Územní rozhodnutí - odvodnění Spytovice

  • Typ: Příspěvek el. úřední desky
  • Kategorie příspěvku: bez kategorie
  • Autor:
  • Vyvěšeno - 29.7.2010
  • Příloh: 2

Obsah příspěvku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H V A L E T I C E
Odbor stavební a územního plánování
U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice

Váš dopis ze dne : 04.05.2010
Vaše značka:

Č.j.: 2020/10/SÚ/LHo
Spis.značka: 1624/10/SÚ/LHo
Počet listů:4
Počet příloh: 1 (po nabytí právní moci)


Vyřizuje:L.Horníčková
Tel.:466 768 471
Fax:466 768 463
E-mail:hornickova@chvaletice.cz
Ve Chvaleticích dne 12.07.2010

Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ 00274623

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona
Petr Kobliha, Dašická 1620, 530 03 Pardubice 3-Bílé Předměstí
Irena Skohoutilová, Spytovice 54, 535 01 Přelouč
Helena Fofoňková, Spytovice 39, 535 01 Přelouč
Zdenka Tjunikovová, Spojovací 288, 533 13 Řečany nad Labem
Hana Suchánková, Hlavní 83/176, Lačnov, 568 02 Svitavy 2
Radka Suchánková, Husova 271, 503 53 Smidary
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast Povodí Labe, B.Němcové 231, 530 02 Pardubice

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 04.05.2010 podal
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, IČ 00274623
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í   s t a v b y
Odvodnění Spytovice
(dále jen "stavba") mimo zastavěné území obce Spytovice, na pozemcích dle katastru nemovitostí (dále jen „KN") parc. č. 541, hranice pozemku 14/2 (vyústění potrubí do Krasnického potoka) a pozemku dle původního pozemkového katastru (dále jen „PK) 544 v katastrálním území Spytovice.
Druh a účel umisťované stavby:
Jedná se umístění odvodňovacího potrubí (dešťová kanalizace) k neškodnému převedení srážkových vod přitékajících z východní strany, z přilehlých zemědělských pozemků, které se hromadí ve stávajícím zasakovacím příkopu podél komunikace, do Krasnického potoka. Po přívalových srážkách dochází k naplnění tohoto příkopu, přelévání přes komunikaci a k zatopení níže ležících nemovitostí. Navrženým řešením je zachycení vyšších srážkových vod do příkopu a jejich převedení v komunikacích potrubím do Krasnického potoka. Délka odvodňovacího potrubí bude cca 120,0 m.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí (po nabytí právní moci), která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:1440 s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a 2. Přístupem a příjezdem ke stavbě budou dotčeny pozemky dle KN 541 a dle PK 544 v k.ú. Spytovice.
2. Přístupem a příjezdem ke stavbě budou dotčeny pozemky dle KN 541 a dle PK 544 v k.ú. Spytovice.
2. Přístupem a příjezdem ke stavbě budou dotčeny pozemky dle KN 541 a dle PK 544 v k.ú. Spytovice.
vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, mimo zastavěné území obce Spytovice, na pozemcích dle KN parc. č. 541, na hranici pozemku 14/2 (vyústění potrubí do Krasnického potoka) a pozemku dle PK 544 v katastrálním území Spytovice.
2. Přístupem a příjezdem ke stavbě budou dotčeny pozemky dle KN 541 a dle PK 544 v k.ú. Spytovice.
3. Umístěním stavby, staveništěm ani příjezdem ke stavbě nesmí být dotčeny žádné jiné pozemky. Vstupy na dotčené pozemky musí být včas projednány s jejich vlastníky. Hranice dotčených pozemků budou vytyčeny oprávněnou osobou - geodetem a budou viditelně v terénu vyznačeny.
4. Stavba je podle § 55 odst. 1 písm. b) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (dále jen „vodní zákon") vodní dílo a podle § 15 téhož zákona je k jeho provedení, změně a změně jeho užívání třeba povolení místně příslušného vodoprávního úřadu (MěÚ Přelouč). V dokumentaci pro vodoprávní řízení pro povolení této stavby budou zapracovány podmínky uvedené ve vyjádření vodoprávního úřadu MěÚ Přelouč č. j. MUPC 6939/2010 ze dne 08.06.2010 včetně posouzení projektanta ze dne 21.06.2010 k podmínce č. 2 citovaného vyjádření.
5. V dalším stupni dokumentaci budou zohledněny požadavky uvedené ve:
- stanovisku KrÚ PK Pardubice, odboru ŽP a zemědělství č. j. 33061/2010/OŽPZ/Si ze dne 12.05.2010:
Žadatel je povinen dodržovat ust. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, (dále jen „zákon") zejména § 5 odst. 1 a 3 tohoto zákona, týkající se obecné ochrany rostlin a živočichů, a postupovat při realizaci vodohospodářských úprav tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení biotopů. V případě kácení dřevin je nezbytné postupovat v souladu s ust. § 8 zákona.
- vyjádření MěÚ Přelouč, odboru ŽP zn. MUPC/2342/2010/OŽP/RE ze dne 10.03.2010:
Situaci je nutné řešit tak, aby nedocházelo ke splachům půdy ze zemědělské půdy do Krasnického potoka.
- stanovisku Magistrátu města Pardubic, úseku památkové péče zn. MmP 17036/2010 ze dne 03.03.2010:
Stavební činnost bude realizována na území s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen podle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozd. předpisů, ohlásit záměr stavební činnosti v území s archeolog. nálezy Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeolog. památek.
- vyjádření společnosti Telefónica 02, a.s., prac. Pardubice č. j. 23674/10/CPA/000 ze dne 01.03.2010
6. Návrh technického řešení bude projektantem předem projednán se správcem Krasnického potoka - Zemědělskou vodohospodářskou správou v Pardubicích.
7. Projektová dokumentace pro vodoprávní řízení bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány a vlastníky technické infrastruktury.
8. Dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí bude zapracováno do dalšího stupně PD.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice

Odůvodnění:
Dne 04.05.2010 podal žadatel Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Odvodnění Spytovice.
Předmětem žádosti je umístění odvodňovacího potrubí (dešťové kanalizace) k neškodnému převedení srážkových vod přitékajících z východní strany, z přilehlých zemědělských pozemků, které se hromadí ve stávajícím zasakovacím příkopu podél komunikace, do Krasnického potoka. Po přívalových srážkách dochází k naplnění tohoto příkopu, přelévání přes komunikaci a k zatopení níže ležících nemovitostí. Navrženým řešením je zachycení vyšších srážkových vod do příkopu a jejich převedení v komunikacích potrubím do Krasnického potoka. Délka odvodňovacího potrubí bude cca 120,0 m.
Umístěním této stavby budou dotčeny pozemky v k .ú. Spytovice, mimo zastavěné území obce Spytovice, dle KN parc. č. 541, hranice pozemku 14/2 (vyústění potrubí do Krasnického potoka) a pozemku dle PK 544 v katastrálním území Spytovice. Přístupem a příjezdem ke stavbě budou dotčeny pozemky dle KN 541 a dle PK 544 v k.ú. Spytovice ve vlastnictví žadatele.
Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení pro umístění projednávané stavby.
Stavební úřad opatřením č. j. 1642/10/SÚ/LHo ze dne 06.05.2010 oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 10.06.2010 se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě ve Zdechovicích. O jeho průběhu a výsledku byl sepsán protokol, který je součástí spisu.
Účastníci řízení, dotčené orgány, spolupůsobící organizace a veřejnost byli v oznámení o zahájení územního řízení upozorněni, že své námitky, závazná stanoviska a připomínky k projednávané žádosti mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Na tuto skutečnost byli upozorněni i při ústním jednání. Dokumentace pro územní řízení a podklady, které byly předmětem veřejného projednání, byly vyloženy k veřejnému nahlédnutí na stavebním úřadě MěÚ Chvaletice. Žadatelem byla informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o rozhodnutí o umístění této stavby vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby, a to do doby veřejného ústního jednání, což mu ukládá § 87 odst. 2 stavebního zákona.
Zájmové území je řešeno územním plánem obce Zdechovice - v části obce Spytovice (Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 11.12.2006 Usnesením č. 8), proto bylo účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona doručováno jednotlivě a účastníkům dle § 85 odst. 2 téhož zákona veřejnou vyhláškou, veřejnou vyhláškou bylo oznámeno i veřejnosti. Jednotlivě bylo doručováno i dotčeným orgánům. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Chvaletice v době od 10.05. do 26.05.2010 a ObÚ Zdechovice v době od 10.05. do 01.06.2010.
K předmětné stavbě vydal příslušný orgán ochrany přírody a krajiny KrÚ PK Pardubice, odbor ŽP a zemědělství a MěÚ Přelouč, odbor ŽP následující závazná stanoviska v níže uvedených zněních:
- závazné stanovisko č. j. 33061/2010/OŽPZ/Si ze dne 12.05.2010 - z hlediska zájmů svěřených zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění není v zájmovém území v místě zamýšleného záměru znám výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, proto není třeba žádat o výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů dle ust. § 56 výše citovaného zákona. Žadatel je povinen dodržovat ostatní ust. zákona, zejména § 5 odst. 1 a odst. 3 téhož zákona, týkající se obecné ochrany rostlin a živočichů, a postupovat při realizaci vodohospodářských úprav tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení biotopů. V případě kácení dřevin je nezbytné postupovat v souladu s ust. § 8 výše citovaného zákona.
- závazné stanovisko zn. 12531/2010/OŽPZ/Sv ze dne 02.03.2010 - předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality.
- závazné stanovisko zn. KrÚ 14866/2010/OŽPZ/MV ze dne 02.03.2010 - uvedený záměr nebude posuzován podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP. Předložený záměr nenaplňuje svými parametry žádný ze záměrů uvedených v příloze č. 1 citovaného zákona. Vliv na ŽP bude hodnocen v rámci běžných řízení s jednotlivými dotčenými orgány na úseku ŽP.
- vyjádření odboru ŽP MěÚ Přelouč zn. MUPC/2342/2010/OŽP/RE ze dne 10.03.2010 - aby nedošlo k oslabení a případně i k ohrožení ekologicko stabilizační funkce významného krajinného prvku je nutno navrhovaný záměr řešit tak, aby nedocházelo ke splachům půdy ze zemědělských pozemků do koryta Krasnického potoka.
Žadatelem byli k žádosti předloženy všechny doklady potřebné k posouzení k navrhovanému jejímu umístění - závazná stanoviska, souhlasy, vyjádření účastníků řízení, dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury:
- Zemědělská vodohospodářská správa, prac. Pardubice (správce vodního toku Krasnického potoka) zn. OPL/P PA/0052/2010 ze dne 01.03.2010 - s podmínkou
- Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 14/2 - Ireny Skohoutilové
- Magistrát města Pardubice, úsek památkové péče zn. MmP 17036/2010 ze dne 03.03.2010 - s upozorněním
- MěÚ Přelouč, vodoprávní odd. č. j. MUPC 6939/2010 ze dne 08.06.2010 - s podmínkami
- VUSS Pardubice č. j. 1467/06540-ÚP/2010-1420 ze dne 22.03.2010
- Povodí Labe, s.p. Hr. Králové zn. PVZ/10/4563/Ka/0 ze dne 09.03.2010
- Telefónica 02, a.s., prac. Pardubice č. j. 23674/10/CPA/000 ze dne 01.03.2010 - s upozorněním
- RWE Distribuční služby, s.r.o., prac. Pardubice zn. 775/10/134 ze dne 02.03.2010
- VaK, a.s., provoz Přelouč ze dne 23.02.2010
- ČEZ Distribuce, a.s., prac. Pardubice zn. 1026144178 ze dne 01.03.2010
- Krajské ředitelství Policie PK Pardubice, odbor inform. a komun. technologií č. j. KRPE-5770-21/ČJ-2010-1700IT ze dne 01.03.2010
- MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vlt. Č. j.2010/3/90-1 ze dne 09.03.2010
- ČEPRO, a.s., Praha č. j. 868/Př/10 ze dne 20.02.2010
- ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne 01.03.2010
- T.Mobile, a.s., Praha ze dne 18.02.2010
- Vodafone, a.s., Praha ze dne 12.03.2010
- UPC ČR, a.s., prac. Hr. Králové zn. 8753 ze dne 24.02.2010
Dne 24.06.2010 obdržel stavební úřad stanovisko projektanta k podmínce č. 2 vyjádření vodoprávního úřadu MěÚ Přelouč č. j. MUPC 6939/2010 ze dne 08.06.2010 v tomto znění:
Koryto Krasnického potoka pod zaústěním navrhovaného přepadu vody ze záchytného příkopu protéká územím zahrady a trvalého travního porostu. Jde o otevřené neupravené koryto tvaru nepravidelného lichoběžníka s průměrnou šířkou dna 0,6 m, sklony svahů 1:1,5 a průměrnou hloubkou 0,9 m. Při sklonu 0,95 % koryto zde provede bez rozlití 3,2 m3/s. Ve vzdálenosti cca 36 m pod zaústěním navrhovaného potrubí je trubní propustek DN 800, který převede 0,9 m3/s. Dále ve vzdálenosti cca 75 m začíná zatrubnění potoka, které vede podél silnice přes zastavěné území Spytovic. Zde je potrubí DN 1000, které převede cca 1,1 m3/s. Dobu koncentrace průtoku při povodni na Krasnickém potoku (povodí cca 4,3 m2) lze odhadnout analogicky dle Brložského potoka na 6 hod. Doba koncentrace při průtoku z povodí navrženého svodu DN 300 (povodí 0,03 km2) činí 50 min.
Z časového rozdílu kulminačních průtoků u obou povodí vyplývá, že zde nemůže dojít k souběhu povodňových špiček. Maximální průtok navrhovaným potrubím - 0,050 m3/s nepřispěje k rozlití vody z koryta Krasnického potoka. Část odtoku je navíc zachycena ve stávajícím příkopu před vtokem do potrubí.
Část zvýšených průtoků na Kraslickém potoce nad obcí bude výhledově převáděna obtokem mimo zástavbu Spytovic v rámci připravované akce „Spytovický rybník", kterou zajišťuje v současné době obec Zdechovice.
Znění tohoto stanoviska bude zapracováno do dalšího stupně projektové dokumentace. Dle tohoto posouzení nemůže dojít k vylití vody z koryta Krasnického potoka.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí. Požadavky vlastníků technické infrastruktury, jejichž zařízení by se mohlo v zájmovém území nacházet, vztahující se k umístění projednávané stavby a pro projektovou přípravu byly žadateli podmínkami rozhodnutí uloženy k plnění a zapracování do dalšího stupně PD pro vodoprávní řízení.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal žádost z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji se všemi účastníky řízení, dotčenými orgány, spolupůsobícími organizacemi a posoudil shromážděné doklady a podklady.
V závěru řízení dospěl stavební úřad k závěru, že umístění stavby není v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací - Územním plánem obce Zdechovice - v části obce Spytovice. Projednávané umístění stavby se dotýká území v blízkosti stávajícího vodního toku Krasnického potoka, do kterého budou dešťové vody potrubím svedeny. Její umístění nebude mít negativní vliv na životní prostředí a je v souladu s cíly a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a obecnými požadavky na využívání území stanovenými vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb. a není v rozporu s jinými právními předpisy ani se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Jejím umístěním nebudou ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, proto stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Dokumentace pro územní řízení byla zpracována oprávněnou osobou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Zdeňkem Karabcem - AGRO-AQUA, s.r.o., Pardubice, č. ČKAIT 0700250 a splňuje požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb, v platném znění.
Stavební úřad zkoumal okruh účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona:
Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky řízení : žadatel Obec Zdechovice, která je i zároveň obcí, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - těmto bylo doručováno jednotlivě.
Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou účastníky řízení: Petr Kobliha - vlastník sousedních pozemků parc. č. 302 a dle PK 308 a 309; Irena Skohoutilová - vlastník pozemku parc. č. 14/2 a sousedních parc. č. 14/1 a 14/3; Helena Fofoňková a Zdenka Tjunikovová - spoluvlastníci sousedního pozemku dle PK 236/2; Hana Suchánková a Radka Suchánková - spoluvlastníci sousedního pozemku dle PK 301 - těmto a osobám, o kterých to stanoví zvláštní zákon bylo doručováno veřejnou vyhláškou, protože Obec Zdechovice má schválený platný územní plán.
Ve smyslu § 28 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění se v řízení neobjevil ten, kdo by tvrdil, že je účastníkem řízení.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Účastníci řízení neuplatnili v průběhu řízení žádné námitka ani nepodali žádné návrhy.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila žádné připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Stavební úřad doručil účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě (kromě žadatele, kterému se v plném rozsahu vyhovuje jeho podané žádosti) a účastníkům dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhlášku sdělení č. j. 1960/10/SÚ/LHo ze dne 10.06.2010 podle § 36 odst. 3 správního řádu, že se mohou seznámit s podklady rozhodnutí před jeho vydáním, a to do 10 dnů ode dne jeho doručení. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce i elektronické MěÚ Chvaletice (sejmuto dne 06.2010) a ObÚ Zdechovice (sejmuto dne 01.07.2010). Účastníci řízení se v dané lhůtě k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.
Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

otisk
Lenka Horníčková úředního razítka
referentka stavebního úřadu
MěÚ Chvaletice

 

 

Poplatek:
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč. Před vydáním tohoto rozhodnutí byl žadatelem zaplacen.

 

 

 

 

 

Rozdělovník:
účastníkům řízení dle § 85 odst.1stavebního zákona je doručováno jednotlivě na doručenku nebo prostřednictvím datových schránek:
Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice

účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona je doručování veřejnou vyhláškou:
Petr Kobliha, Dašická 1620, 530 03 Pardubice 3-Bílé Předměstí
Irena Skohoutilová, Spytovice 54, 535 01 Přelouč
Helena Fofoňková, Spytovice 39, 535 01 Přelouč
Zdenka Tjunikovová, Spojovací 288, 533 13 Řečany nad Labem
Hana Suchánková, Hlavní 83/176, Lačnov, 568 02 Svitavy 2
Radka Suchánková, Husova 271, 503 53 Smidary
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast Povodí Labe, B.Němcové 231, 530 02 Pardubice

veřejnosti je oznamováno veřejnou vyhláškou

veřejná vyhláška
MěÚ Chvaletice - podatelna, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice
ObÚ Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11
Oběma se žádostí k bezodkladnému vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce po zákonem stanovenou dobu 15 dnů, a to i způsobem umožňující dálkový přístup. Po lhůtě vyvěšení je třeba potvrzenou veřejnou vyhlášku vrátit zpět stavebnímu úřadu.

dotčené orgány - doručováno jednotlivě
MěÚ Přelouč, vodoprávní oddělení, Masarykovo nám. 25, 535 01 Přelouč IDDS: b4hbqav
(po nabytí právní moci)

na vědomí:
Stavební úřad MěÚ Chvaletice - spis

 

 

 

 

 

Tato veřejná vyhláška, územní rozhodnutí o umístění stavby, musí být vyvěšena po zákonem stanovenou dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Chvaletice a ObÚ Zdechovice, a to i způsobem umožňující dálkový přístup. Po uplynutí stanovené lhůty je třeba potvrzenou veřejnou vyhlášku vrátit zpět stavebnímu úřadu ve Chvaleticích.

Vyvěšeno dne ......13.7.2010..............................

Sejmuto dne ....................................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne .......13.7.2010..............................

Razítko a podpis .....................................