístěním dopravního značení na konkrétní místo dochází ke
konkretizaci pravidel, toliko ve smyslu práv a povinnosti blíže nespecifikovaných účastníků provozu na
pozemních komunikacích, proto správní orgán vydává toto oznámení formou veřejné vyhlášky.

Poučení:
Podle ust. § 172 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby podávat připomínky nebo námitky
k předkládanému návrhu.
Lhůta 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu k podání námitek v případě vlastníků nemovitostí vyplývá přímo z ust.
§ 172 odst. 5 správního řádu. Lhůtu k podání připomínek určil správní orgán v totožné délce 30 dnů ode dne
zveřejnění návrhu za podmínek stanovených v ust. § 39 správního řádu, který byl užit přiměřeně podle ust. §
174 odst. 1 správního řádu a dále s přihlédnutím k zásadě upravené v ust. § 4 odst. 4 správního řádu, tedy
takovým způsobem, který umožňuje dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.
Zmeškání uvedené 30denní lhůty k připomínkám a námitkám nelze prominout ve smyslu ust. § 41 správního
řádu, a tedy se k nim nepřihlíží.
O uplatněných námitkách rozhoduje správní orgán, připomínkami se potom správní orgán zabývá jako
podkladem pro opatření obecné povahy.
Tento návrh stanovení místní úpravy se doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s ust. § 25 správního řádu se
doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu a současně
s tím, bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Návrh opatření obecné povahy musí být podle ust. § 172 odst. 1 věty poslední správního řádu zveřejněn
nejméně po dobu 15 dnů, přičemž dnem zveřejnění podle ust. § 172 odst. 5 věty první správního řádu se rozumí
patnáctý den ode dne vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na příslušné úřední desce (tedy způsobem
stanoveným
v ust. § 25 správního řádu). Teprve po uplynutí 15denní lhůty ode dne vyvěšení návrhu počíná běžet lhůta 30
dnů pro podání námitek proti návrhu opatření obecné povahy.
Písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky je třeba uplatnit v souladu s pravidly pro podání dle
ust. § 37 správního řádu. Musí být zřejmé, kdo podání činí, čeho se podání týká a též čeho se jeho podatel
domáhá. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví
zákon,
a podpis osoby, která je činí.
Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným
elektronickým podpisem. Podání je možné podat také pomocí jiných technických prostředků, zejména
Prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu,
v takovém případě je ovšem nutno do 5dnů podání potvrdit, popřípadě doplnit písemně nebo ústně do protokolu
anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
Podatel, který je fyzickou osobou, musí nad to uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého
pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle ust. §19 odst. 3 správního řádu.

V podání souvisejícím s podnikatelskou činností uvádí fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek
odlišující osobu podnikatelé nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu
podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci
jako místo, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Podatel, který je právnickou osobou, uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo
obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.


Lubomír Novotný
Vedoucí odboru


Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje
a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení bude dále vyvěšeno na úřední desce Obecního
úřadu Morašice a úřední desce Obecního úřadu Zdechovice. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni
vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty
jej potvrzené vraťte zpět Městskému úřadu Přelouč, odboru stavebnímu.


Vyvěšeno dne: ......26.9.2022...... Sejmuto dne ................................


Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Příloha: situace dopravního značení

Obdrží:
Účastníci (doručenky):
Obec Morašice, IDDS: 5jma435
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Obec Litošice, IDDS: s5pazn7
Obec Jankovice, IDDS: 9i5azmj
dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32

Ostatní:
Městský úřad Přelouč – úřední deska
Obecní úřad Morašice – úřední deska, IDDS: 5jma435
Obecní úřad Zdechovice - úřední deska, IDDS: zkza5qh