Územní rozhodnutí STL plynovodní přivaděč

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 1.12.2010
  • Příloh: 9

Obsah příspěvku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H V A L E T I C E
Odbor stavební a územního plánování
U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice

Váš dopis ze dne : 15.09.2010
Vaše značka:

Č.j.: 3837/10/SÚ/LHo
Spis.značka3303/10/SÚ/LHo
Počet listů:5
Počet příloh: Ověřená situace (po nabytí právní moci)


Vyřizuje:L.Horníčková
Tel.:466 768 471
Fax:466 768 463
E-mail:hornickova@chvaletice.cz
Ve Chvaleticích dne 04.11.2010

Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
další účastníci řízení:
Marie Hálová, Devotyho 1625, Pardubice-Zelené předměstí, 530 02 Pardubice 2
Obec Morašice, Morašice 2, 535 01 Přelouč
Zdeňka Komeštíková, Zdechovice 164, 533 11 Zdechovice
Radek Mazáč, Zdechovice 167, 533 11 Zdechovice
Helena Fofoňková, Spytovice 39, 535 01 Přelouč
Zdenka Tjunikovová, Spojovací 288, 533 13 Řečany nad Labem
Jiřina Moravcová, Obránců míru 87, 533 13 Řečany nad Labem
Zdeněk Beránek, Zdechovice 76, 533 11 Zdechovice
Blanka Salabová, Jezdecká 328/30, 405 02 Děčín III-Staré Město
Jaroslav Marek, Zdechovice 165, 533 11 Zdechovice
Josef Šindelář, Blahoutova 624, 530 12 Pardubice-Studánka
Václav Červinka, Morašice 13, 535 01 Přelouč
Karel Jandera, Zdechovice 89, 533 11 Zdechovice
Josef Matička, Artura Krause 2290, 530 02 Pardubice-Zelené předměstí
Josef Balán, Morašice 24, 535 01 Přelouč
Monika Burešová, Frýdlantská 101, 463 31 Horní Chrastava
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Irena Mertová, V Ráji 21, Trnávka, 535 01 Přelouč
Ing. Jaromír Novák, Teplého 1820, 530 02 Pardubice-Zelené předměstí
Ludmila Hloušková, Zdechovice 64, 533 11 Zdechovice
Pavel Rýdl, Zdechovice 17, 533 11 Zdechovice
Ing. Vladimír Dušek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Vladimír Dušek, Náměstí 17. listopadu 1230, 535 01 Přelouč
Hana Popková, Kolínská 357, 533 12 Chvaletice
Marta Václavíková, Albánská 349, Josefov, 551 02 Jaroměř 3
RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno, Pražská 702, 500 04 Hradec Králové
VČP Net, s.r.o. Hradec Králové, Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

 

 

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby STL plynovodní přivaděč P1 (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.09.2010 podal
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
ZTV Zdechovice - U Ovčína
STL plynovodní přivaděč P1
(dále jen „stavba") mimo zastavěné území obce Spytovice a Zdechovice a v zastavitelném území obce Zdechovice, na pozemcích parc. č. 378/2 (napojovací místo), 528 (přivaděč) dle KN, pozemcích dle PK 379/1, 394, 526, 527 (přivaděč) v katastrálním území Spytovice; pozemku dle PK 484 (přivaděč) v katastrálním území Morašice v Železných horách a pozemcích dle PK 384/3 (ukončení přivaděče), 398/2 (odbočka pro plánovanou výstavbu RD), 604 (přivaděč) v katastrálním území Zdechovice.
Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn buď od Spytovic, odbočením ze státní silnice I/2 na stávající zpevněnou cestu (pozemky parc. č. 561/1 dle KN a 537 dle PK) vedoucí k zemědělskému areálu a dále po trase přivaděče po obecních pozemcích směrem ke Zdechovicím nebo od Zdechovic odbočkou ze státní silnice I/2 na stávající polní cestu do lokality U Ovčína, pozemek dle PK 385/1 a dle KN 604/3 k.ú. Zdechovice, dále po pozemku dle PK 604 k.ú. Zdechovice a v trase přivaděče po obecních pozemcích, k napojovacímu místu (pozemek 378/2 v k.ú. Spytovice).

Druh a účel umisťované stavby, umístění na pozemku a určení prostorového řešení stavby:
Navrhuje se umístění nového STL plynovodního přivaděče P1 z PE dn 90 na východní okraj obce Zdechovice lokalita U Ovčína, v délce cca 810,0 m. Místem napojení bude stávající odbočka s uzávěrem, umístěná v blízkosti zemědělského areálu ve Spytovicích. Odtud povede trasa přivaděče ve stávající travnaté cestě, ke konci trasy (U Ovčína) z cesty uhýbá na soukromý pozemek (dle PK 394 v k.ú. Spytovice). Konec trasy bude na jižním okraji plánované výstavby v lokalitě U Ovčína na pozemku žadatele dle PK 384/3 v k.ú. Zdechovice, potrubí zde bude zaslepeno. Před koncem přivaděče bude na vhodném místě vysazena odbočka - napojovací bod pro novou výstavbu rodinných domů v lokalitě U Ovčína.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí - situací č. 1 (mapa KN 1:2000) a situací č. 2 (mapa PK 1:2000), která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením dotčených pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Umístěním stavby (ani ochranným pásmem), staveništěm ani příjezdem ke stavbě nesmí být dotčeny žádné jiné pozemky. Vstupy na dotčené pozemky musí být včas projednány s jejich vlastníky. Hranice dotčených pozemků budou vytýčeny oprávněnou osobou - geodetem a budou viditelně v terénu vyznačeny.
3. Stavbou ani staveništěm nesmí být omezen přístup a příjezd na přilehlé nemovitosti, ke stávajícímu venkovnímu vrchnímu vedení VN 35 kV. Případné omezení vstupu na sousední pozemky musí být v dostatečném předstihu projednáno s jejich vlastníky.
4. Příjezd ke stavbě bude zajištěn buď od Spytovic, odbočením ze státní silnice I/2 na stávající zpevněnou cestu (pozemky parc. č. 561/1 dle KN a 537 dle PK) vedoucí k zemědělskému areálu a dále po trase přivaděče po obecních pozemcích směrem ke Zdechovicím nebo od Zdechovic odbočkou ze státní silnice I/2 na stávající polní cestu do lokality U Ovčína, pozemek dle PK 385/1 a dle KN 604/3 k.ú. Zdechovice, dále po pozemku dle PK 604 k.ú. Zdechovice a v trase přivaděče po obecních pozemcích, k napojovacímu místu (pozemek 378/2 v k.ú. Spytovice).
5. Je třeba dodržet podmínky vydaného souhlasu s trasou odboru ŽP MěÚ Přelouč, jako orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF"), zn. MUPC/9729/2010/OŽP/Ce ze dne 17.08.2010 po zemědělských pozemcích parc. č. 379/1 v k. ú. Spytovice:
- Včas je třeba seznámit s termínem zemních prací vlastníky, popř. uživatele dotčených pozemků.
- V trase výkopu provést odděleně skrývku ornice a podorničí. Skrytou zeminu odděleně deponovat. Po ukončení prací uvést pozemky do původního stavu a dbát, aby ornice opět tvořila svrchní vrstvu půdy.
- Práce provádět tak, aby nedošlo ke zbytečným škodám na zemědělské půdě a plodinách.
6. Podmínky a upozornění uvedená v závazných stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů a spolupůsobících organizací v řízení budou projektantem zapracovány do dalšího stupně PD:
- MěÚ Přelouč, odbor ŽP - společné vyjádření zn. MUPC/9727/2010/OŽP/Ce ze dne 16.08.2010
- MěÚ Přelouč, odbor ŽP - souhlas se stavbou v 50m ochranném pásmu lesa č.j. MUPC/9885/2010/OŽP/NF ze dne 16.08.2010
- Národní památkový ústav Pardubice - vyjádření archeologického odd. č. j. NPU-361/2138/2010/TC ze dne 03.07.2010
7. Budou dodrženy podmínky a skutečnosti vyplývající z vyjádření vlastníků a správců sítí, kteří mají v zájmovém území svá vedení a zařízení, podmínky zahrnující jejich ochranu, včetně ochrany v jejich ochranných pásmech; tyto musí být respektovány a dodrženy v dokumentaci pro stavební řízení. Další stupeň PD jim bude předložen ke schválení. Jedná se o tato vyjádření:
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Hr. Králové zn. 3652/10/134 ze dne 13.09.2010
- ČEZ Distribuční služby, a.s., odd. Dokumentace Pardubice zn. 1028156449 ze dne 02.07.2010 a souhlas se stavbou v ochranném pásmu venkovních vrchního VN 35 kV ze dne 29.09.2010
- Telefónica 02, a.s., prac. Pardubice č. j. 80481/10 ze dne 29.06.2010
8. Další stupeň projektové dokumentace bude projednán a odsouhlasen dotčenými orgány a spolupůsobícími organizacemi.
9. Dodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude zapracováno do projektové dokumentace pro stav. řízení a bude dokladováno v žádosti o vydání stavebního povolení.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Účastník řízení - vlastník sousedních nemovitostí dle PK 401 a 402 v k. ú. Zdechovice - Pavel Rýdl, Zdechovice 17 podal dne 22.10.2010 připomínky k územnímu řízení pro umístění výše uvedené stavby, kterými požaduje vyjasnění nepřesností mapových podkladů tak, aby nemohlo dojít k zásahu do jeho vlastnických práv. Upozorňuje např. na skutečnost, že dle dříve provedeného geodetického vytyčení se stávající zpevněná cesta spojující Zdechovice a Spytovice nachází částečně na pozemku v jeho vlastnictví. Dále trasa vedení plynovodu popř. jeho pomocných objektů a ani jeho ochranné pásmo nesmí být umístěna nebo jakýmkoliv způsobem zasahovat do pozemků ve vlastnictví p. Rýdla a tedy nesmí být omezováno využití těchto pozemků. Stávající zpevněná cesta spojující Zdechovice a Spytovice (pro pěší, cyklistickou dopravu a zemědělskou obsluhu), která se nachází částečně na výše uvedených pozemcích ve vlastnictví p. Rýdla nesmí být v části na jeho pozemku využívána pro dopravní obslužnost staveniště během výstavby ani po výstavbě (ani konstrukčně není uzpůsobena pro tento druh provozu a zatížení).

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice

Odůvodnění:
Dne 15.09.2010 podal žadatel Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby STL plynovodní přivaděč P1, která je nedílnou součástí stavby ZTV Zdechovice - U Ovčína.
Navrhuje se umístění nového STL plynovodního přivaděče P1 z PE dn 90 na východní okraj obce Zdechovice lokalita U Ovčína, v délce cca 810,0 m. Místem napojení bude stávající odbočka s uzávěrem, umístěná v blízkosti zemědělského areálu ve Spytovicích. Odtud povede trasa přivaděče ve stávající travnaté cestě, ke konci trasy (U Ovčína) z cesty uhýbá na soukromý pozemek (dle PK 394 v k.ú. Spytovice). Konec trasy bude na jižním okraji plánované výstavby v lokalitě U Ovčína na pozemku žadatele dle PK 384/3 v k.ú. Zdechovice, potrubí zde bude zaslepeno. Před koncem přivaděče bude na vhodném místě vysazena odbočka - napojovací bod pro novou výstavbu rodinných domů v lokalitě U Ovčína.
Stavba bude umístěna mimo zastavěné území obec Spytovice a Zdechovice, na pozemcích parc. č. 378/2 (napojovací místo), 528 (přivaděč) dle KN, pozemcích dle PK 379/1, 394, 526, 527 (přivaděč) v katastrálním území Spytovice; pozemku dle PK 484 (přivaděč) v katastrálním území Morašice v Železných horách a pozemcích dle PK 384/3 (ukončení přivaděče), 398/2 (odbočka pro plánovanou výstavbu RD), 604 (přivaděč) v katastrálním území Zdechovice.
Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn buď od Spytovic, odbočením ze státní silnice I/2 na stávající zpevněnou cestu (pozemky parc. č. 561/1 dle KN a 537 dle PK) vedoucí k zemědělskému areálu a dále po trase přivaděče po obecních pozemcích směrem ke Zdechovicím nebo od Zdechovic odbočkou ze státní silnice I/2 na stávající polní cestu do lokality U Ovčína, pozemek dle PK 385/1 a dle KN 604/3 k.ú. Zdechovice, dále po pozemku dle PK 604 k.ú. Zdechovice a v trase přivaděče po obecních pozemcích, k napojovacímu místu (pozemek 378/2 v k.ú. Spytovice).
Uvedeným dnem podání žádosti 15.09.2010 bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad opatřením ze dne 23.09.2010 č. j. 3345/10/SÚ/LHo oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům, vlastníkům technické infrastruktury, spolupůsobícím organizacím a veřejnosti. Zároveň s tímto opatřením upozornil stavební úřad účastníky řízení i na možnost seznámení se s podklady rozhodnutí před jeho vydáním, v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a to v době od 01.11 do 03.11.2010. Účastníky řízení upozornil na to, že se jedná o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním požadovaného rozhodnutí a nikoliv o další lhůtu k uplatnění námitek - viz koncentrační zásada řízení dle § 89 odst. 1 stavebního zákona. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 26.10.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol, který je součástí spisu.
Účastníci řízení a dotčené orgány byli v oznámení o zahájení územního řízení upozorněni, že své námitky, závazná stanoviska a připomínky k projednávané žádosti mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Na tuto skutečnost byli upozorněni i při ústním jednání (koncentrační zásada řízení dle § 89 odst. 1 stavebního zákona). Dokumentace pro územní řízení a podklady, které byly předmětem veřejného projednání, byly vyloženy k veřejnému nahlédnutí na stavebním úřadě MěÚ ve Chvaleticích. Žadatelem byla informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění této stavby vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby, a to do doby dnešního veřejného ústního jednání, což mu ukládá ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona.
Obec Zdechovice má platný územní plán obce Zdechovice (Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 11.12.2006 Usnesením č. 8), proto bylo účastníků řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona a veřejnosti doručováno veřejnou vyhláškou a účastníků řízení dle § 85 odst. 1 téhož zákona jednotlivě. Jednotlivě bylo doručováno i dotčeným orgánům. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Chvaletice od 23.10. do 09.11.2009 a na ObÚ Zdechovice od 23.10. do 12.11.2009.
Předmětná stavba veřejné technické infrastruktury je navržena převážně v nezastavěném území obce Spytovice a Zdechovice, dle § 18 odst. 5 stavebního zákona lze tuto stavbu do nezastavěného území umístit.
Žadatelem byly k žádosti a v průběhu řízení předloženy všechny potřebné doklady pro posouzení umístění navrhované stavby - závazná stanoviska dotčených orgánů, spolupůsobících organizací a vlastníků technické infrastruktury:
- VUSS Pardubice - vyjádření na situaci ze dne 30.06.2010 - bez podmínek
- MěÚ Přelouč, odbor ŽP - společné vyjádření zn. MUPC/9727/2010/OŽP/Ce ze dne 16.08.2010 - s připomínkami
- MěÚ Přelouč, odbor ŽP - souhlas s trasou zn. MUPC/9729/2010/OŽP/Ce ze dne 17.08.2010 - s podmínkami
- MěÚ Přelouč, odbor ŽP - souhlas se stavbou v 50m ochranném pásmu lesa č. j. MUPC/9885/2010/OŽP/NF ze dne 16.08.2010 - s upozorněním
- Národní památkový ústav, územní pracoviště Pardubice - vyjádření č. j. NPU-361/2138/2010/TC ze dne 03.07.2010 - s požadavky
- HZ sbor PK Pardubice - závazné stanovisko č. j. HZPA-6-630/2010-Pa ze dne 27.07.2010 - bez podmínek
- KrÚ PK Pardubice, odbor ŽP a zemědělství - stanovisko zn. 76475/2010/OŽPZ/VR ze dne 20.10.2010 - bez podmínek
- KrÚ PK Pardubice - stanovisko zn. 76476/2010/OŽPZ/VR ze dne 20.10.2010 - bez podmínek
- Vodovody a kanalizace, a.s., provoz Přelouč - vyjádření na situaci - s upozorněním
- VČP Net, s.r.o., Hr. Králové - garanční protokol zn.198/09/234 ze dne 30.07.2009 - s požadavkem
- RWE Distribuční služby, s.r.o., prac. Hr. Králové a Pardubice - vyjádření zn. 3652/10/134 ze dne 13.09.2010 - s podmínkami
- ČEZ Distribuce, a.s., odd. Dokumentace Pardubice - vyjádření zn. 1028156449 ze dne 02.07.2010 - s upozorněním
- ČEZ Distribuce, a.s. - souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu venkovního vrchního vedení VN 35 kV VN 913 ze dne 29.09.2010 - s podmínkami
- Telefónica 02, a.s., prac. Pardubice - vyjádření č. j. 80481/10 ze dne 29.06.2010 - s podmínkami
Stavba je navržena na pozemku s ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF) - v k. ú. Spytovice 379/1, příslušný orgán ochrany ZPF - MěÚ Přelouč, odbor ŽP vydal dne 17.08.2010 pod zn. MUPC/9729/2010/OŽP/Ce souhlas s trasou plynovodu s podmínkami, které byly stavebním úřadem zohledněny podmínkou č. 5 tohoto rozhodnutí. Souhlas byl vydán i pro pozemek parc. č. 409/1 dle KN v k. ú. Zdechovice, který nebude předmětnou stavbou dotčen.
Stavba zasahuje do 50m ochranného pásma lesa (pozemek parc. č. 390 v k.ú. Spytovice, ve vlastnictví Obce Zdechovice), příslušný orgán státní správy ochrany lesa MěÚ Přelouč, odbor ŽP, vydal dne 16.08.2010 pod zn. MUPC/9885/2010/OŽP/NF souhlas s umístěním stavby v tomto ochranném pásmu lesa s upozorněním - stavební úřad zapracoval do podmínky č. 6.
Dle stanoviska KrÚ PK Pardubice, odboru ŽP a zemědělství zn. 76475/2010/OŽPZ/VR ze dne 20.10.2010 nemůže mít navrhovaná stavba významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. Lokalita záměru se nenalézá v žádné evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti, ani v jejich blízkosti. Dále dle vydaného stanoviska téhož orgánu státní správy zn. 76476/2010/OŽPZ/VR ze dne 20.10.2010 se předložený záměr nedotýká zájmů ochrany přírody a krajiny (nevyskytují se zde zvláště chráněné druhy, zvláště chráněná území v kategoriích přírodní památka a přírodní rezervace, lokality soustavy NATURA 2000, přírodní parky, regionální územní systém ekologické stability). Lokalita záměru se nalézá v území, ve kterém není dotčen žádný ze zájmů hájených krajským úřadem jako dotčeným orgánem státní správy ochrany přírody a krajiny.
Trasa plynovodu je navržena i na pozemcích ve vlastnictví jiných osob - jedná se pozemky v k. ú. Spytovice dle PK 394 a v k. ú. Morašice v Železných horách dle PK 484. Žadatele byly k podané žádosti předloženy jejich souhlasy:
- souhlas vlastníka pozemku dle PK 394 v k. ú. Spytovice ze dne 26.08.2010 - s podmínkou
- souhlas vlastníka pozemku dle PK 484 v k .ú. Morašice v Želez. horách - s podmínkou
Souhlasy obou vlastníků jsou podmíněny finančním vyrovnáním mezi nimi a Obcí Zdechovice. Stavebnímu úřadu nepřísluší o tomto rozhodovat.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí. Požadavky vlastníků technické infrastruktury, kteří mají v zájmovém území svá vedení, zařízení a stavby, vztahující se k umístění a pro projektovou přípravu stavby byly žadateli podmínkami rozhodnutí uloženy k plnění a projektantovi k zapracování do dalšího stupně PD pro povolení stavby.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal žádost z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji se všemi účastníky řízení, dotčenými orgány, spolupůsobícími organizacemi, vlastníky technické infrastruktury a posoudil shromážděné doklady a podklady.
V závěru řízení dospěl stavební úřad k závěru, že umístění předmětné stavby není v rozporu se schválenou ÚPD - Územním plánem obce Zdechovice. I přesto, že se projednávaná stavba navrhuje převážně mimo zastavěné území obce Spytovice a Zdechovice, lze ji podle § 18 odst. 5 stavebního zákona do tohoto území umístit. Její umístění je v souladu s cíly a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu urbanistických a architektonických hodnot v území, požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a obecnými požadavky na využívání území stanovenými vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění a není v rozporu s jinými právními předpisy ani se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Jejím umístěním nebudou ohrožena práva ani oprávněné zájmy účastníků řízení, proto stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Stavba z ekologického hlediska nebude mít negativní vliv na životní prostředí (byla vydána souhlasná stanoviska orgánů životního prostředí dle zvláštních právních předpisů).
Projektová dokumentace pro územní řízení byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Petrem Bukovským, Přelouč, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí, se specializací pro technická zařízení, č. ČKAIT 0700407 a splňuje požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
Stavební úřad zkoumal okruh účastníků řízení podle ust. § 85 stavebního zákona:
Podle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky řízení: Obec Zdechovice, tomuto bylo doručováno jednotlivě.
Podle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou účastníky řízení: vlastníci dotčených pozemků, na kterých je stavba navrhována - Hálová Marie (pozemek dle PK 394 v k.ú. Spytovice) a Obec Morašice (pozemek dle PK 484 v k.ú. Morašice v Železn. horách) a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich umístěných může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: Zdeňka Komeštíková (pozemek dle PK 391 v k .ú. Spytovice); Radek Mazáč (pozemky dle PK 392, 393 v k. ú. Spytovice a dle PK 173 v k. ú. Morašice v Železn. horách); Helena Fofoňková, Zdenka Tjunikovová (pozemek dle PK 384/2 v k. ú. Spytovice); Jiřina Moravcová (pozemek dle PK 169/1 v k. ú. Spytovice); Zdeněk Beránek (pozemek dle PK 177/5 v k. ú. Morašicce v Železn. horách); Blanka Salačová (pozemek dle PK 177/3 v k. ú. Morašice v Železn. horách); Jaroslav Marek (pozemek dle PK 177/1 v k. ú. Morašice v Železn. horách); Josef Šindelář (pozemek dle PK 168 v k. ú. Morašice v Železn. horách); Václav Červinka (pozemek dle PK 177/6 v k. ú. Morašice v Žel. hor.); Karel Jandera (pozemek dle PK 169/2 v k. ú. Morašice v Žel. hor.); Josef Matička (pozemek dle PK 177/2 v k. ú. Morašice v Žel. hor.); Josef Balán (p. dle PK 172/1 v k. ú. Morašice v Žel. horách); Monika Burešová (p.dle PK 172/2 v k. ú. Morašice v Žel. horách); ČR - Pozemkový fond ČR (p. 177/4 v k. ú. Morašice v Žel. hor. a dle PK 603 v k. ú. Zdechovice); Irena Mertová, Ing. Jaromír Novák (p. dle PK 405/1 v k. ú. Zdechovice); Ludmila Hloušková (p. dle PK 408 v k. ú. Zdechovice); Pavel Rýdl (p. dle PK 401 a 402 v k. ú. Zdechovice); Ing. Vladimír Dušek, Vladimír Dušek (p. dle PK 409/1 v k. ú. Zdechovice); Hana Popková, Marta Václavíková (p. dle PK 409/2 v k. ú. Zdechovice); Obec Morašice (pozemek dle PK 485 v k. ú. Morašice v Železn. horách); RWE Distribuční služby, s.r.o.Brno (budoucí správce nového STL přivaděče a správce stáv. zařízení katodické ochrany a VTL DN 80), VČP Net s.r.o. Hradec Králové (budoucí vlastník nového STL přivaděče a vlastník stáv. zařízení katodické ochrany a VTL DN 80), ČEZ Distribuce, a.s., Děčín - vlastník stávajícího venkovního VN 35 kV) včetně osob, o kterých to stanoví zvláštní zákon - těmto bylo doručováno veřejnou vyhláškou, protože Obec Zdechovice má schválený územní plán.
Ve smyslu ust. § 28 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění se v řízení neobjevil ten, kdo by tvrdil, že je účastníkem řízení.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Stavební úřad vyhověl v plném rozsahu podaným připomínkám.
Dne 22.10.2010 obdržel stavební úřad připomínky účastníka řízení Pavla Rýdla, Zdechovice 17, vlastníka sousedních pozemků dle PK č. 401 a 402 Zdechovice v tomto znění:
Požaduji opětovně vyjasnění nepřesností v mapových podkladech tak, aby nemohlo dojít k zásahu do mých vlastnických práv. V této souvislosti upozorňuji např. na skutečnost, že dle dříve provedeného geodetického vytyčení se stávající zpevněná cesta spojující Zdechovice a Spytovice zejména pro pěší a cyklistickou dopravu a pro zemědělskou obsluhu nachází částečně na pozemku v mém vlastnictví.
Trasa vedení plynovodu popř. jeho pomocných objektů a ani jeho ochranné pásmo nesmí být umístěna nebo jakýmkoliv způsobem zasahovat do pozemků v mém vlastnictví a tedy omezovat využití mým pozemků.
Stávající zpevněná cesta spojující Zdechovice - Spytovice zejména pro pěší a cyklistickou dopravu a pro zemědělskou obsluhu, která se nachází částečně na pozemku v mém vlastnictví nesmí být v části na mém pozemku využívána pro dopravní obslužnost staveniště během výstavby ani po výstavbě (ani konstrukčně není uzpůsobena pro tento druh provozu a zatížení).
Podaným připomínkám stavební úřad vyhověl podmínkou č. 2 rozhodnutí: Umístěním stavby, staveništěm ani příjezdem ke stavbě nesmí být dotčeny žádné jiné pozemky. Vstupy na dotčené pozemky musí být včas projednány s jejich vlastníky. Hranice dotčených pozemků budou vytyčeny oprávněnou osobou - geodetem a budou viditelně v terénu vyznačeny.
Trasa nového plynovodu je umístěna v pozemku dle PK 604 v k. ú. Zdechovice, který má společnou hranici s pozemky ve vlastnictví pana Rýdla (dle PK 401 a 402 v k. ú. Zdech.). Pozemek dle PK 604 v k. ú. Zdech. je v inkriminovaném místě široký cca 5,5 m, což je dostatečné pro umístění předmětné stavby tak, aby nedošlo k omezení vlastnických práv pana Rýdla.
Dle zjištění stavebního úřadu v případě odlišností a nepřesností v mapách vlastnických vztahů bylo zjištěno, že nesouhlasí fyzická skutečnost v terénu s mapami katastru nemovitostí a mapami ve zjednodušené evidence (původní pozemkové mapy). Z tohoto důvodu je nezbytně nutné před zahájením stavby vytýčit hranice dotčených pozemků v terénu a tyto viditelně vyznačit, aby nedošlo k zásahu (ani ochranným pásmem nového zařízení) do vlastnických práv vlastníků sousedních nemovitostí.
Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn buď od Spytovic, odbočením ze státní silnice I/2 na stávající zpevněnou cestu (pozemky parc. č. 561/1 dle KN a 537 dle PK) vedoucí k zemědělskému areálu a dále po trase přivaděče po obecních pozemcích směrem ke Zdechovicím nebo od Zdechovic odbočkou ze státní silnice I/2 na stávající polní cestu do lokality U Ovčína, pozemek dle PK 385/1 a dle KN 604/3 k.ú. Zdechovice, dále po pozemku dle PK 604 k.ú. Zdechovice a v trase přivaděče po obecních pozemcích, k napojovacímu místu (pozemek 378/2 v k.ú. Spytovice). Před zahájení stavby budou hranice pozemku dle PK 604 v k. ú. Zdechovice vytýčeny a v terénu vyznačeny.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila žádné připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:
Stavební úřad doručil účastníkům řízení veřejnou vyhláškou spolu s oznámením o zahájení územního řízení i sdělení podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, že se mohou seznámit s podklady rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve lhůtě od 01.11. do 03.11.2010. Účastníky řízení upozornil i na to, že se jedná o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním požadovaného rozhodnutí a nikoliv o další lhůtu k uplatnění námitek ( v územním řízení je uplatněna koncentrační zásada dle § 89 odst. 1 stavebního zákona). V dané lhůtě se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.
Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

otisk
úředního razítka

Lenka Horníčková
referentka stavebního úřadu
MěÚ Chvaletice

 

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky č. 18 písmene a) ve výši 1000 Kč byl žadatelem před vydáním rozhodnutím zaplacen přímo v pokladně MěÚ Chvaletice dne 15.09.2010.

Příloha pro žadatele (po nabytí právní moci):
Ověřená situace s umístěním stavby a dokumentace pro územní řízení

 

 

 

 

 

Rozdělovník:
účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona - doručováno doporučeně na doručenku jednotlivě:
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice
účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona - doručováno veřejnou vyhláškou:
Marie Hálová, Devotyho 1625, 530 02 Pardubice-Zelené předměstí
Obec Morašice, Morašice 2, 535 01 Přelouč IDDS: 5jma435
Zdeňka Komeštíková, Zdechovice 164, 533 11 Zdechovice
Radek Mazáč, Zdechovice 167, 533 11 Zdechovice
Helena Fofoňková, Spytovice 39, 535 01 Přelouč
Zdenka Tjunikovová, Spojovací 288, 533 13 Řečany nad Labem
Jiřina Moravcová, Obránců míru 87, 533 13 Řečany nad Labem
Zdeněk Beránek, Zdechovice 76, 533 11 Zdechovice
Blanka Salabová, Jezdecká 328/30, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín 2
Jaroslav Marek, Zdechovice 165, 533 11 Zdechovice
Josef Šindelář, Blahoutova 624, 530 12 Pardubice-Studánka
Václav Červinka, Morašice 13, 535 01 Přelouč
Karel Jandera, Zdechovice 89, 533 11 Zdechovice
Josef Matička, Artura Krause 2290, 530 02 Pardubice-Zelené předměstí
Josef Balán, Morašice 24, 535 01 Přelouč
Monika Burešová, Frýdlantská 101, Horní Chrastava, 463 31 Chrastava
Pozemkový fond ČR, Husinecká IDDS: mrbaiz9
Irena Mertová, V Ráji 21, Trnávka, 535 01 Přelouč
Ing. Jaromír Novák, Teplého 1820, 530 02 Pardubice-Zelené předměstí
Ludmila Hloušková, Zdechovice 64, 533 11 Zdechovice
Pavel Rýdl, Zdechovice 17, 533 11 Zdechovice
Ing. Vladimír Dušek, Zdechovice 23, 533 11 Zdechovice
Vladimír Dušek, Náměstí 17. listopadu 1230, 535 01 Přelouč
Hana Popková, Kolínská 357, 533 12 Chvaletice
Marta Václavíková, Albánská 349, Josefov, 551 02 Jaroměř 3
RWE Distribuční služby, s.r.o., Pražská 702, 500 04 Hradec Králové IDDS: jnnyjs6
VČP Net, s.r.o., Pražské předměstí 485, 500 04 Hradec Králové IDDS: wt99xp6
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 IDDS: qihdk9n

veřejná vyhláška:
MěÚ Chvaletice - podatelna, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice
ObÚ Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11
Oběma se žádostí o vyvěšení tohoto rozhodnutí o umístění stavby na úřední desce a to i způsobem umožňující dálkový přístup, po zákonem stanovenou dobu 15 dnů

na vědomí:
Stavební úřad MěÚ Chvaletice - spis

Toto územní rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje - MěÚ Chvaletice, po dobu 15 dnů a zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup. Rozhodnutí bude dále vyvěšeno na úřední desce ObÚ Zdechovice a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup, po zákonem stanovenou dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: .......5.11.2010............................
Sejmuto dne: ..............................................
Zveřejněno způsobem umožňující dálk. přístup: .........5.11.2010..........................

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky