Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na silnicích 2.2.2022

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 18.2.2022
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy


Městský úřad Přelouč, odbor stavební jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na
pozemních komunikacích podle ust. § 124 odst. 6 zákona a ust. § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), na
základě ust. § 173 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), na
základě podnětu obce Morašice, IČ 00580678, se sídlem Morašice 59, 53501 Přelouč (dále „Žadatel)
podaného dne 10.11.2021


oznamuje
návrh opatření obecné povahy
pro stanovení místní úpravy provozu


na silnicích č. III/3384 a III/3389 v obcích Morašice (kat. území Morašice v Železných horách), Zdechovice
(kat. území Zdechovice) a Litošice (kat. území Litošice), a to umístěním stálých svislých dopravních značek:

I.
• P 7 (Přednost protijedoucích vozidel) + E 3a (Vzdálenost) s údajem 100m
II.
• B 4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) s doplněním hodnoty 12t do spodní části značky, E 14
(Tranzit) s textem „Tranzit směr silnice I/2“, E 7b (Směrová šipka pro odbočení) – silnice III/3384
před křižovatkou se silnicí č. III/3389, z obou směrů
• B 4 (12t), E 14 s textem „Tranzit směr silnice I/2“ – silnice III/3389 za křižovatkou se silnicí
č. III/3384
• B 4 (12t), E 14 s textem „Tranzit směr silnice III/3384“ – silnice III/3389 za křižovatkou se silnicí
I/2
dle přiložené situace dopravního značení,

dále za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé dopraví značky
Velikost dopravního zařízení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: TRVALE
Důvod: upozornění na zúžení komunikace (ad I.), požadavek obce Morašice na omezení tranzitní nákladní
dopravy (nad 12t) na průtahu obcí Morašice (ad II.)
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
Obec Morašice, IČO 00580678, se sídlem Morašice 59, 535 01 Přelouč, tel. 606 660 218


Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:
1. Stálé svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních
komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN
73 6110) na pozemní komunikace.).
2. Na změnu místní úpravy provozu musí být upozorněno pomocí přenosné svislé dopravní značky č.
IP22 umístěné na max. 3 měsíce vždy z obou stran před křižovatkou se silnicí č. III/3389. Dopravní
značka č. IP22 bude umístěna ve vzdálenosti min. 30 m před sestavou dopravních značek č. B4, E13,
E7a.
3. Musí být doplněno návěstění předmětného zákazu (tranzit 12t) také na silnici č. I/2 v obci Zdechovice
4. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO
a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
5. V obci se dopravní značky umístí ve výšce min. 2,20 m a mimo obec min. 1,2 m nad úrovní terénu
(nezpevněné krajnice, chodníku a pod). Vnitřní okraj dopravních značek bude 0,5 m až 2,0 m od okraje
vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnější hrany zpevněné krajnice).
6. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
7. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního značení
nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
8. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou.
9. Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat přílohám vyhlášky
č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a splňovat podmínky uvedené v publikaci TP 65 - Zásady pro dopravní
značení na pozemních komunikacích, vydané CDV Brno, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1
ze dne 31.7.2013 (účinnost od 1.8. 2013) a TP 85 – Zpomalovací prahy, schválené MD - OPK č.j. 535/2013-
120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013.
10.Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud
nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení.
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude
vyžadovat veřejný zájem.


V souladu s ust. § 172, odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. V souladu s dikcí
ust. § 172, odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.


Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Městského úřadu Přelouč, odboru stavebního.
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, ve smyslu ust. § 172, odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne
zveřejnění tohoto návrhu.