V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: Úřední deska
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 2.10.2023
  • Příloh: 1

Obsah příspěvku

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Oznámení veřejného projednání návrhu
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje


Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, jako orgán územního plánování příslušný podle ust. § 7 odst. 1, písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), podle ust. § 42b odst. 2 a v návaznosti na ust. § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen „Aktualizace č. 4 ZÚR Pk“) a konání veřejného projednání


v pondělí 25. září 2023 v 10:00 hodin


v budově A Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125,
v sále zastupitelstva (č. dveří 1224, 2.NP).


Návrh Aktualizace č. 4 ZÚR Pk je zveřejněn na internetových stránkách Pardubického kraje (krajský úřad – odbor rozvoje – oddělení územního plánování – územní plánování):
https://www.pardubickykraj.cz/aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-pk


V listinné podobě je návrh Aktualizace č. 4 ZÚR Pk k nahlédnutí na Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování (č. dveří 2303, 2304).
Aktualizace č. 4 ZÚR Pk je pořizovaná zkráceným postupem dle ust. § 42a a ust. § 42b stavebního zákona. Dle ust. § 42 odst. 9 stavebního zákona se Aktualizace č. 4 ZÚR Pk zpracovává, projednává a následně vydává v rozsahu měněných částí.


V souladu s ust. § 42b odst. 4 a v návaznosti na ust. § 39 odst. 2 a 3 stavebního zákona dotčené obce (tj. obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím), oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky proti návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR Pk, s odůvodněním a vymezením dotčeného území, do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tzn. do 2. 10. 2023. Ve stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky k návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR Pk.


Podle ust. § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona je k uplatnění námitek obce příslušná rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce.
K později uplatněným námitkám a připomínkám se dle ust. § 39 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
V souladu s ust. § 22 odst. 3 stavebního zákona se námitky a připomínky uplatňují písemně a dle ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.


Aktualizace č. 4 ZÚR Pk a oznámení o konání veřejného projednání je podle ust. § 39 odst. 1 stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou.

Písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce, pokud byla v téže lhůtě zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Pokud se veřejná vyhláška doručuje ve správních obvodech několika obcí dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce krajského úřadu, který písemnost doručuje.


Adresa pro doručování: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, ID datové schránky: z28bwu9


Mgr. Pavel Kotyz
vedoucí oddělení územního plánování


Toto oznámení musí být vyvěšeno do 2. 10. 2023 na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje a obcí v řešeném území. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Vyvěšení na úřední desce
Vyvěšeno dne:26.7.2023